Remissvar Sveriges Åkeriföretag

Remissvar

Sveriges Åkeriföretag initierar frågor och ämnen till våra beslutsfattare på lokal, regional och framför allt, nationell nivå. Vårt kompetensfält spänner över många ämnen men rör i huvudsak trafiksäkerhet, infrastruktur, företagande och klimatkloka lösningar. Vår ambition är att bidra till genomtänkta, företagarvänliga och hållbara lösningar i våra remissvar med våra experter. Därför arbetar vi strukturerat och noggrant med detta. Vanligen kompletterar vi remissvaren med ett uttalande om de viktigaste delarna i vårt svar.

Senast inkomna remisser


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss Promemoria Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja ökad användning av geostaket, I2021/02858, Inkom 2021-10-01.
•   Remissmissiv
•   Svar senast 2021-12-20


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet, Fi2021/03144, inkom 2021-09-27
•   Remissmissiv 
•   Svar senast 2021-11-30 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, TSF 2021-14, inkom 2021-09-23.
•   Remissmissiv 
•   Svar senast 2021-11-03


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar, I2021/02450, inkom 2021-09-21.
•   Remissmissiv 
•   Svar senast 2021-12-22


REMISS FRÅN TULLVERKET
Remiss rörande ändring av bilaga A tullordningen, STY 2020-665, inkom 2021-09-15.
•   Remissmissiv 
•   Svar senast 2021-09-30


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss av Förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S), MSB 2021-06997 och MSB 2021-07004, inkom 2021-09-01.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Genomförandet av mobilitetspaketet, I2021/02074, inkom 2021-07-29.
•   Remissmissiv
•   Svar senast 2021-10-29


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av kommissionens förslag till reviderat energibeskattningsdirektiv, Fi2021/05661, inkom 2021-07-19.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”, M2021/01183, inkom 2021-06-30.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Avfallskoder för litiumjonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall, M2021/01082, inkom 2021-06-29.
•   Remissmissiv
•   Svar senast 2021-10-29


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss om förslag till ändring av direktiv EU ETS, M2021/01389, inkom 2021-07-15.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon, M2021/01392, inkom 2021-07-15. 
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, I2021/02043, inkom 2021-07-15.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian om förordning till stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, I2021/02039, inkom 2021-07-15.
•   Remissmissiv 
•   Svar senast 2021-10-15


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Otillåtna cabotagetranporter och beställaransvar, I2021/01656, inkom 2021-06-16.
•   Remissmissiv
  Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24), M2021/00950, inkom 2021-06-16.
•   Remissmissiv
•   Svar senast 2021-10-01


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, TSF 2021-54, inkom 2021-06-14.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt, M2021/00372, inkom 2021-06-10.
•   Remissmissiv
•   Svar senast 2021-10-08


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss Fi2021/01486 avseende delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23), inkom 2021-05-18.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik, TSF 2020-144, inkom 2021-05-26.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31), I2021/01321, inkom 2021-05-26.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Remiss av Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om transport av avfall, NV-08781-19, inkom 2021-05-17.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. vid diabetes, TSF 2020:100, inkom 2021-05-07. 
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, I2021/01229, inkom 2021-04-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem, I2021/01052, inkom 2021-03-29.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, I2021/00867, inkom 2021-03-26.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Remiss av förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott, ÅM2019-1592, inkom 2021-03-09.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel, Fi2021/01053, inkom 2021-03-03.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet, M2021/00207, inkom 2021-01-29.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt tidsintervall för besiktning av fordon, I2020/02919, inkom 2021-02-12.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens översyn av 12 och 13 kap. i medicinska föreskrifterna TSFS 2010:125, TSV 2020-8962, inkom 2021-02-08. 
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN
Remiss om ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, STEMFS 2017:4, inkom 2021-01-25.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Kompetterende bestämmelser om kör- och vilotider, I2021/00001, inkom 2021-01-04.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering, TSF 2020-128, inkom 2020-11-25.
•    Remissmissiv
•    Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin- och diesel - kontrollstation, I2020/03425, inkom 2020-12-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, I2020/03237, inkom 2020-12-11.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar, I2020/02599, inkom 2020-12-01.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss Inriktningsförslag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037, I2020/02739, inkom 2020-10-30.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om undantag från bestämmelser om antal passagerare i bil och undantag från krav på lämplighetsbesiktning, TSF 2020-134, inkom 2020-10-16.
•   Remissmissiv 
•   Ej besvarad


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet, I2020/02448, inkom 2020-10-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Förslag till föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter, TSF 2020-23, inkom 2020-10-01.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel, Fi2020/03655/S2, inkom 2020-09-11.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om krav på information om tankning och om laddning av motorfordon, TSF 2018-145, inkom 2020-09-08.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss av MSB:s förslag till ändring i ADR, 2020-00532.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till ändringar i vägtrafikdataförordningen och förordningen om fordons registrering, I2020/02137/TM.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, M2020/01180/R.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper, M2020/01079/Ke.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar, M2020/01070/R.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, TSF 2020-101, inkom 2020-06-18.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort, I2020 /01477/TM, inkom 2020-05-26.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, I2020 /01230/TM, inkom 2020-04-24.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak, TSF 2019-149, inkom 2020-04-02.h förarkort, I2020 /01477/TM, inkom 2020-05-26.
   Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av PM - ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter, I2020/01411/TM, inkom 2020-05-19.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser "Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall", M2018 /01322/R, inkom 2020-03-20.
•    Remissmissiv 
•    Ej besvarad


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. NV-04609-19, inkom 2020-02-14.
•    Remissmissiv
    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens skrivelse om samråd för uppföljning av ändringar i föreskrifterna om alkolås och föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSF 2020-579 inkom 2020-01-30.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


TRANSPORTSTYRELSEN 
Remiss av förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens, TSF 2019-142. 
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


POST- OCH TELESTYRELSEN 
Remiss av förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster. Dnr 19-13379. 
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22). Dnr Ju2019/03808/L5.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter. Dnr M2019/02091/R, inkom 2019-11-28.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar 


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU direktiv på avfallsområdet, Dnr M2019/01776/R, inkom 2019-10-04.
•    Remissmissiv 
    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell, Fi2019/01016/ST, inkom 2019-10-02.
•    Remissmissiv
•    Ej besvarad


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet.

•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel, Fi2019/03089/S2.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSF 2019-27.


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss över förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods (ADR-S och RID-S 2019). 2019-00713.


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter. Dnr I2019/01058/TM.


REMISS FRÅN ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
Remittering av betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) A2019/00895/ARM.


REMISS FRÅN ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
Remittering av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) A2019/01110/ARM.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2020, TFS 2019-72.


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET

Remiss av framställan från Transportstyrelsen om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister I2019/00725/TM


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERIGDEPARTEMENTET
Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande SOU 2019:13, Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet, M2019/00661/S


REMISS FRÅN SKATTEVERKET
Remiss av förslag till föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret. Diarienr 202 138561-19/111. Inkom 27 mars 2019.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, TSF 2019-1. Inkom den 6 mars 2019. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 201Y:XX) om sammankoppling av bilar och släpvagnar. TSF 2018-30. Inkom den 6 mars 2019. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete. TSF 2018-175. Inkom den 18 mars 2019. 


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET
Förslag i anslutning till departementspromemorian Elektroniska fraktsedlar (Ds 2016:42), Ju2019/00863/L3.  


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET

Tydligare regler vid konsumentavtal Ds, Ju2019/00598/L2. 


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss från Finansdepartementet av promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin.


REMISS FRÅN KOMMISSIONEN

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi M2019/00116/Kl. Inkom den 24 januari 2019. Svar senast den 15 februari 2019.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss från Näringsdepartementet om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen. Inkom den 11 januari 2019. Svar senast den 18 januari 2019.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, TSF 2018-69.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, TSF 2018-118. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar med mera, TSFS 2018-120. 


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöberedning och samhällsekonomisk konsekvensanalys NV-06767-17.


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Revidering av Göteborgsbilagan om trängselskatt Fi2017_03315_S2.


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Rotterdamreglerna Ju2018/04011/L3.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige N2018/05444/MRT.


REMISS FRÅN TULLVERKET
Remiss från Tullverket om ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen) med förslag om att införa en registrering av plats ifall varor ska anmälas från en annan plats än vid ett tullkontor.


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Naturvårdsverkets promemoria Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall.
•    Remissmissiv 
•    Inte besvarad


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Transportstyrelsens förslag till ändring i sina föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar m.m. samt TSFS (2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, med anledning av nya EU-krav på redovisning av CO2-utsläpp för tunga fordon.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRAFIKVERKET
Remiss med anledning av regeringens uppdrag till Trafikverket att utreda användning av alternativa anläggningstekniker m.m. i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygd inom vägområde, särskilt med anledning av högre fordonsvikter (60 till 64 ton) och kommande utvidgning av 74-tons vägnät, och risken för bland annat sprickbildning och tjälrelaterade skador samt snabbare nedbrytning av vägkroppen.
•    Remissvar 
•    Regeringsbeslut


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt på järnväg (RID-S)


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Framställan från Transportstyrelsen om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Ändring i föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46).Fler remisser

Förutom alla lokala och regionala remisser som besvaras ute på regionerna hittar du här de remisser av av nationell karaktär som vi svarat på under 2018. Kontakta oss om du är intresserad av något av våra remissvar.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Transportstyrelsens föreskrifter (2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg, som även berör lastsäkring i eller på lastbärare (t.ex. trailers, lastbilsflak, containrar).


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Kommissionens förslag till koldioxidnormer för nya tunga fordon


REMISS FRÅN JORDBRUKSVERKET
Förslag till vägledning för tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Förslag till höjda och miljödifferentierade vägavgifter 


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss om SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till ändring av förordningen om vägtrafikregister


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss om förordning om Eko-bonussystem


REMISS FRÅN POST- OCH TELESTYRELSEN
Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Remiss till utkast till förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remittering av utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
 

Visa mer