Remissvar

Sveriges Åkeriföretag initierar frågor och ämnen till våra beslutsfattare på lokal, regional och framför allt, nationell nivå. Vårt kompetensfält spänner över många ämnen men rör i huvudsak trafiksäkerhet, infrastruktur, företagande och klimatkloka lösningar. Vår ambition är att bidra till genomtänkta, företagarvänliga och hållbara lösningar i våra remissvar med våra experter. Därför arbetar vi strukturerat och noggrant med detta. Vanligen kompletterar vi remissvaren med ett uttalande om de viktigaste delarna i vårt svar.

Senast inkomna remisser


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöberedning och samhällsekonomisk konsekvensanalys NV-06767-17.


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Revidering av Göteborgsbilagan om trängselskatt Fi2017_03315_S2.


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Rotterdamreglerna Ju2018/04011/L3.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige N2018/05444/MRT.


REMISS FRÅN TULLVERKET
Remiss från Tullverket om ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen) med förslag om att införa en registrering av plats ifall varor ska anmälas från en annan plats än vid ett tullkontor.


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Naturvårdsverkets promemoria Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall.
•    Remissmissiv 
•    Svar senast 2018-12-21


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Transportstyrelsens förslag till ändring i sina föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar m.m. samt TSFS (2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, med anledning av nya EU-krav på redovisning av CO2-utsläpp för tunga fordon.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRAFIKVERKET
Remiss med anledning av regeringens uppdrag till Trafikverket att utreda användning av alternativa anläggningstekniker m.m. i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygd inom vägområde, särskilt med anledning av högre fordonsvikter (60 till 64 ton) och kommande utvidgning av 74-tons vägnät, och risken för bland annat sprickbildning och tjälrelaterade skador samt snabbare nedbrytning av vägkroppen.
•    Remissvar 
•    Regeringsbeslut


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt på järnväg (RID-S)


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Framställan från Transportstyrelsen om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Ändring i föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46).Fler remisser

Förutom alla lokala och regionala remisser som besvaras ute på regionerna hittar du här de remisser av av nationell karaktär som vi svarat på under 2018. Kontakta oss om du är intresserad av något av våra remissvar.

REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Transportstyrelsens föreskrifter (2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009

REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg, som även berör lastsäkring i eller på lastbärare (t.ex. trailers, lastbilsflak, containrar).

Remissvar

REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Kommissionens förslag till koldioxidnormer för nya tunga fordon

REMISS FRÅN JORDBRUKSVERKET
Förslag till vägledning för tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott

REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Förslag till höjda och miljödifferentierade vägavgifter 

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.

Remissvar

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss om SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion

REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till ändring av förordningen om vägtrafikregister

REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss om förordning om Eko-bonussystem

REMISS FRÅN POST- OCH TELESTYRELSEN
Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Remiss till utkast till förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remittering av utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
 

Visa mer