Skogslogistik

Nätverket för Skogslogistikföretagen, SLF bildades för att ge utvecklingen av branschfrågorna högre höjd och för att ge skogs- och energibolagen en tydlig part när det gäller frågor som berör skogslogistik. Tack vare nätverket kan kompetens och utbildning samordnas effektivt. Det finns också ett behov av ett nationellt nätverk för att kunna minska olikheterna i den logistiska dokumentationen.

 

Nätverkets syfte

 • Att främja en ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet att arbeta med konkurrensneutrala frågor inom råvarutransporter till skogsindustrin och biobränslen
 • Att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen inom skogslogistik
 • Att verka för att medlemsföretagen arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer
 • Att stärka branschens anseende
 • Att verka för god utbildning
 • Att bevaka och framhäva skogslogistikföretagens intressen, stödja medlemmarnas näringsverksamhet och i övrigt sprida kännedom om skogslogistikföretagens betydelse samt hålla medlemmarna informerade i yrkesangelägenheter
 • Att fungera som remiss- och utredningsorgan i ärenden där ett representativt uttryck för medlemmarnas gemensamma uppfattning erfordras
 • Att bevaka näringens intressen hos regering/riksdag, myndigheter och institutioner inom verksamhetsområdet

 

Verksamhet

 • SLF ska vara en tydlig part i skogslogistiska frågor och driva på utvecklingen
 • En styrgrupp för SLF utses av medlemsföretag som verkar inom skogslogistik
 • Frågor att fördjupa är virkesmätning, IT-system, verksamhetsutveckling, trafiksäkerhet, miljö och transporteffektivitet
 • Skapa regionala mötesplatser inom nätverket
 • Konferenser, utbildningar och nätverksbyggande