Dispens, bärgning och vägtransportledning

Nätverket för Dispens, bärgning och vägtransportledning har till uppgift att samverka mellan åkerinäringen, myndigheter och samhällets beslutsfattare. Detta för att utveckla goda förutsättningar för vägtransportledning och godstransporter som kräver dispens för att transporten ska få genomföras då den är för tung, för bred eller för lång för att vara generellt tillåten.

 

Vi verkar för

  • Att effektivisera framtagning av dispenser 

  • Att nationellt och om möjligt också internationellt harmonisera och effektivisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter och vägtransportledning 

  • Att väghållare medverkar till effektivare dispenstransporter genom att upplåta ett större sammanhängande vägnät för generell dispens med högre bruttovikter och axellaster än som är normalt är tillåtet på aktuellt vägnät

  • Att det blir längre giltighetstider för till exempel upprepade likadana transporter på given vägsträcka 

 

Nätverket

  • ska påverka regelverk och förutsättningar inom området samt vara en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare   
  • har löpande dialog i dispenstransportfrågor genomförs fortlöpande med ansvariga beslutsfattare för dispenser i  bland annat Trafikverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Transportstyrelsen 
  • arrangerar konferensen Effektiva transporter tillsammans med nätverket Bygg- och anläggning
  • representeras i Nordiskt Vägforum Godstransporter där till exempel högkapacitetsfordon och nordisk harmonisering av regler för band annat skyltning av dispenstransporter diskuteras 
  • verkar för längre och tyngre fordon, 74 ton och 34,5 meter
  • ger input till Trafikverkets arbetsgrupp för bärighetshöjande åtgärder genom Sveriges Åkeriföretags representant