Tank- och bulk

Cirka 400 medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag utför transporter med tank- och bulkfordon. Lasterna består oftast av farligt gods och förarna är specialutbildade på hantering och transport. På dessa företag ställs mycket höga säkerhets- och miljökrav.

 

Nätverket för tank- och bulk verkar för

 • Att skapa nätverk med experter på farligt gods-frågor

 • En harmonisering av regler för transport av farligt gods 

 • Ett gott samarbete mellan åkerinäringens företag i branschfrågor om tank- och bulktransporter

 • En fortsatt sund utveckling inom tank- och bulktransporter

 • En ökad kunskap hos politiker och andra beslutsfattare om branschens frågor


Nätverket

 • Påverkar regelverk och förutsättningar inom området samt är en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare
 • Arrangerar konferensen Tanktransportdagen vilken genomförs vartannat år och där nyckelpersoner och myndigheter träffas för att ge en uppdatering om aktuella frågor i åkerinäringen inklusive nya ADR-regler 
 • Har löpande dialog och möten med MSB inför MSBs arbete med uppdatering av ADR-regler 
 • Samverkar med SPBI om villkor, dokumentation och standard för lastning, transport och lossning med tankfordon
 • Samarbetar med SPBI och TYA om utbildning av tankbilsförare

 

Styrgrupp Tank- och bulk

 • Kjell Lindqvist, Burlink Transport AB, Piteå 

 • Robert Norrsjö, Norrsjö Åkeri AB, Köping 

 • Daniel Rodhe, Rodhe Tankrengöring AB, Göteborg 

 • Jens Christiansson, Samat Nordic AB, Helsingborg 

 • Michael Stertman, Powder Trans AB, Landskorna