Tank och bulk

Cirka 400 medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag utför transporter med tank- och bulkfordon. Lasterna består oftast av farligt gods och förarna är specialutbildade på hantering och transport. På dessa företag ställs mycket höga säkerhets- och miljökrav.

 

Vi verkar för

  • Ett gott samarbete mellan åkerinäringens företag i branschfrågor om tank- och bulktransporter
  • En fortsatt sund utveckling inom tank- och bulktransporter
  • En ökad kunskap hos politiker och andra beslutsfattare om branschens frågor
  • En harmonisering av regler för transport av farligt gods
  • Att skapa nätverk för farligt gods-frågor

 

Tanktransportdagen

Sveriges Åkeriföretags nätverk Tank och bulk är initiativtagare till Tanktransportdagen, en konferens som genomförs vartannat år och där nyckelpersoner och myndigheter träffas för att ge en uppdatering om aktuella frågor i åkerinäringen inklusive nya ADR-regler. År 2019 genomförs Tanktransportdagen den 11-12 april, läs mer under Event.