Tank och bulk

Cirka 400 medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag utför transporter med tank- och bulkfordon. Lasterna består oftast av farligt gods och förarna är specialutbildade på hantering och transport. På dessa företag ställs mycket höga säkerhets- och miljökrav.

 

Vi verkar för

  • Ett gott samarbete mellan åkerinäringens företag i branschfrågor om tank- och bulktransporter
  • En fortsatt sund utveckling inom tank- och bulktransporter
  • En ökad kunskap hos politiker och andra beslutsfattare om branschens frågor
  • En harmonisering av regler för transport av farligt gods
  • Att skapa nätverk för farligt gods-frågor

 

Tanktransportdagen

Sveriges Åkeriföretags nätverk Tank och bulk är initiativtagare till Tanktransportdagen, en konferensen där nyckelpersoner och myndigheter träffas för att ge en uppdatering om aktuella frågor i åkerinäringen inklusive nya ADR.