Utbildning i ADR - Farligt gods

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 

Grundkurs

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser för förare som transporterar:

  • Farligt gods i klass 1, explosiva ämnen och föremål
  • Farligt gods i klass 7, radioaktiva ämnen
  • Farligt gods i fast tank eller avmonterbar tank med en volym över 1 m3 eller batterifordon med en total volym över 1 m3, tankcontainer, UN-tank eller MEG-container med en volym över 3 m3

Specialkurserna kan genomföras i samband med grundkursen eller genomföras senare.

Praktiska övningar

I utbildningen ska även praktiska övningar för åtgärder vid tillbud eller olycka ingå, som till exempel brandbekämpning, första hjälpen och åtgärder vid spill.

Prov

Efter genomförd kurs ska deltagarna avlägga ett prov framtaget av MSB. Alla ADR-prov skrivs på Trafikverket (istället som tidigare vid utbildningstillfället hos utbildningsanordnaren).

Intyg om förarutbildning

Efter godkänt provresultat får föraren ett intyg om förarutbildning, ett så kallat ADR-intyg, som är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste föraren gå en repetitionsutbildning, alternativt en ny grundutbildning och klara ett nytt prov innan giltighetstiden har gått ut.

 

ADR-utbildningarna finns i två utföranden

  • Lärarleddkurs är traditionell utbildning med lärare i kurslokal.
  • Onlinekurs innebär att deltagaren utför en kursdag på valfri plats framför en dator och därmed sparas en dag i kurslokalen.

Typ av kurs Antal dagar lärarledd Online hemma+ lärarledd Antal lektioner
Grundkurs 2,5 1+1,5 18
Klass 1 1 - 8
Klass 7 1 - 8
Tank 2 - 12
Repetition Grundkurs 1,5 1+1 9
Repetition Klass 1 0,5 - 4
Repetition Klass 7 0,5 - 4
Repetition Tank 1 - 6

 

 

 

På bokningssidan hittar du aktuella ADR-kurser:

 

Till bokningssidan

 

 

 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysiska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Begreppet transport innefattar:

  • Förflyttning av godset med ett transportmedel
  • Lastning och lossning
  • Förvaring och hantering som utgör led i förflyttningen

Transporter av farligt gods

En farlig godstransport är ingen farlig transport utan är en säker transport om transportreglerna följs. De följande sidorna är endast en kort sammanfattning av det mycket omfattande regelverket som styr transporter av farligt gods.