logga Rätt fart vid vägarbeten

Rätt fart vid vägarbeten

Sveriges Åkeriföretag lanserar nu kampanjen "Rätt fart vid vägarbeten". Syftet är att öka trafiksäkerheten vid vägarbeten och främja en bättre arbetsmiljö för de som arbetar vid och vistas på våra vägar. Kampanjens mål är att bidra till att minska olyckor vid vägarbeten. 

Varje år inträffar det omkring 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbete. Syftet med kampanjen "Rätt fart vid vägarbeten" är att öka respekten för hastighetsbegränsningar vid vägarbeten och därmed öka säkerheten, både för de som vistas på och arbetar längs våra vägar. Genom att hålla rätt fart vid vägarbeten bidrar åkerinäringen till minskad olycksrisk och ökad trafiksäkerhet och agerar förebilder för övriga trafikanter.

Under sommaren pågår många viktiga vägarbeten som förbättrar vägarna och höjer vägstandarden i landet. Sveriges Åkeriföretags medlemmar är både involverade i dessa arbeten som leverantörer och många passerar förbi. I likhet med vår tidigare kampanj ”Händerna på ratten” vill vi på Sveriges Åkeriföretag uppmuntra alla yrkesförare att visa upp sin yrkesstolthet och vara ett föredöme i trafiken och inspirera övrig trafik att följa efter. Det är en självklarhet att hålla rätt fart vid vägarbeten.

Kampanjens budskap är "Rätt fart vid vägarbeten" och det innebär följande: 

  • Följ anvisad hastighet baserat på gällande hastighetsbegränsningar
  • Ta hänsyn till trafikläget, köbildningar, vägbredder samt sikt- och vägförhållanden
  • Visa hänsyn till vägarbetande kollegor som arbetar för att förbättra vägnätet

Med kampanjen uppmanar vi inte bara yrkesförare utan alla trafikanter att:

  • Hålla rätt fart vid vägarbeten
  • Visa uppskattning för pågående vägarbete
  • Följa anvisningar och visa hänsyn för att skydda liv och undvika olyckor

Sveriges Åkeriföretag strävar efter att skapa ökad trafiksäkerhet och en tryggare arbetsmiljö för alla som arbetar på och vid vägen. Kampanjen "Rätt fart vid vägarbeten" kompletterar vår kampanj Händerna på ratten samt hållbarhetscertifieringen Fair Transport. Händerna på ratten uppmanar yrkesförare att ha fullt fokus på vägen och undvika rattsurfning, och Fair Transport är vår hållbarhetscertifiering med trafiksäkerhet som ett av tre huvudfundament tillsammans med miljö och socialt ansvarstagande.

Med kampanjen "Rätt fart vid vägarbeten" hoppas vi kunna göra skillnad för ökad trafiksäkerhet i Sverige.

Använd gärna kampanjmaterialet för spridning av kampanjen

Använd gärna framtaget bildmaterial för kampanjen i era egna kanaler. Nedan kan ni ladda ner logga och bilder till sociala medier. Använd gärna någon av nedanstående inläggstexter eller se de som inspiration till egna inlägg. 

Exempel:

  1. Vi vill visa hänsyn och respekt för våra kollegor på landets hundratals vägarbeten, de rustar upp vår gemensamma arbetsplats. Ge lite extra avstånd, håll rätt fart förbi och ge en tumme upp till några av vägens hjältar i sommar.
  2. Som i ett öppet kontorslandskap finns vi där tillsammans ute på vägen, vår gemensamma arbetsplats. Ibland är vi kanske i vägen men det är positivt, då fungerar det samhällsviktiga arbetet att allt som ska komma fram kommer fram. Med “Rätt fart vid vägarbeten” vill vi visa hänsyn och respekt för de vägens hjältar som jobbar vid alla landets vägarbeten. 
  3. I ett öppet kontorslandskap är det ingen som vill ha någon som pratar för högt, springer runt eller stör den allmänna ordningen. Helst inte tutar i onödan eller kör förbi på ett par meters avstånd i för hög fart! Ge lite extra avstånd, håll rätt fart förbi och ge en tumme upp till några av vägens hjältar i sommar.


Fakta om vägarbeten och olyckor

Statisk om trafikolyckor vid vägarbeten 

Varje år inträffar det omkring 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbete. Totalt inträffade 5 667 trafikolyckor med personskador i eller i anslutning till vägarbeten under åren 2003-2021. 11 % av vägarbetsolyckorna, totalt 641 olyckor, inträffade i samband med vinterväghållning. Totalt inträffade 74 dödsolyckor.

Källa: Rapport från Trafikverket: Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2021

Vad är ett vägarbete? 

Vägarbete definieras som ”Arbete som är till för vägens eller väganordningens byggande, underhåll, drift eller liknande. Arbetet kan bedrivas på eller invid vägen, inom vägområdet eller vägens säkerhetszon”.

Material för nedladdning

Frågor och kontakt