Mobilitetspaket ska leda till bättre arbetsvillkor och sund konkurrens.

Mobilitetspaketet

Reglerna i mobilitetspaket ska leda till bättre arbetsvillkor för yrkesförare och en sund och rättvis konkurrens inom hela den europeiska transportsektorn. Mobilitetpaketet innehåller bland annat regler om utstationering, skärpta krav i tillstånds- och godsförordningen och nya kör- och vilotidsregler. Implementeringen sker stegvis och vissa ändringar i färdskrivarförordningen gällande bland annat positionering och andra generationens digitala färdskrivare, har ännu inte trätt i kraft. Faktainformationen nedan är hämtad från Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket. 

Uppföljning
Sveriges Åkeriföretag bistår Transportstyrelsen i deras uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. De ska bland annat beskriva och analysera hur marknaden för vägtransporter och hur situationen för berörda förare utvecklas efter genomförandet. De ska även, vid behov, föreslå förändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet och lämna författningsförslag. 

Ändringar i tillståndsförordningen

I Sverige krävs yrkestrafiktillstånd för att köra yrkesmässig trafik med alla lätta fordon (under 3.5 ton). Från och med den 21 maj 2022 kommer även gemenskapstillstånd att krävas för lätta fordon (2.5–3.5 ton) som körs i internationell trafik.

Det har även införts flera skärpta etableringskrav för att säkerställa att transportverksamhet faktiskt utförs i det land där företaget är etablerat:

 • Företag som bedriver stadigvarande verksamhet i Sverige ska registrera sina fordon i Sverige
 • Fordonen måste återvända till det land där företaget är etablerat minst var åttonde vecka
 • Företaget måste anmäla hur många anställda som finns varje år

Anmäl antal anställda

Den som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska varje år innan den 31 mars anmäla hur många anställda det fanns i företaget den 31 december året innan. Du ska också anmäla hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.

Anmälan gör du genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst. 

Olämplighetsförklaring av trafikansvarig

I vissa fall kan Transportstyrelsen olämplighetsförklara en trafikansvarig under en viss tid. Om du har blivit olämplighetsförklarad och vill arbeta som trafikansvarig igen, behöver du genomföra ett nytt godkänt prov i yrkeskunnande. Provet kan genomföras först efter att din olämplighetstid har löpt ut.

Detta gäller för dig som har en olämplighetstid som löper ut från och med den 21 februari 2022.

Kombinerade transporter och cabotage

För cabotagetransporter gäller att utländska transportföretag får utföra högst tre cabotagetransporter inom sju dagar. Ett nytt krav är en karensperiod på fyra dagar. Den innebär att cabotagetransporter med samma fordon i samma land inte får utföras inom fyra dagar från det att den sista cabotagetransporten vid tidigare besök i det landet har utförts.

För att motverka att utländska transportföretag missbrukar reglerna om kombinerade transporter kommer de begränsningar som gäller för cabotagetransporter att gälla samtliga yrkesmässiga inrikestransporter som utförs av utländska transportföretag inom Sverige. Tidigare har kombinerade transporter under vissa förutsättningar varit undantagna från reglerna om cabotage. Ändringar har genomförts i godsförordningen för att reglera detta

Även lättar fordon (2.5–3.5 ton) omfattas av reglerna för cabotage från och med den 21 maj 2022.

Sanktionsavgift istället för penningböter

Den 15 juni 2022 genomfördes en sanktionsväxling på yrkestrafikområdet. Sanktionsväxlingen innebär att några överträdelser som tidigare haft penningböter nu får sanktionsavgift som påföljd.

Det gäller överträdelser av de bestämmelser om medförande och uppvisande av dokument som anges i:

 • 5 § förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och
 • 3 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237)

Sanktionsavgiften för dessa överträdelser är 10 000 kronor. Om avgiften inte betalas direkt och transportföretaget inte har sin hemvist i Sverige ska ett förskott beslutas vid vägkontrollen. Fordonets fortsatta färd ska även hindras.

Kör- och vilotider

Ändringarna av kör- och vilotidsregler, som införts i samband med mobilitetspaketet, har redan trätt i kraft. Ändringarna är:

 • Hantverkare får ett vidgat undantag
 • Ändrade regler om vila som tas i samband med transport med färja/tåg
 • Ökad flexibilitet gällande reducerad veckovila för internationella godstransporter
 • Ökad flexibilitet för daglig körtid och veckokörtid vid exceptionella omständigheter
 • Transportföretaget ska planera förarnas arbete så att föraren får möjlighet att återvända hem, eller till den plats där företaget är beläget, minst var fjärde vecka
 • Förare får inte ta en vila på 45 timmar eller mer i hytten. Boendet för vilan ska bekostas av transportföretaget

Mer information om regler för kör- och vilotider.

Ändringar av färdskrivarförordningen

En ändring av färdskrivarförordningen har redan trätt i kraft medan andra ändringar träder i kraft längre fram.

Ändringen som redan trätt i kraft:

 • Föraren ska registrera färja/tåg i färdskrivaren när föraren tillbringar en viloperiod ombord på en färja eller ett tåg
 • Från och med den 2 februari 2022 ska förare manuellt registrera fordonets position varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns

Kommande ändringar:

 • Från och med den 21 augusti 2023 ska alla nyregistrerade tunga fordon vara utrustade med den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2)
 • Från och med den 31 december 2024 ska tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 1 eller version 2
 • Från och med den 21 augusti 2025 ska alla tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 2
 • Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2.5–3.5 ton) som används för internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare

Polisen kontrollerar arbetstid

Polismyndigheten ska nu kontrollera om en förare överskridit den maximala sammanlagda arbetstiden per vecka och anmäla misstänkta överträdelser till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen använder ett riskvärderingssystem för att välja ut vilka företag som de ska utföra tillsyn av. Även lagakraftvunna överträdelser mot vägarbetstid kommer att registreras i systemet och därmed påverka urvalet av företag för kontroll.

Utstationering av förare

För att se till att utstationerade arbetstagare i Sverige får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till enligt Sveriges lagar och kollektivavtal gäller regler för utstationering.

Arbetsgivare inom vägtransportsektorn ska

 • Anmäla utstationering
 • Se till att föraren kan visa upp anmälan, det vill säga utstationeringsdeklarationen, vid vägkontroll
 • Följa de svenska kollektivavtalen och reglerna om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

En förare är utstationerad när:

 • En arbetsgivare sänder en förare till Sverige för att arbeta under en begränsad tid
 • Föraren arbetar vanligen i ett annat land
 • Föraren utför transport åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige

Det ska också finnas ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och föraren under utstationeringstiden.


Anmäl utstationering

Anmälan görs i EU.s gemensamma plattform IMI.

Läs mer om utstationering av förare hos Arbetsmiljöverket.