Fair Transport

Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

VARFÖR FAIR TRANSPORT

Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport i framtiden köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Det är på så sätt vi skapar en hållbar utveckling över tid. Läs mer om Fair Transport.

SÅ HÄR BLIR DU CERTIFIERAD I FAIR TRANSPORT

Registrera ditt företag på fairtransport.se. Därefter är det dags att börja arbetet med din certifiering. Du behöver redogöra och presentera dokumentation inom områdena miljö, ansvar och trafiksäkerhet. Delar av informationen är krav medan annan information är valfri. När du har fyllt i alla krav och laddat uppdokumentationen skickar du in för granskning. Om du uppfyller alla kraven blir du certifierad Fair Transport. Varje år behöver du granska din information och hålla den uppdaterad för att behålla din certifiering. Fair Transport är en medlemsförmån i Sveriges Åkeriföretag.

UPPHANDLA EN FAIR TRANSPORT

Idag kräver fler konsumenter, organisationer och verksamheter att företag engagerar sig och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Du som transportköpare har möjlighet att ställa krav på de åkerier du anlitar att de lever upp till de lagar, kriterier och riktlinjer som gör att vi tillsammans kan skapa en hållbar åkerinäring. Om du  anlitar Fair Transport certifierade åkerier säkerställer du att dina transporter utförs på ett klimatsmart, säkert och ansvarsfullt sätt. Samtidigt visar du dina kunder och konsumenter att du som transportköpare tar ansvar för hela kedjan att knyta ihop de kravmärkta varorna till kravmedvetna konsumenter med en hållbar transport. Läs mer om hur du upphandlar en Fair Transport.

vd Rickard Gegö

Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Kontakt