Bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningsåkerierna inom Sveriges Åkeriföretag består av cirka 9 000 fordon. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler. Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning. 

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Nätverkets syfte och övergripande mål

 • Påverka regelverk inom området och vara en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare
 • Ett gott samarbete mellan företagen 
 • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen 
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
 • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Verksamhet 

 • följer och påverkar offentliga beställares policys vid upphandling 
 • ger förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier
 • påverkar kring effektivare vinterväghållning
 • ingår i forum som BEAst och Asfaltskolan
 • samverkan med Trafikverket och andra myndigheter
 • konferenser riktade till bygg- och anläggning
 • förvaltar det branschgemensamma artikelnummerregistret
 • lobby och påverkan 

 

Styrgrupp 

 • Anders Ökvist - A Ökvist Åkeri AB Kalix Nyborg 
 • Lars Kalmo - Åkericentralen i Alingsås
 • Magnus Lindby - Roma Grus AB 
 • Jonas Strömberg - Värmlandsschakt AB 
 • Marcus Johansson - Transportcentralen Halmstad 
 • Henrik Carlsson - Nynäs Ösmo Lastbilscentral  

Branschgemensamt artikelnummerregister för lastbilar och tjänster

Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Sveriges Åkeriföretags uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

Artikelnummerregister finns tillgänglig både i pdf-format, och som skrivskyddad excell. Förvaltning av register kommer ske via Sveriges Åkeriföretags nätverk för bygg- och anläggningstransporter, och ändringar kommuniceras via Sveriges Åkeriföretags hemsida.

Ni hittar aktuella artikelnummerserier här -> LÄNK
 

Kontakt

Peter Svensson

Ansvarig för nätverket bygg- och anläggning
Teknik och infrastruktur
010-510 54 08
peter.svensson@akeri.se

dd