polis-header

Stärkt konkurrenskraft

Sund konkurrens och lika villkor är en förutsättning för en livskraftig åkerinäring. Sveriges Åkeriföretag förespråkar en öppen marknad med gemensamma, kontrollerade regler för alla som vistas på vägarna. Både för att skydda den fria rörligheten, men även för att skapa sunda villkor där trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvarstagande står i fokus.  

För att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft finns ett flertalet sakfrågor som Sveriges Åkeriföretag kontinuerligt arbetar med. Dessa rör bland annat upphandling, kontroller, beställaransvar, kompetensförsörjning och internationell konkurrens.

Sveriges Åkeriföretag är även delaktiga i både stora och lilla branschgruppen, två nätverk av arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Grupperna arbetar för att finna fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. 


Sveriges Åkeriföretag anser att

  • kontroller av mobilitetspaketets alla delar behöver en översyn för att lagstiftningen ska få önskad effekt.
  • samordning och samverkan över landgränserna behövs när det gäller kontrollfunktioner och statistik. Sveriges Åkeriföretag förespråkar en gemensam kontrollmyndighet inom EU för att harmonisera tillämpningar och praxis för bland annat kör- och vilotider och cabotage.  
  • beställaransvaret måste prövas för att få rättspraxis. Beställaransvarets verkan och nytta måste säkerställas.  
  • det behövs ett tydligt fokus på och en prioritering gällande kontrollanter vid väg och deras förutsättningar att kontrollera tung trafik på väg.
  • regeringen bör tillsätta en utredning som analyserar och lämnar förslag på ett nytt skattesystem anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. 


Mobilitetspaketet

Reglerna i mobilitetspaket ska leda till bättre arbetsvillkor för yrkesförare och en sund och rättvis konkurrens inom hela den europeiska transportsektorn. Läs mer om både nya och kommande regler. Läs mer. 

 

Ny beskattningsmodell för vägtrafiken

Regeringen fortsätter att finjustera transportskatter men har en ambition att genomföra en bred översyn av skattevillkoren för lågutsläppsbilar. Vi anser att regeringen borde ta tillfället i akt och tillsätta en utredning som analyserar och lämnar förslag på ett nytt skattesystem anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. Med rätt förutsättningar finns det goda möjligheter att skapa en ökad mobilitet, mer tillgänglighet och att stärka näringslivets konkurrenskraft, utan att trafiken genererar koldioxidutsläpp. Men det kräver att regeringen lyfter blicken och ser framåt, i stället för att finjustera i det lapptäcke av skatter och avgifter som i dag riktas mot fordon och drivmedel. En hemställan är inlämnad till ansvarig minister under hösten 2023. Vi har även skrivit en debattartikel som rör detta.