Framtidens tysta och fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell

Publicerad 2023-09-27 / 11:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

DEBATT. Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. Det skriver vi på Sveriges Åkeriföretag om tillsammans med flertalet andra aktörer inom transportsektorn.

Regeringen fortsätter att finjustera transportskatter men har en ambition att genomföra en bred översyn av skattevillkoren för lågutsläppsbilar. Företrädare för transportbranschen och konsumenter välkomnar detta men anser att det är hög tid för ett helhetsgrepp och se framåt. För att underlätta omställningen behövs ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik.        

Finansminister Elisabeth Svantesson tog nyligen den sedvanliga promenaden till riksdagen för att överlämna och debattera nästa års statsbudget. Den presenterades i en tid av minskad ekonomisk aktivitet, hög inflation och försvagad valuta. Signalen var tydlig. Utrymmet för reformer är mycket begränsat.  

Vi möter den avkylda ekonomin utifrån olika förutsättningar och utgångslägen. Stigande räntor och hög inflation ökar kostnader och bromsar konsumtion av varor, tjänster och investeringar. Konkurstalen ökar och är nu på de högsta nivåerna på över ett decennium. Transporter har en nyckelfunktion i samhället. Nedgångar i exempelvis handel och bygg får därför direkta och indirekta följdeffekter för flera av våra medlemmar.

Elektrifieringen motiverar lägre skatter 
Samtidigt är vi mitt uppe i en omställning. Globala trender som elektrifiering, ökad användning av hållbara biodrivmedel, energieffektivisering, automation, digitalisering och nya affärsmodeller förädlar befintlig struktur men kan också innebära nya sätt att transportera och en ny typ av vägtrafik.

Regeringen måste lyfta blicken
Med rätt förutsättningar finns det goda möjligheter att skapa en ökad mobilitet, mer tillgänglighet och att stärka näringslivets konkurrenskraft, utan att trafiken genererar koldioxidutsläpp. Men det kräver att regeringen lyfter blicken och ser framåt, i stället för att finjustera i det lapptäcke av skatter och avgifter som i dag riktas mot fordon och drivmedel.

I budgeten framgår det att regeringen ”avser att genomföra en bred översyn av skattevillkoren för lågutsläppsbilar.” Viljeriktningen är positiv och vi medverkar gärna i detta arbete. Men det finns en risk att det återigen blir en finjustering som skjuter vid sidan om målet.

Vi anser att regeringen borde ta tillfället i akt och tillsätta en utredning som analyserar och lämnar förslag på ett nytt skattesystem anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. En utredning med ett bredare perspektiv behövs bland annat för att:  

  1. Skattesystem tenderar att bli komplexa med tiden. Det tillkommer förändringar, undantag och tillägg utifrån den rådande politiska situationen. Från tid till annan bör en större reform ske för att förenkla och därmed upprätthålla en tilltro till skattesystemet. Reformer brukar också ta lång tid, arbetet behöver därför börja nu.
  2. Elektrifieringen motiverar lägre skatter och kommer innebära ett skattebortfall. I dag överbeskattas vägtrafiken. Statens inkomster uppgår till cirka 91 miljarder kronor medan utgifterna är cirka 36 miljarder kronor. Inköp, innehav och framdrift av vägfordon har i decennier varit en bekväm kassako för staten, utöver de andra skatterna som företag och privatpersoner betalar. Den pågående omställningen och särskilt den pågående elektrifieringen av vägtrafiken kommer att innebära ett väsentligt skattebortfall. Motiven för en stor del av dagens beskattning urholkas när koldioxidutsläppen är noll. Att beskatta framtidens tysta och utsläppsfria trafik på samma nivå som i dag är därför inte rimligt.
  3. EU:s ökade ambitioner ritar om kartan. EU har på senare år växlat upp sin klimatpolitik avsevärt och styrmedlen har och kommer att skärpas ytterligare. Det är i grunden positivt. Nationella styrmedel måste vara förenliga med och ändamålsenliga utifrån relevant EU-lagstiftning. Det finns en uppenbar risk för ytterligare komplexitet och ineffektiv dubbelreglering. Vi anser att EU:s ökade ambitioner, främst genom Fit for 55, stärker motiven ytterligare för en total översyn av alla nu gällande nationella styrmedel med kostnadspåverkan och en utredning av ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik.
  4. Vägtransporter och vägtrafik skapar tillgänglighet och samhällsnytta. Men beskattas och avgiftsbeläggs också ur nästan alla aspekter. Skatter och avgifter införs och justeras av staten och myndigheter, utan ett övergripande perspektiv, och riskerar täcka samma sak och staplas på varandra. Det ökar ineffektivitet, komplexitet och ger otydlig styrning. Det försvagar svensk konkurrenskraft och försvårar och fördyrar vardagen för svenska bilister. I regeringens budget finns återigen finjusteringar men det saknas ett helhetsgrepp. En utredning om framtidens beskattning måste därför också innefattas av en översyn av alla befintliga styrmedel.

Rusta för framtiden
Vi står inför en prövande tid. På samma sätt som företag behöver effektivisera sin verksamhet och hushållen se över sin privatekonomi, behöver staten rusta för framtiden och underlätta för omställningen.

Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik.

Läs rapporten - Utredning om ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik
 

Avsändare

Rickard Gegö, Vd Sveriges åkeriföretag

Jessica Alenius.Vd Drivkraft Sverige

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen, ledamot Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige

Tommy Letzén, vd Motorbranschens Riksförbund, MRF

Mattias Bergman, Vd Mobility Sweden