Trafiktillstånd

För åkare är ofta trafiktillståndet det allra viktigaste i verksamheten, i och med att det är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig trafik. Trafiktillstånd söks hos Transportstyrelsen som prövar om den juridiska eller fysiska personen uppfyller kraven som ställs på tillståndshavare. Transportstyrelsen är också myndigheten som återkallar tillstånd om ett företag inte längre uppfyller kraven. Här förklaras i korthet kraven för yrkestrafiktillstånd. Har ni frågor eller behöver diskutera vad som krävs för att få tillstånd, återkallelse av tillstånd, olämplighetsförklaring av trafikansvarig eller annat som rör trafiktillstånd kan ni som medlemmar höra av er till oss för att få svar.

 

Kraven för yrkestrafiktillstånd

För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande och etablering.

 

Gott anseende 

Den som har dömts för allvarliga brott, ådragit sig sanktioner för allvarliga överträdelser av regler på vägtransportområdet, eller varit delaktig i konkurs kan ha förlorat sitt goda anseende. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas. Hos en juridisk person ska finnas en trafikansvarig som uppfyller kravet på gott anseende, och övriga personer med inflytande i verksamheten, som verkställande direktör, styrelseledamöter och majoritetsaktieägare ska också uppfylla kraven. Om den trafikansvarige eller någon övrigt prövad person förlorar sitt goda anseende olämplighetsförklaras den av Transportstyrelsen och får under en period vare sig vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik. 

Det är därför viktigt att bestrida ansvar för exempelvis trafikbrott, arbetsmiljöbrott eller kör- och vilotidsförseelser om man som anklagad upplever att man är oskyldig, även om det kan upplevas enklare att acceptera en ordningsbot och få saken ur världen. 

Om det riktas anklagelser mot er rekommenderar vi att ni tar kontakt med SÅ Juridik i ett tidigt skede för kostnadsfri rådgivning eller möjlighet att anlita oss till ett förmånligt pris. 

 

Yrkeskunnande 

Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd ska finnas minst en person som har särskilt ansvar för transportverksamheten, en trafikansvarig, och det är den trafikansvarige som ska ha yrkeskunnandet. I en enskild näringsverksamhet är det tillståndshavaren själv som ska ha yrkeskunnandet. För att uppfylla kravet på yrkeskunnande ska den trafikansvarige kunna visa att den har klarat det skriftliga provet som anordnas av Trafikverket. 

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller förberedande utbildningar för dem som ska avlägga prov hos Trafikverket. Vi erbjuder tre olika upplägg: en vanlig fysisk kurs i klassrum, en utbildning som är helt online (webbaserad på distans) och en mix av de båda i form av en lärarledd online-utbildning. Läs mer om våra Eget på väg-kurser. Kontakta gärna Sveriges Åkeriföretag Utbildning för att få reda på mer: 010-510 54 00 eller utbildning@akeri.se

 

Övriga krav 

Etableringskravet innebär att transportföretaget ska förfoga över ett driftställe i landet och det ekonomiska kravet innebär att ett transportföretag ska visa att det har tillräckliga resurser för att starta och driva åkeri. Kapital och reserver ska uppgå till 9 000 euro för ett fordon och 5 000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver.


 

Vanliga frågor 

Här finner du vanligt förekommande frågor angående trafiktillstånd

Fråga
Vad är de grundläggande kraven för erhållande och bibehållande av trafiktillstånd?
Svar

  1. Den juridiska personen måste ha fast etablering i medlemsstaten (Sverige) och förfoga över minst 1 fordon. 
  2. Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon. För två fordon krävs alltså 9 000 + 5 000 EUR.  
  3. Den juridiska personen måste utse en trafikansvarig som är lämplig att leda transportverksamheten vilket styrks genom avläggande av examensprov. 
  4. Den juridiska personen och dess trafikansvarig måste uppfylla kravet på gott anseende (får ej ha påförts sanktionsavgift eller blivit dömd för grov brottslighet m.m.). 

Fråga
Det är lågsäsong för mig under våren och jag funderar på att ställa av mitt enda fordon till dess att säsongen rullar igång igen, vad händer med mitt tillstånd?
Svar

Ställ aldrig av det enda fordonet som är anmält på Bolagets trafiktillstånd innan ni anmäler på ett annat fordon. Ställs det enda fordonet av på trafiktillståndet så återkallas trafiktillståndet per automatik av Transportstyrelsen. Skälet är att Bolaget inte längre förfogar över ett fordon (se grundläggande krav ovan). Om Bolaget av kostnadsmässiga skäl vill ställa av ett fordon, anmäl då på exempelvis en firmabil om sådan finns i ägande hos Bolaget till dess att säsongen tar vid igen.  

Fråga
Jag har hamnat i situationen att jag ska ansöka om trafiktillstånd för ytterligare ett Bolag, hur lång är handläggningstiden?
Svar

Generellt sett kan sägas att Bolaget får räkna med minimum 4-6 veckors handläggningstid vid ansökan om trafiktillstånd. Viktigt är därför att själva ansökan om trafiktillstånd är det som prioriteras som nummer ett. Tar Bolaget uppdrag m.m. och sedan ansöker om trafiktillstånd kan Bolaget behöva frånsäga sig uppdrag eftersom tillståndet ännu inte är på plats. Kör ni utan tillstånd gör ni er skyldiga till olaga yrkesmässig trafik vilket är straffbart med upp till två års fängelse enligt svensk lag. 

Fråga
Handläggningen av min ansökan om trafiktillstånd tar väldigt lång tid, får Transportstyrelsen verkligen göra så?
Svar

Det är oerhört svårt att bedöma och handläggningstid varierar från fall till fall. Kan myndigheten motivera varför handläggningen drar ut på tiden så finns egentligen ingen uttalad yttre gräns. Om exempelvis trafikansvarig har noteringar i belastningsregistret måste myndigheten undersöka om personen uppfyller kravet på gott anseende vilket kan motivera 3-6 månaders handläggningstid. Återigen är det därför viktigt att ansöka om trafiktillstånd direkt och inte dröja med ansökan.  

Fråga
Jag har flera trafiktillstånd och funderar på att låna ut ett, går det?
Svar

Nej. Trafiktillstånd meddelas till den juridiska personen dvs. företaget eller firmatecknaren vid enskild firma (personnummer). Ni har aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd och detta kan inte ”lånas ut” eller ”hyras ut”. Ett företag kan ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd, ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma transportföretag. Men aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd.  

Fråga
Är det verkligen tillåtet att erbjuda transport av bohag m.m. som flyttfirma utan giltigt trafiktillstånd?
Svar

Nej. Ett problem som på senare år har uppmärksammats är att flyttfirmor far med falsk marknadsföring över att de även kan erbjuda transport av möblerna utan trafiktillstånd. Sådana fall har nu bedömts strida mot marknadsföringslagen och belagts med förbud som kostar de berörda företagen 100 000 SEK per överträdelse mot förbudet. Detta eftersom patent- och marknadsdomstolen funnit att det utgör falsk marknadsföring i och med att sådana tjänster inte kan erbjudas lagligt utan trafiktillstånd.  

Fråga
Krävs inte trafiktillstånd för exempelvis Bolag som på entreprenad även åtagit sig att schakta bort grus m.m. ?
Svar

Denna fråga är klurig och svaret är att det beror på. Om entreprenören äger gruset genom avtal med beställaren krävs inget tillstånd. Transport av eget gods för egen räkning är undantaget kravet på tillstånd. 

Står fortfarande beställaren av uppdraget som ägare av det som fraktas bort finns dock fog för att trafiktillstånd krävs. Entreprenören transporterar då gods för någon annans räkning.  

Här finner du fler vanligt förekommande frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som åkeriföretagare.

Frågor och svar


 

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretag: 010 – 510 54 00