Hållbarhet och omställning

Hållbarhet och omställning är ett nystartat nätverk inom Sveriges Åkeriföretag. Nätverket ska ligga som grund för kunskapsutbyte och information kring åkeriföretags hållbarhetsarbete och omställning till fossilfrihet. 

Åkeriföretagen står inför en stor förändring som i grunden gör förutsättningarna för att driva åkeriföretag och erbjuda transporttjänster annorlunda. Företagen står också inför flera vägval vad gäller såväl tekniska investeringar som avvägningar om rätt strategi för att minska utsläpp.  

Omvärldens krav och förväntningar på åkerinäringen kommer sannolikt bara att skruvas upp - åkeriernas kunder går ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre utsläpp som helt klimatneutrala transporter. Inom en snar framtid kommer detta att vara norm: även slutkonsumenten kommer att ställa krav på klimatneutrala transporter.  
  
Sveriges Åkeriföretag tror därför att åkeriföretag som arbetar aktivt med att minska sina utsläpp och utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel har mycket att vinna på detta. 

Nätverket för hållbarhet och omställning ska fungera som en coalition of the willing inom Sveriges Åkeriföretag. Syftet är att kunna ha högtflygande diskussioner med ambitionen om att utgöra åkerinäringens föregångare och bidra till att påskynda hela branschens omställning till fossilfrihet.  

Inom nätverket delar vi erfarenhet och kunskap kring frågor som rör hållbarhet och omställning och diskuterar hur åkerinäringen på bästa sätt kan minska växthusgasutsläppen i linje med de svenska klimatmålen. 
 

Mer information 

Sveriges Åkeriföretag arbetar på flera sätt med att stötta medlemmar i arbetet med att minska utsläpp. Vi arbetar proaktivt för att de politiska målen och styrmedlen ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt och samtidigt bidra till att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft. Läs mer om vårt arbete, vår färdplan, vår hållbarhetscertifering Fair Transport och olika stöd för för olika investeringar via ENergimyndigheten och Trafikverket. Klimat och miljö | Sveriges Åkeriföretag (akeri.se)

Kontakt