Åkerinäringens Färdplan

Åkerinäringens Färdplan

Åkerinäringens färdplan är en del av Fossilfritt Sveriges projekt färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, där flera branscher själva tar fram färdplaner för hur målet om fossilfrihet år 2045 ska realiseras. I rapporten beskrivs nödvändiga politiska beslut, möjliga tekniksprång och affärsmöjligheter som gör att åkerinäringen når fossilfrihet och samtidigt stärker sin konkurrenskraft. Färdplanen utgör ett kunskapsunderlag till regeringen och en kunskapsinventering inom fossilfria godstransporter på väg. 
 

En fossilfri åkerinäring 2045

Med åkeriernas starka vilja och genom att röja undan identifierade hinder, kan åkerinäringens mål i denna färdplan realiseras. Senast 2025 ska majoriteten av åkeriföretagen ha tydliga klimatmål och en strategi för uppföljning. Utsläppen från lastbilstransporter ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 2010. Då kan vi lyckas uppnå en helt fossilfri åkerinäring 2045. 

Fem prioriterade åtgärder

  1. Det krävs en långsiktig energipolitik med en tydlig nationell plan för utbyggnad av elnät samt laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för fossilfri el och fossilfria drivmedel
  2. Den tioåriga skattebefrielsen för biogas måste återinföras omgående, och ge långsiktig skattebefrielse även för andra fossilfria alternativ
  3. Ansökningsprocesserna för stöd till laddinfrastruktur och fordon måste förenklas och möjliggöra stöd även för semipublik/destinationsladdning. Allt stöd bör samlas hos en myndighet och det bör finnas möjlighet för en samlad ansökan (både fordon och laddinfrastruktur)
  4. Förutsättningarna för snabbare utrullning av längre och tyngre fordon måste stärkas
  5. Finansdepartementet bör snarast tillsätta en utredning med uppdrag att i samverkan med vägtrafikens intressenter ta fram förslag till nytt miljödifferentierat system för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Åkerinäringen

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Läs färdplanen

Åkerinäringens uppdaterade färdplan överlämnas 2023

Cirka 21 minuter in i klippet lämnas åkerinäringens uppdaterade färdplan över.