frågor och svar

Har du en fråga?

Här har vi samlat ihop ett urval av vanligt förekommande frågor kopplat till åkeribranschen

Frågor och svar

 

Funderar du på något? Nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågor och svaren inom flertalet områden. Utöver dessa har vi även tagit fram frågor och svar med koppling till effekterna av Covid-19. Dessa frågor hittar ni här. 

Avtal

Vanligt förekommande frågor om avtal

Fråga
Jag har blivit utsatt för en s.k. bluffaktura – hur gör jag?
Svar

Bluffakturor är vanligt förekommande inom branschen. Viktigast är att fakturan bestrids omgående. Ett bestridande behöver inte vara komplicerat utan det handlar enbart om att göra det klart avsändaren att betalningsansvar inte godtas och på vilka grunder. Det räcker med 3-4 rader, bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura det gäller och att du bestrider samt grunder till varför. Observera att bestridandet med fördel skickas per e-post eftersom det är viktigt att man sparar en kopia av bestridandet.  

Vill Ni läsa mer om bestridande av faktura finns bra information på Polismyndighetens hemsida: 
https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Bedrageri/Fakturabedrageri/Bestrida-en-faktura/ 

Fråga
Jag har blivit lurad/vilseledd att ingå ett avtal – hur tar jag mig ur detta?
Svar

Vilseledande att ingå avtal kan föranleda att avtalet anses som ogiltig enligt avtalsrättsliga regler. Observera att det ska röra ett aktivt vilseledande exempelvis vilseledande rubricering som får mottagaren att tro att det är ett reklamutskick eller en uppmaning till komplettering till en statlig myndighet eller dylikt. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Fråga
Jag har skrivit på ett avtal men ångrar mig – finns det en ångerrätt?
Svar

Huvudregeln för näringsidkare är att någon ångerrätt inte finns och således att ett ingånget avtal ska hållas. Enbart det faktum att avtalet är dåligt innebär inte i sig att man kan strunta i sina förpliktelser. Det finns dock en del ogiltighetsregler i lagstiftningen som eventuellt kan aktualiseras. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Fråga
Jag har ett avtal som inte reglerar uppsägningstid – kan man säga upp ett sådant omedelbart?
Svar

Kort och gott är svaret nej, om det gäller uppsägning. Det finns ingen generell regel om uppsägningstid. Finns ingen avtalad uppsägningstid har i praxis framkommit att en ”skälig” uppsägningstid ska beaktas. Vad som är skäligt är svårt att sia om. Finns det svåra missförhållanden kan istället hävning bli aktuellt, då gäller andra tidsfrister. Kontakta SÅ Juridik.  

Fråga
Muntligt avtal – lika giltigt som ett skriftligt?
Svar

Avtal, skriftliga som muntliga är lika giltiga. Om det enbart finns ett muntligt avtal är det dock väldigt svårt att bevisa vad det muntliga avtalet innehåller om parterna under avtalstiden blir oense. SÅ Juridik anser ett skriftligt avtal, i vilket man i vart fall hänvisar till Alltrans 2007, är att föredra över ett muntligt avtal. För att vara på den säkra sidan, kontakta SÅ Juridik.  

 

 

Körkort

Vanligt förekommande frågor om körkort

Fråga
Jag/Min chaufför har blivit av med körkortet och spärrtiden är bestämd till 3 månader eller längre – kan jag göra någonting åt spärrtiden?
Svar

Ja. Spärrtiden vållar ofta åkeriet problem i och med att det är tvunget att hitta en lämplig ersättare på kort tid för den chaufför som tillfälligt får sitt körkort återkallat.  Innebärandes kostnader i både tid och pengar. Vill åkeriet söka korta ned den aktuella spärrtiden kan chauffören överklaga beslutet eller yttra sig över underrättelsen om spärrtidens längd. Lagstiftaren har medvetet uttalat att spärrtidens längd kraftigt kan begränsas för fall där personen är i trängande behov av körkort för sin yrkesutövning (ex. yrkeschaufför). Viktigt att framföra till myndigheten eller domstolen är därför att:  

 

 1. Personen är yrkeschaufför och kör X XXX antal mil om året i tjänst 

 1. Personen har stort behov av körkort privat och kör X XXX antal mil om året privat. 

 1. Personen har långt till- och från arbetsorten (antal mil tur/retur).  

 1. Personen ställs utan försörjning under tid som spärrtiden gäller (arbetsgivarintyg kan här bifogas från åkeriet för att styrka att så är fallet).  

Fråga
Jag/Min chaufför har gjort mig skyldig till bristfällig lastsäkring alt. underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt – Behöver jag oroa mig över en körkortsåterkallelse?
Svar

Huvudregeln vid denna typ av förseelser är att chauffören ska meddelas varning om inte lasten har åkt ut på vägen. Huruvida varning är aktuellt beror också på om chauffören tidigare gjort sig skyldig till andra trafikbrott inom de närmaste 2-3 åren. Rättspraxis är sträng när godset har ramlat ut på vägen, om något sådant inträffar så är huvudregeln den omvända dvs. grund för körkortsåterkallelse.  Viktigt att framföra till myndigheten inför myndighetens beslut om åtgärd är följande: 

 1. Godsets vikt (ta gärna bild på godset eller motsvarande gods på en våg) 

 1. Bild över hur godset var lastat (om det finns förmildrande omständigheter t.ex. lasten var säkrad i någon form).  

 1. En redogörelse för trafikförhållandena på platsen som kan anses förmildrande (lite trafik, god sikt, lågtrafikerad tid på dygnet).  

 1. Eventuella intyg över genomförda utbildningar vad gäller lastsäkring m.m.  

Fråga
Jag/Min chaufför har gjort mig skyldig till tre/eller fler hastighetsöverträdelser på ett år – Blir jag av med körkortet?
Svar

Huvudregeln är att tre eller flera hastighetsöverträdelser inom en ettårsperiod kan leda till återkallelse av körkortet. Har du tidigare blivit av med körkortet eller blivit bötfälld för övriga trafikbrott är risken ännu större att flera hastighetsöverträdelser i följd medför återkallelse.  

Personen föremål för körkortsingripandes bästa chans är i sådant fall att framföra att varning borde meddelas eftersom det utgör ett första körkortsingripande. Denna invändning fungerar av naturliga skäl inte om personen varit föremål för körkortsingripande tidigare.  

 

 

Trafik- och brottmål

Vanligt förekommande frågor om trafik- och brottmål

Fråga
Jag har blivit anklagad av polis för att ha kört för fort. Kan jag bli av med körkortet till följd av detta?
Svar

Ja. Det händer ibland att vi hör att Polis har sagt att om man bara skriver på ordningsboten händer ingenting med körkortet. Det är dock inte sant. Polisen har inte hand om återkallelse av körkort, det har nämligen Transportstyrelsen. Känner man att man är oskyldig till det som Polisen anklagar en för vid väg, begär i första hand rådrum och kontakta SÅ Juridik. Skriv inte under några omständigheter på en ordningsbot om du anser dig själv vara oskyldig.  

Fråga
Kan uppgifter hämtade från enbart färdskrivaren utgöra grund för hastighetsöverträdelse?
Svar

Nej. Åkeriets chaufför kan aldrig påföras ordningsbot enbart på grund av de hastighetsavläsningar som finns att tillgå genom färdskrivardata. Färdskrivardata är ett starkt indicium för att fordonet har framförts med för hög hastighet, däremot kan färdskrivarens precision ifrågasättas i pålitlighetshänseende. Om polismannen inte gör en vederbörlig kontroll över färdskrivarens pålitlighet så får inte ordningsbot för hastighetsöverträdelse grundas enbart på färdskrivardata. Återigen, begär rådrum och kontakta SÅ Juridik.  

Fråga
Kan jag anlita SÅ Juridik som försvarare i brottmål?
Svar

Ja. Det finns däremot ingen garanti att våra jurister kan bli förordnade som offentliga försvarare. Skillnaden är förenklat att åkeriet direkt får betala juristen på SÅ Juridik i stället för att staten står SÅ Juridiks kostnad. Observera att om åkeriet döms med offentlig försvarare som biträde så kan det även dömas att ersätta statens kostnader för offentlig försvarare.  

 

 

Kontrollavgift och böter

Vanligt förekommande frågor om kontrollavgifter och böter

Fråga
Vad är skillnaden mellan kontrollavgift och felparkeringsavgift?
Svar

Kontrollavgift är det som en privat markägare kan ta ut om ett fordon parkerats inom ett område i strid mot förbud eller villkor. Felparkeringsavgift det som fordonsägare blir skyldig att betala om fordonet felparkerats på kommunal mark. Det är viktigt att skilja på dessa eftersom reglerna är olika vid bestridande av avgiften.  

Fråga
Hur bestrider jag en felparkeringsavgift?
Svar

Till skillnad mot en kontrollavgift ska en felparkeringsavgift betalas även om den ska bestridas. Regelverket kring felparkeringsavgifter heter lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Upptäcker du en felparkeringsavgift men anser att skyltning och dyl. har varit undermåligt kom då ihåg att fotografera platsen. Detta är viktigt för att kunna bevisa för myndigheten eller domstol att det vid tid för felparkering var bristfälliga skyltar eller funnits andra brister som har lett till felparkering.  

Fråga
Hur bestrider jag en kontrollavgift?
Svar

En kontrollavgift ska till skillnad mot en felparkeringsavgift inte betalas om den ska bestridas. Följ instruktionerna på kontrollavgiftslappen eller i det brev som har skickats till er för att bestrida. Kom ihåg att bestrida så snart som möjligt och om skyltar och dylikt har saknats ta foton på hur fordonet stod, på den bristfälliga skyltningen osv. Kontakta företaget som utfärdat kontrollavgiften och bestrid den. Skicka även e-post och brev med bestridandet och kopia på kontrollavgiften. Nu är det upp till företaget att stämma i tingsrätten om de vill gå vidare och anser att du har parkerat fel. Observera att detta inte gäller felparkeringsavgift. 

Fråga
Jag har fått en kontrollavgift och betalat den. Jag anser att den var felaktigt utfärdad. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar?
Svar

Denna typ av kontrollavgift ska, till skillnad från en felparkeringsavgift, inte betalas om den ska bestridas. Betalning kan ses som medgivande av att fel begåtts. Det är i detta fall upp till fordonsägaren att driva målet i tingsrätten. Målet skulle då sannolikt handläggas som ett s.k. förenklat tvistemål i enlighet med RB 1 § 3 d. Part som förlorar målet kan bli skyldig att betala vissa rättegångskostnader, lägst 2 800 kr, vilket är tingsrättens ansökningsavgift. Möjlighet att få ersättning för nödvändiga ombudskostnader som överskrider 1 timme finns inte i förenklade tvistemål. 

Fråga
Jag har fått en kontrollavgift på min dragbil och släpvagn trots att de var sammankopplade. Ska det inte bara vara en kontrollavgift?
Svar

Det finns inget hinder att ta ut en kontrollavgift för två fordon så länge som de är fordon som är upptagna i vägtrafikregistret. Fordonen är två separata fordon, även om de var sammankopplade. Har ni fått två kontrollavgifter är inte detta direkt felaktigt. Om ni vill bestrida ändå, eller bestrida av annan anledning går detta förstås att göra. Se svar på frågan Hur bestrider jag en kontrollavgift/felparkeringsavgift?  

 

 

Tvistemål och köprätt

Vanligt förekommande frågor om tvistemål och köprätt

Fråga
Hur reklamerar jag ett köp?
Svar

Ta kontakt med säljaren av varan och förklara vad felet består i. En sådan kontakt sker antingen via e-post, post eller telefon. Om man ringer och reklamerar föreslår vi att man efter samtalet skickar ett e-post med en bekräftelse på vad säljaren och köparen diskuterade. Det är inte nödvändigt att i en första reklamation specificera vad man önskar för påföljd, detta ska dock göras senare.  

Fråga
Om det är fel på den vara jag har köpt – vad kan jag förvänta mig av säljaren?
Svar

Först måste noteras att det står fritt för parterna att avtala om vilka villkor som ska gälla för köpet, vilket innebär att köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter kan regleras i avtalet. Om inte något annat har avtalats gäller köplagen mellan näringsidkare. Det är dock väldigt vanligt att köplagen har avtalats bort. De påföljder som kan aktualiseras enligt köplagen är avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning, jämte skadestånd. Viktigt är att köparen undersöker varan vid leverans och snarast reklamerar eventuella fel till säljaren. Något allmänt svar om och vilken påföljd som är aktuell går inte att lämna. Har ni köpt en vara som visat sig vara behäftad av fel kontakta då snarast SÅ Juridik för råd och tips om vilka påföljder som kan vara aktuella i just ditt ärende.  

 

 

Transporträtt

Vanligt förekommande frågor om transporträtt

Fråga
Kan transportören aldrig gå helt fri från ansvar när det gäller förlorat, minskat eller skadat gods?
Svar

Huvudregeln är att transportören har ett s.k. strikt ansvar för godset under dess befordran. Lagstiftningens syfte bygger på ett sådant synsätt för att tillförsäkra varuägaren någon form av säkerhet för godset under transporten. Lagstiftaren har ansett det lämpligt att det strikta ansvaret ska bäras av transportören under själva transporten i och med att det förenats med begränsningar som 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg för godsets värde och fraktens kostnad för försening.  

Under extraordinära omständigheter kan dock transportören gå helt fri från ansvar. Främst gäller detta: 

 1. När godset skadas/förloras/minskas med anledning av anvisningar från avsändaren (dvs. den som beställt transporten) eller avsaknad av sådana anvisningar (ex. speciell typ av gods som kräver att särskilda åtgärder vidtas).  

 1. Om det är till följd av godsets bristfälliga beskaffenhet 

 1. Om det beror på förhållande som transportören ej kunnat undvika eller förebygga.  

Tredje punkten är en s.k. force majeure-klausul och avser naturkatastrofer eller liknande händelser, jämför med engelskans ”Acts of god”. Händelsen i sig ska alltså vara omöjlig att förutse, exempelvis askmolnsincidenten över Island. Stöld är exempelvis en sådan händelse som går att förutse och förebygga vilket inte omfattas av denna ansvarsfrihetsgrund.  

Fråga
Vad krävs för att sätta ansvarsbegränsningarna ur spel – När måste jag betala godsets faktiska värde och eventuella följdskador?
Svar

Ansvarsbegränsningarna enligt ovan kan sättas ur spel om transportören förfar grovt vårdslöst. Det innebär att transportören kan bli ersättningsskyldig gentemot avsändaren för godsets faktiska värde men även för andra förluster som avsändaren lider exempelvis kostnader för försenad leverans m.m.  

I Sverige finns begränsat med avgöranden på området och en bedömning får oftast ske genom att samtliga omständigheter i det enskilda fallet avgör huruvida transportören förfarit grovt vårdslöst eller inte. Som exempel kan nämnas att transportör vars förare förstörde godset genom att köra in i en viadukt med höjdbegränsning som var klart skyltad, inte utgjorde grov vårdslöshet. Ribban har därmed lagts väldigt högt av Högsta domstolen i Sverige.  

För att undgå fullt ansvar vid fråga om stöld talar internationella domstolsavgöranden för att transportören har en långtgående skyldighet att följa avsändarens anvisningar vad gäller tillåtna parkeringsplatser, säkerhetsutrustning på parkeringen (kameror, stängsel m.m.) vid stöldbegärligt gods. Har transportören missat detta kan det medföra fullt ansvar för transportören.  

Fråga
Måste fraktsedel upprättas vid inrikestransport?
Svar

Nej, det finns inte ett uttryckligt krav att en fraktsedel ska finnas vid en inrikestransport. Det finns dock många fördelar med att upprätta en, då den får bevisverkan i händelse av tvist. Om någon av parterna kräver att en fraktsedel ska upprättas, ska enligt lagen en fraktsedel också upprättas.   

 

 

Försäkringar

Vanligt förekommande frågor om försäkringar

Fråga
Är jag skyldig att teckna försäkring på mina fordon
Svar

Ja. Trafikförsäkringen är obligatorisk och reglerad i lag. Tecknas inte trafikförsäkring utgår avgift för att fordonet är oförsäkrat. Avgiften tas ut av trafikförsäkringsföreningen, avgiftens syfte är att kompensera för skador på person och fordon orsakade av just oförsäkrade fordon.  

Avgiften beräknas per dag enligt årets gällande avgiftstabell innebärandes att det blir dyrare och dyrare ju längre fordonet är oförsäkrat.  

Fråga
Jag har tecknat en transportöransvarsförsäkring den täcker väl godsets faktiska värde även för varuägaren?
Svar

Nej. En vanlig missuppfattning är att transportören tror sig ha fullförsäkrat godset upp till dess faktiska värde genom sin transportöransvarsförsäkring. Denna missuppfattning brukar även delas av varuägaren. Faktum är att de flesta transportansvarsförsäkringarna enbart ersätter utifrån gällande ansvarsbegränsningar dvs. antingen 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg. Risken är då att varuägaren inte får fullvärdig ersättning för skadat/förlorat/minskat gods. Skulle det dessutom vara så att transportören förfarit grovt vårdslöst vilket innebär att hela godsets värde ska ersättas så kan försäkringen innehålla begränsningar som medför att ingen ersättning alls utgår från försäkringen.

Fråga
Min uppdragsgivare vill att jag åtar mig ett större ansvar för godset än vad försäkring och lagen medger, vad gäller?
Svar

Viss avtalsfrihet på området gäller. Om transportören genom avtal åtar sig ett större ersättningsansvar än 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg så gäller vad som avtalats framför lag. Observera att transportansvarsförsäkringen inte täcker sådana avtalade skadeståndsersättningar mellan transportör och uppdragsgivare. Det kan dock finnas möjligheter att teckna en separat försäkring med ert försäkringsbolag för själva avtalet. Kontakta Ert försäkringsbolag för att undersöka huruvida det är möjligt.  

Fråga
Vad innebär en rättsskyddsförsäkring?
Svar

En rättsskyddsförsäkring brukar normalt vara ett delmoment i andra försäkringar, exempelvis företagsförsäkringen. Försäkringen täcker ombudskostnader i händelse av tvist. I regel kan försäkringen tas i anspråk i tvister som prövas eller kan prövas i tingsrätten. Förvaltningsärenden såsom kör- och vilotidsärenden, körkortsärenden eller överlastärenden täcks alltså inte.  

Fråga
Vilka belopp täcker en rättsskyddsförsäkring?
Svar

Vilka belopp som täcks genom en rättsskyddsförsäkring skiljer sig mellan de olika försäkringarna och de olika bolagen. Generellt kan sägas att en rättsskyddsförsäkring täcker rättegångskostnader upp till ca 200 000 kronor och självrisken är 20 % av rättegångskostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att veta mer  

 

 

Trafiktillstånd

Vanligt förekommande frågor om trafiktillstånd

Fråga
Vad är de grundläggande kraven för erhållande och bibehållande av trafiktillstånd?
Svar

 1. Den juridiska personen måste ha fast etablering i medlemsstaten (Sverige) och förfoga över minst 1 fordon. 
 2. Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon. För två fordon krävs alltså 9 000 + 5 000 EUR.  
 3. Den juridiska personen måste utse en trafikansvarig som är lämplig att leda transportverksamheten vilket styrks genom avläggande av examensprov. 
 4. Den juridiska personen och dess trafikansvarig måste uppfylla kravet på gott anseende (får ej ha påförts sanktionsavgift eller blivit dömd för grov brottslighet m.m.). 

Fråga
Det är lågsäsong för mig under våren och jag funderar på att ställa av mitt enda fordon till dess att säsongen rullar igång igen, vad händer med mitt tillstånd?
Svar

Ställ aldrig av det enda fordonet som är anmält på Bolagets trafiktillstånd innan ni anmäler på ett annat fordon. Ställs det enda fordonet av på trafiktillståndet så återkallas trafiktillståndet per automatik av Transportstyrelsen. Skälet är att Bolaget inte längre förfogar över ett fordon (se grundläggande krav ovan). Om Bolaget av kostnadsmässiga skäl vill ställa av ett fordon, anmäl då på exempelvis en firmabil om sådan finns i ägande hos Bolaget till dess att säsongen tar vid igen.  

Fråga
Jag har hamnat i situationen att jag ska ansöka om trafiktillstånd för ytterligare ett Bolag, hur lång är handläggningstiden?
Svar

Generellt sett kan sägas att Bolaget får räkna med minimum 4-6 veckors handläggningstid vid ansökan om trafiktillstånd. Viktigt är därför att själva ansökan om trafiktillstånd är det som prioriteras som nummer ett. Tar Bolaget uppdrag m.m. och sedan ansöker om trafiktillstånd kan Bolaget behöva frånsäga sig uppdrag eftersom tillståndet ännu inte är på plats. Kör ni utan tillstånd gör ni er skyldiga till olaga yrkesmässig trafik vilket är straffbart med upp till två års fängelse enligt svensk lag. 

Fråga
Handläggningen av min ansökan om trafiktillstånd tar väldigt lång tid, får Transportstyrelsen verkligen göra så?
Svar

Det är oerhört svårt att bedöma och handläggningstid varierar från fall till fall. Kan myndigheten motivera varför handläggningen drar ut på tiden så finns egentligen ingen uttalad yttre gräns. Om exempelvis trafikansvarig har noteringar i belastningsregistret måste myndigheten undersöka om personen uppfyller kravet på gott anseende vilket kan motivera 3-6 månaders handläggningstid. Återigen är det därför viktigt att ansöka om trafiktillstånd direkt och inte dröja med ansökan.  

Fråga
Jag har flera trafiktillstånd och funderar på att låna ut ett, går det?
Svar

Nej. Trafiktillstånd meddelas till den juridiska personen dvs. företaget eller firmatecknaren vid enskild firma (personnummer). Ni har aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd och detta kan inte ”lånas ut” eller ”hyras ut”. Ett företag kan ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd, ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma transportföretag. Men aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd.  

Fråga
Är det verkligen tillåtet att erbjuda transport av bohag m.m. som flyttfirma utan giltigt trafiktillstånd?
Svar

Nej. Ett problem som på senare år har uppmärksammats är att flyttfirmor far med falsk marknadsföring över att de även kan erbjuda transport av möblerna utan trafiktillstånd. Sådana fall har nu bedömts strida mot marknadsföringslagen och belagts med förbud som kostar de berörda företagen 100 000 SEK per överträdelse mot förbudet. Detta eftersom patent- och marknadsdomstolen funnit att det utgör falsk marknadsföring i och med att sådana tjänster inte kan erbjudas lagligt utan trafiktillstånd.  

Fråga
Krävs inte trafiktillstånd för exempelvis Bolag som på entreprenad även åtagit sig att schakta bort grus m.m. ?
Svar

Denna fråga är klurig och svaret är att det beror på. Om entreprenören äger gruset genom avtal med beställaren krävs inget tillstånd. Transport av eget gods för egen räkning är undantaget kravet på tillstånd. 

Står fortfarande beställaren av uppdraget som ägare av det som fraktas bort finns dock fog för att trafiktillstånd krävs. Entreprenören transporterar då gods för någon annans räkning.  

 

 

Dataskyddsförordningen - GDPR

Vanligt förekommande frågor om GDPR

Fråga
Vad betyder (”GDPR”)?
Svar

GDPR är en förkortning av dataskyddsförordningen på engelska. Den engelska förordningen benämns:

(G)eneral

(D)ata

(P)rotection

(R)egulation 

 

Vilket fritt kan översättas till Dataskyddsförordningen eller förkortas som GPDR.  

Fråga
Vad vill GDPR åstadkomma?
Svar

GDPR är en helt ny lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter. Förenklat innebär detta att lagstiftningen reglerar hur, på vilket sätt och på vilken grund företag och fysiska personer får behandla personuppgifter. Bryter man mot dessa hur eller på vilket sätt eller saknar grund för behandling så kan administrativa sanktionsavgifter påföras den personuppgiftsansvarige

Fråga
Vad är syftet med GDPR?
Svar

 Företag och myndigheter behandlar otroliga mängder personuppgifter. Vissa företag bygger hela sin affärsidé på att behandla personuppgifter. Exempelvis genom att kartlägga människors inköpsvanor för att bättre kunna förutse vilka annonser och erbjudanden som ska riktas mot en specifik individ. Samtidigt har det fria flödet av information ökat explosionsartat med sociala medier och exempelvis smartphones. GDPR syftar till att säkerställa att våra – privatpersoners – uppgifter hanteras på ett schysst sätt. GDPR värnar helt enkelt om den personliga integriteten. 

Fråga
När börjar de nya reglerna att gälla?
Svar

 GDPR tillämpas i Sverige från och med den 25 maj 2018. Förordningen gäller redan i hela EU men medlemsstaterna har givits visst utrymme för att hinna anpassa sin nationella lagstiftning till de nya reglerna.   

Fråga
Vad är en personuppgift?
Svar

 Lagen definierar personuppgifter som en uppgift som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med begreppet identifierbar menas att personen direkt eller indirekt kan identifieras via ett namn, personnummer eller genom en kombination av uppgifter. Med dagens teknik är det exempelvis enkelt att identifiera en person om vi vet dennes förnamn och kanske vem dennes arbetsgivare är. Eller vilken skola den gick på. Registreringsnummer på fordon och IP-adresser är exempel på sådant som kan utgöra personuppgifter, eftersom dessa enkelt kan knytas till en fysisk person. Namn, adressuppgifter och telefonnummer är mer självgivna personuppgifter. 

Fråga
Vad är en behandling?
Svar

 Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Kort sagt, när vi hanterar personuppgifter – oavsett på vilket sätt – så utgör det en behandling i lagens mening. Vissa exempel är solklara; överföring, lagring, mottagande. Medan andra inte är fullt lika vedertagna, t.ex. utgör en åtgärd som innebär att uppgifter förstörs eller raderas s.k. gallring också en behandling av personuppgifter. 

Fråga
Vad betyder personuppgiftsansvarig?
Svar

 Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Förenklat kan sägas att den som bestämmer vilken personuppgift som ska behandlas för vilket syfte, är också personuppgiftsansvarig för uppgiften. Personuppgiftsansvar medför skyldigheter mot den registrerade och den registrerade har i sin tur rättigheter att göra gällande mot den personuppgiftsansvarige. 

Fråga
Vad är ett personuppgiftsbiträde?
Svar

 Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet är typiskt sett en leverantör av exempelvis en molnlagringstjänst. Det kan beskrivas som att den personuppgiftsansvarige har en rätt att behandla en viss typ av personuppgift; som denne anlitar någon att sköta. Exempelvis lagring. Förutsätter ett avtal mellan leverantör och personuppgiftsansvarig. 

Fråga
Vad betyder registrerad/registrerade?
Svar

 Den fysiska personen som personuppgifterna avser. När någon behandlar Kalle, Lisa eller Pelles personuppgifter är dessa de registrerade. Lagstiftningen tar sikte på rättigheter för den registrerade och för personuppgiftsansvaret gäller skyldigheter gentemot den registrerade

Fråga
Vad är särskilda kategorier av- eller känsliga uppgifter?
Svar

Dessa är uppgifter där huvudregeln är att det är förbjudet att behandla uppgifterna. Lagen benämner dessa särskilda kategorier av uppgifter eller tidigare känsliga uppgifter.

Som huvudregel är det förbjudet att behandla personuppgifter om:

 • Ras eller etniskt ursprung,
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i Fackförening
 • Genetiska uppgifter
 • Biometriska uppgifter
 • Uppgifter om hälsa
 • Uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning. 
 • Uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser. 

Fråga
Vad är en uppgift om hälsa?
Svar

 En uppgift om hälsa är samtliga personuppgifter som avser den registrerades fysiska eller psykiska hälsa, vilka ger information om dennes hälsostatus. Exempel: Lisa är sjukskriven för en skadad fot. Detta utgör typiskt sett en hälsuppgift enligt GDPRs mening. Uppgifter om hälsa är som huvudregel förbjudna att behandla. Det finns dock undantag. 

Fråga
På vilka grunder får ett företag behandla personuppgifter?
Svar

Först och främst så krävs en laglig grund för all typ av behandling av personuppgifter. GDPR innehåller sex olika lagliga grunder för behandling av personuppgifter. Dessa har ingen inbördes rangordning, men däremot så kan en viss typ av laglig grund lämpa sig särskilt väl för en specifik typ av behandling.

De sex olika grunderna för behandling av personuppgifter är:

 • Uppgifterna behandlas genom samtycke från den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen för den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och detta intresse väger tyngre än den registrerades intressen (intresseavvägningen).

Fråga
Kan jag välja flera lagliga grunder för en och samma behandling?
Svar

 Nej. Det kan förvisso finnas flera lagliga grunder för en och samma typ av behandling. Men då är det knepiga att välja en (1), dvs. den som är lämpligast. Det går inte att ha alternativa lagliga grunder för det fall att den första inte skulle fungera. Har den lagliga grunden preciserats så får man stå sitt kast. Huvudregeln är alltså att det är en laglig grund för varje enskild behandling. Du kan dock ha samma lagliga grund för flera olika typer av behandlingar. 

Fråga
Jag trodde att samtycke var huvudregeln för behandling av personuppgifter?
Svar

 Detta har visat sig inte stämma. Möjligtvis gjordes den tolkningen eftersom samtycke är den första lagliga grunden (nummer ett) i listan av lagliga grunder. Samtycke är dock bara en av sex lagliga grunder. Varje laglig grund har sina egna fördelar respektive nackdelar. Samtycke måste exempelvis aktivt inhämtas medan det inte krävs för övriga grunder. Samtidigt kan samtycke vara en gångbar lösning när företaget har svårt att passa in behandlingen i en annan laglig grund.  

Fråga
Kan vem som helst lämna ett samtycke till vem som helst enligt GDPR?
Svar

 Nej. Alldeles så enkelt är det inte. Samtycke till behandling kan inte lämnas av en registrerad som är i beroendeställning till den personuppgiftsansvarige. Det klassiska exemplet är arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren är i beroendeställning mot sin Arbetsgivare. Konsekvensen blir att arbetsgivare inte kan inhämta samtycke från sina anställda. Arbetsgivare måste finna en annan laglig grund för behandling i sådant fall. 

Fråga
Vad gäller vi behandling av personnummer eller andra identifikationsnummer?
Svar

 Personnummer är överlämnat till medlemsstaten (Sverige) att själva bestämma över. Sverige har valt en väg innebärandes att den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som huvudregel bör vara samtycke. Personnummer får behandlas utan samtycke om det är klart motiverat för ändamålet, vikten av en säker identifiering eller andra särskilt beaktansvärda skäl. 

Fråga
Hur länge får vi spara uppgifterna?
Svar

Lagring är en typ av behandling varför samtliga bestämmelser inom GDPR gäller för lagring av personuppgifter. GDPR föreskriver att uppgifter får lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet och ändamålet med behandlingen. Kort sagt: det beror på. Ett konkret tips är att lagstadgade frister alltid går att luta sig mot. T.ex. reklamationsfrister, preskriptionsfrister, bokföringslagen och kör- och vilotidsregelverket. Bokföringsunderlag får som huvudregel sparas i 7 år. 

Fråga
När måste vi informera den registrerade om behandlingen?
Svar

Om ni har inhämtat uppgifterna direkt från den registrerade så måste ni informera den registrerade i samband med första inhämtandet (behandlingen) av personuppgifter. Hur ni informerar finns inga formkrav för. Men ni måste kunna bevisa att informationen har lämnats, varför skriftligt samtycke är att föredra. 

Om ni har inhämtat uppgifterna från någon annan än den registrerade själv, har ni mer spelutrymme. Senast en månad efter att ni har inhämtat uppgifterna eller första gången ni kontaktar den registrerade. 

Fråga
Hur måste vi informera den registrerade om behandlingen?
Svar

Formkraven på informationen som ska lämnas är detaljerade och gäller olika beroende på hur ni har hämtat in uppgifterna. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar att informationen lämnas skriftligen genom hemsida, e-mailutskick eller via allmänna villkor eller genom kanske genom er egen e-postsignatur.

Kontakta Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning för frågor kring formkrav och hur informationen ska utformas.

Fråga
Har åkeriföretag lagliga grund för behandling av kör- och vilotidsdata?
Svar

Ja. Åkeriföretagen har – till skillnad mot andra branscher – en viss särställning vad gäller behandlingen av uppgifter om kör- och vilotider. Åkeriföretag är skyldiga enligt lag att behandla denna typ av uppgifter inbegripet eventuella förseelser mot kör- och vilotiderna. Det framgår av de EU-rättsliga förordningarna på området. Regeln om förbud att behandla uppgifter om lagöverträdelser är subsidiär och annan speciallagstiftning går före. I det här fallet kör- och vilotidslagstiftningen. 

Fråga
Får Åkeriföretag använda sig av positioneringsteknik?
Svar

Ja. Åkeriföretag har flera rättsliga grunder för att få nyttja positioneringsteknik. Den ena kan vara för att fullgöra rättslig förpliktelse med hänsyn till kör- och vilotidsregelverket, den andra kan vara ett berättigat intresse hos åkeriföretaget som väger tyngre än den enskildes. 

Tänk dock på följande: Även om åkeriföretag typiskt sätt har enklare att precisera laglig grund för användning av positioneringsteknik så måste fortfarande Åkeriföretaget uppfylla övriga bestämmelser i PUL/GDPR. Inbegripet information till den anställde, tillse så att uppgifterna skyddas i tillräcklig utsträckning (dataskydd) och avgränsa nyttjandet av positioneringsteknik till ett välgrundat syfte och ändamål. 

Fråga
Får Åkeriföretag utföra behörighetskontroller dvs. behandla uppgifter om körkort, yrkesförarkompetensbevis m.m.
Svar

Ja. Det här är dock problematiskt eftersom körkort och andra behörighetshandlingar kan innehålla s.k. känsliga uppgifter (ansiktsbild, fingeravtryck, etniskt ursprung). Det finns även t.ex. personnummer som i svensk rätt som huvudregel kräver samtycke. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar därför – så långt det är möjligt – att rena kopior över behörighetshandlingar där t.ex. personnummer och ansiktsbild endast behandlas om det är absolut nödvändigt och inga andra alternativ till behörighetskontroll finns att tillgå. Det finns i många fall alternativa metoder att kontrollera behörigheter som inte inbegriper att spara kopior över själva handlingen i sig. 

Fråga
Får åkeriföretag montera en s.k. dashcam i förarhytten?
Svar

Svaret på denna fråga går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Tillvägagångssätt, manövrering av kameran, vad kameran kan fånga på bild och inte. Under vissa omständigheter kan det vara tillåtet att montera en s.k. dashcam i förarhytten och dessutom förenligt med reglerna i GDPR/PUL. Kontakta Sveriges Åkeriföretag för närmare rådgivning i frågan. 

Fråga
Får åkeriföretag nyttja s.k. alkoskåp med hänsyn till förbudet mot att behandla känsliga uppgifter?
Svar

 Ja, det är som i regel godtagbart enligt PUL/GDPR att montera ett alkoskåp som chaufförerna måste använda sig av för att få tillgång till exempelvis nycklarna. Varför frågan anknyter till GDPR är för att ett positivt utandningstest kan utgöra en uppgift om hälsa (alkoholmissbruk exempelvis). Övrig administrativ personal eller dylikt som inte kommer framföra fordon i tjänsten, kan dock inte utan vidare åläggas krav på utandningsprov. 

Fråga
Vad gäller om vi utför uppdrag inom ramen för s.k. säkerhetsskyddad/säkerhetsklassad verksamhet?
Svar

Reglerna i PUL/GDPR sätts mångt och mycket ur spel när det kommer till områden som rör rikets säkerhet. Relativt vanligt förekommande är att åkeriföretag utför uppdrag åt uppdragsgivare som omfattar säkerhetsskyddad verksamhet. Dessa lyder i sådant fall under annan lagstiftning, Säkerhetsskyddslagen, som innehåller bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller framför så väl PUL som GDPR. 

Det innebär är att er uppdragsgivare kan komma att kräva uppgifter om era anställda som typiskt sätt är känsliga eller otillåtna enligt GDPR. Tänk dock på att det kan vara tillåtet enligt Säkerhetsskyddslagen. Kontakta Sveriges Åkeriföretag vid tveksamheter. 

Fråga
Får vi registrera uppgifter om våra chaufförers eller andra anställdas anhöriga?
Svar

Ja. Som huvudregel får arbetsgivaren registrera t.ex. kontaktuppgifter till nära anhöriga för den anställde. Det krävs som huvudregel inget samtycke, och kan svårligen inhämtas, utan arbetsgivarens intresse av att kunna kontakta den anställdes nära anhöriga vid exempelvis akuta situationer väger tyngre än den anställdes intressen.  

Observera att detta enbart gäller rena kontaktuppgifter. Sunt förnuft får tillämpas, det kan vara otillåtet att inhämta andra uppgifter än rena kontaktuppgifter

Fråga
Vilka uppgifter får vi spara uppgifter på tidigare anställda?
Svar

Rena faktauppgifter får som regel sparas i syfte att kunna bekräfta att personen har arbetat där. Tänk t.ex. arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsbetyg. Det bör dock inte sparas uppgifter som inte rör rena faktauppgifter. Vad arbetsgivaren subjektivt tycker och tänker om den tidigare anställde är något som i regel inte bör sparas. 

Fråga
Får vi behandla uppgifter om våra anställdas hälsa?
Svar

Ja. Arbetsgivaren får dock behandla uppgifter om hälsa under förutsättning att det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för det fall att arbetsgivaren måste utöva sina rättigheter. Arbetsgivaren har en rättslig skyldighet att beräkna sjuklön, ta ställning till arbetstagarens skäl för frånvaro m.m. Dessutom finns ett rehabiliteringsansvar. Hälsouppgifterna får dock inte behandlas av andra skäl och arbetsgivaren ska vara noggrann med vem den lämnar ut uppgifterna till.  

Fråga
Får LBC/Speditör eller annan transportförmedlare behandla personuppgifter som avser delägaren (åkeriets) anställda?
Svar

Som huvudregel har enbart arbetsgivaren laglig grund att behandla personuppgifter om sina anställda enligt GDPR. Särskilt vad gäller t.ex. känsliga uppgifter eller personnummer. Arbetsgivaren i det här fallet är åkeriet och inte LBC/Speditör eller annan transportförmedlare.

Eftersom arbetsgivaransvar saknas hos transportförmedlaren, har inte heller denne någon rätt att behandla åkeriets anställdas personnummer. Sådan behandling kan främst förekomma om t.ex. LBC/Speditör utför behörighetskontroller eller analyserar färdskrivardata för åkeriets räkning.

Det är dock möjligt att transportförmedlaren behandlar uppgifter på uppdrag av arbetsgivaren dvs. utgör ett personuppgiftsbiträde. Då krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Svaret är alltså som huvudregel nej men vissa undantag kan förekomma. Dock särskilt känsligt vid personnummer eller kör- och vilotidsdata.

 

Övrigt

Här har vi samlat övriga frågor. 

Fråga
Vad gäller med regummerade vinterdäck?
Svar

De märkningar som finns på däcket efter en regummering ska vara de som gäller för däcket. Om exempelvis ett nytt däck märkt M+S och som regummeras så kan märkningen M+S finnas kvar. Om däcket inte anses vara ett M+S däck efter regummeringen så ska den märkningen tas bort.

 

Nätverk

Här har vi samlat frågor som berör Sveriges Åkeriföretags nätverk.

Fråga
Vad gör nätverken hos Sveriges Åkeriföretag?
Svar

Vi bedriver sakfrågor inom respektive inriktning så som nätverken är utformade. Till exempel inom Lantbruksnätverket behandlar vi frågor som rör lantbrukstransporter, kan vara spannmål, foder eller djurtransporter. Ett annat exempel är nätverket för Bygg- och anläggningstransporter som behandlar exempelvis frågor som rör vinterväghållning, asfalttransporter och transporter av återvinningsmassor. Nätverken bidrar till remisser till bland annat myndigheter och med expertis till Sveriges åkeriföretags styrelse och ledning.

Fråga
Varför driver Sveriges Åkeriföretag nätverk?
Svar

Sveriges Åkeriföretag är en expertorganisation som har stor påverkan och här kan vi behandla sakfrågor som varje inriktning kräver och att vi har regionala nätverk över hela Sverige som kan samla in synpunkter. Varje nätverk har också en styrgrupp som består av medlemsföretag som beslutar och är bidrar till utveckling och påverkan för näringen. 

Fråga
Jag vill vara med och påverka, hur ska jag göra?
Svar

Nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter och säkerställa våra medlemmars möjligheter att påverka. Som medlem kan du engagera dig genom att delta i konferenser eller vara med och driva frågor som intresserar dig. Finns det intresse att ingå i nätverk och eventuellt i styrgrupp så hör av er till respektive nätverks kontaktperson som ni finner på vår hemsida.
 

Fråga
Hur arbetar nätverken?
Svar

Nätverken får in synpunkter från medlemsföretag runt om i Sverige. Oftast problemställningar som rör näringen och då prioriterar, behandlar och förankrar nätverken dessa. Sedan använder vi våra experter och tar nödvändiga kontakter samt gör underlag om så krävs. Ofta är det frågor som kräver kontakt med myndighet, departement, politik eller andra branschorganisationer. Nätverken har olika konferenser under året och några exempel är Skoglogistikkonferensen på Mittia, Effektiva transporter och Återvinningsdagen.

 

Fair Transport

Här har vi samlat frågor som berör Fair Transport.

Fråga
Är Fair Transport en kampanj?
Svar

Nej, Fair Transport är inte en kortlivad kampanj. Fair Transport är i grunden ett nytt sätt att enas om hur affärer ska se ut för att vara hållbara utifrån flera kriterier än bara priset. Det sociala ansvaret, miljön och trafiksäkerheten är mycket viktiga och avgörande aspekter för ett hållbart samhälle och en hållbar transportsektor.

Fråga
Behövs verkligen Fair Transport?
Svar

Behovet av transporter ökar ständigt och gränserna mellan länder suddas ut. Det finns ett stort behov av att logistiken går rätt till, inte minst vad gäller ansvar, miljö och trafiksäkerhet. Med en hållbar transport finns möjlighet att knyta ihop kravmärkta varor med kravmedvetna konsumenter. På så vis blir hela kedjan komplett.

Fråga
Varför har Fair Transport utvecklats med tiden?
Svar

Fair Transport som begrepp har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet. I samband med denna förändring bytte Fair Transport också färg från tidigare orange till nuvarande grön. Den tidigare orangea logotypen är alltså inte längre aktuell och bör därför inte användas.

Fråga
Kommer Fair Transport-företagen att granskas?
Svar

Ja, alla anslutna företag ska vara beredda på att bli granskade. Att klara en oberoende kontroll är avgörande för att fortsatt ett aktiv Fair Transport-företag. Det är viktigt för att Fair Transport ska behålla sin trovärdighet.

Fråga
Varför ska jag gå med i Fair Transport?
Svar

Med Fair Transport kan vi förbättra lönsamheten, stärka konkurrenskraften och höja branschstatusen. Tack vare Fair Transport får du som åkeriföretag ett säljstöd gentemot befintliga och blivande kunder samt en plattform att synliggöra ert hållbarhetsarbete. 
 
Det är viktigt att vi gemensamt uppmärksammar omvärlden – politiker, beslutsfattare, media, allmänhet och transportköpare – om vad som är hållbara transporter av ansvarstagande åkeriföretag. Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter och för dig som köper dem. För dina kunder och konsumenter, liksom för hela samhället.

Fråga
Vi har inget kollektivavtal, kan vi bli godkända ändå?
Svar

Medlemmar i Fair Transport förväntas ha kollektivavtal alternativt arbetsrättsliga villkor för sina anställda. 

För att med trovärdighet och gott samvete kunna driva frågor om hållbarhet och socialt ansvarstagande, trafiksäkerhet och miljöansvar i enlighet med Fair Transport, så vill vi markera eftersom vi tror att kollektivavtal är en viktig faktor för en sund arbetsmarknad. Även om offentlig sektor inte kan ställa uttryckliga krav på kollektivavtal så är det viktigt att ta hänsyn till de värden som dessa avtal normalt inrymmer.

Fråga
Tar inte Fair Transport fokus från mitt eget varumärke?
Svar

Fair Transport är till för att stärka dig och ditt företags varumärke genom att visa på skillnaden mellan en bra och en dålig transport. Det ska lyfta fram och uppmärksamma hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkerier. Du kan använda Fair Transport som säljstöd i samband med anbudsförfaranden för att stärka ditt företags trovärdighet och ge möjlighet till en bättre affär.

 

Transportekonomi

Här har vi samlat frågor som berör Transportekonomi.

Fråga
Var hittar jag de olika index-siffrorna?
Svar

Du hittar de vanligast förekommande indextalen för transportindex på Sveriges Åkeriföretags hemsida under Transportekonomi/Index. Där släpar siffrorna en månad. Om du löpande vill få aktuella siffror rekommenderar vi att prenumerera på programmet SÅIndex8. Det är nu ett tillägg till Excel, men kommer under hösten 2020 att bli webbaserat.

Fråga
Har Sveriges Åkeriföretag priser på vad en lastbil och släp kostar per mil och/eller per timme?
Svar

Det enkla svaret är nej! Vi följer Konkurrensverkets riktlinjer och de säger att det skall råda en ”Fri marknad” – och vi får därför inte ha sådana ”prislistor”. Däremot får vi visa medlemmarna hur man räknar på sina egna kostnader och därigenom få ett bra underlag för att själv räkna fram priser i exempelvis en förhandling. Vi rekommenderar att man tar hjälp av SÅ Webkalkylen: https://www.akeri.se/sv/sa-webbkalkyl  Den är webbaserad så man loggar in och skapar ett konto och kan sätta igång direkt. 30-dagars kostnadsfri provperiod. Det finns små filmer och info-rutor i hela programmet som beskriver och förklarar hur man gör.

Fråga
Varför bör man ha DMT-justering i sina avtal?
Svar

Drivmedelskostnaden kan ju både stiga och sjunka, och vi har ju sett exempel på perioder då dieselpriset ändras mer än 20 % på några månader och självklart innebär en sådan förändring mycket. För ett åkeri med långväga trafik kan diesel vara mer än 25 % av alla kostnader, och då blir ju verksamheten väldigt sårbar om dieselpriset sticker iväg. Om man då istället DMT-justerar varje månad så behåller man samma kostnadsläge över tid. 

Fråga
Är det svårt att räkna fram DMT?
Svar

Beräkningen av DMT följer formeln Förändring * andel. Om dieselindex anger en förändring med 10 % och diesels andel vid basmånaden var 25 % så blir DMT 10 % * 25 % = 2,5 %.

En komplicerande faktor är att DMT tillämpas på priser som kan vara höjda eller sänkta sedan basmånaden. Har vi ett DMT på 10 % och tar ut det på en frakt för 10 000 kr så blir det 1000 kr. Höjs priset till 11 000 kr så ger DMT med 10 % 1100 kr. Problematiken gör att vi måste använda det tredje ledet i grund formeln för att beräkna index prispåverkan, prisnivå för det pris som förändringen ska gälla för. Formeln är: 
Förändring enligt index*drivmedelsandel/(aktuell prisnivå/prisnivå vid basmånaden)

Det är väldigt enkelt att få fram genom att använda sig av DMT-mallen i programmet SÅIndex8. Finns nu som tillägg i Excel, men i höst omvandlas till ett webbaserat program. Läs mer på https://www.akeri.se/sv/transportekonomi/prenumerationer 
 

 

Utbildning

Här har vi samlat frågor som berör Sveriges Åkeriföretags utbildningar.

Fråga
Genomför ni digitala utbildningar?
Svar

Ja vi erbjuder idag följande utbildningar digitalt:

 • ADR (förutom de praktiska momenten som kräver fysiskt deltagande)

 • ADR 1.3 (helt webbaserad)

 • Eget på väg online (helt webbaserad)

 • Eget på väg lärarledd online

 • Kör- och vilotider online (helt webbaserad)

 • Transportekonomi lärarledd online
 • Transportledare lärarledd online

 • YKB lärarledd online

Sveriges Åkeriföretag ligger långt fram när det gäller att digitalisera våra utbildningar. Vi erbjuder digitalt format för alla utbildningar som enligt regelverken får genomföras digitalt.

Fråga
Kan man få någon rabatt på era kurser?
Svar

Som medlem har du alltid rabatt på våra kurser. Här är några exempel: Medlemsföretag får 500 kr i rabatt per person och delkurs för YKB. Om ni går all YKB via oss har ni bara genom YKB-fortbildningarna sparat ihop en stor del av medlemsavgiften! 
När man gör bokningen själv via vår hemsida får man ytterligare 100 kr i rabatt på YKB (per person och delkurs). 

På vår utbildning i transportledning får medlemmar 3 000 kr i rabatt. Vid anmälan av två personer eller fler från samma företag får man ytterligare rabatt på 1 000 kr per person.
 

Fråga
Genomförs alla kurser som planerat nu i ”Corona-tider”?
Svar

När restriktionerna var som hårdast på grund av pandemin ställde vi in alla fysiska utbildningar men har under hösten 2021 börjat att erbjuda fysiska kurser igen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. 

Sveriges Åkeriföretag ligger långt fram när det gäller att digitalisera våra utbildningar. Vi erbjuder digitalt format för alla utbildningar som enligt regelverken får genomföras digitalt. Du hittar de digitala kurserna på vår hemsida www.akeri.se/boka-utbildning genom att ange ”digital” i fältet Stad. 

När det gäller YKB behöver du hålla dig uppdaterad om vad regelverket säger kring antal tillåtna digitala timmar. 

Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Fråga
Kan ni hjälpa mig att boka kurs?
Svar

Ja, självklart. Kontakta oss via telefon 010-510 54 00 eller e-post utbildning@akeri.se så hjälper vi till att boka dig och dina kollegor på de kurser ni vill gå. 

Fråga
Var hittar jag de utbildningar som ni erbjuder?
Svar

På vår hemsida under utbildning så kan du se hela vårt utbud. Du kan även göra din anmälan direkt via vår webbokning på www.akeri.se/boka-utbildning. Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar där vi skräddarsyr utbildningen efter ert behov. Ring oss för mer information 010-510 54 00.
 

 

Utbildning - YKB

Fråga
Hur bokar jag en YKB-kurs på distans/digitalt?
Svar

Du hittar alla våra bokningsbara utbildningar som genomförs digitalt genom att skriva ordet "digital" i fältet för stad. Genom att boka på vår hemsida får du 100 kr i rabatt per delkurs. 
OBS! Håll dig uppdaterad om vad regelverket tillåter kring antal tillåtna digitala timmar när det gäller YKB. 

Fråga
Jag har hört att man kan gå på YKB-kurs på distans. Hur går det till?
Svar

Vi genomför våra kurser i Zoom som fungerar som ett digitalt klassrum där du ser och hör kursledaren och de andra deltagarna. Som deltagare behöver du en stabil internetuppkoppling, en webbkamera och mikrofon samt sitta på en ostörd plats vid en dator eller surfplatta. 
Du kan läsa våra instruktioner för Zoom på vår hemsida: www.akeri.se/senaste-nytt-om-ykb (längst ned).

Håll dig uppdaterad på vad lagkraven säger så att din digitala kurs kan godkännas. 
Nytt som gäller från 1 juli 2021: Hela fortbildningens 35 timmar får genomföras som lärarledd distansutbildning under perioden 1 februari 2021 - 31 dec 2021. Därefter återgår man till att max 12 timmar är tillåtet att genomföras på distans. 

Sveriges Åkeriföretag har redan utbildat tusentals chaufförer i YKB på distans. Många deltagare uppskattar friheten och enkelheten att kunna gå YKB hemma i vardagsrummet och att det tekniska inte var så svårt som de trodde innan. 

Fråga
Jag behöver snabbt gå alla fem delkurser för YKB. Hur går jag tillväga?
Svar

Vi erbjuder flera intensivveckor för YKB och du hittar vårt utbud på vår bokningssida. Vi har ett stort utbud av YKB-kurser digitalt/på distans, både vardagskurser och kurser på lördagar. Under hösten 2021 har vi också öppnat upp för fysiska YKB-kurser som du hittar via vår webbokning www.akeri.se/boka-utbildning. De digitala kurserna hittar du genom att ange ”digital” i fältet Stad. Håll dig uppdaterad om vad regelverket tillåter kring antal tillåtna digitala timmar.

Fråga
Kan ni komma till vårt företag och hålla YKB hos oss?
Svar

Ja, vi erbjuder företagsförlagd YKB bara för er där ni väljer både tid och plats. Ni bör vara en grupp om minst 15 deltagare, antingen bara från ert företag eller om ni går ihop med branschkollegor. Be om offert och ge förslag på när ni vill ha utbildning så hjälper vi er. 

Fråga
Kan jag se någonstans vilka YKB-kurser som jag har gått?
Svar

Tyvärr finns det inget gemensamt nationellt register utan varje utbildningsföretag är skyldig att föra ett register och detta ska bevaras i 5 år tillbaka från genomförd utbildning. Hör av dig till oss så kan du enkelt få besked om vilka delkurser du har gått via Sveriges Åkeriföretag.
 

Fråga
Jag behöver gå en YKB kurs. När och var går den? Vad kostar kursen?
Svar

På vår hemsida www.akeri.se/boka-utbildning kan du se utbudet och boka dig på kurs. Vi har ett stort utbud av YKB-kurser digitalt/på distans, både vardagskurser och kurser på lördagar. Under hösten 2021 har vi också öppnat upp för fysiska YKB-kurser som du hittar via vår webbokning www.akeri.se/boka-utbildning. De digitala kurserna hittar du genom att ange ”digital” i fältet Stad. Håll dig uppdaterad om vad regelverket tillåter kring antal tillåtna digitala timmar.

Som medlem har du extra förmånliga priser. När du gör din anmälan via vår webb så får du även 100 kr rabatt. Priserna hittar du på www.akeri.se/ykb.

 

 

 

Utbildning - Eget på väg

Fråga
Vad krävs för att söka trafiktillstånd?
Svar

För att få söka trafiktillstånd krävs att man har yrkeskunnande, dvs har skrivit godkänt prov hos Trafikverket. Det räcker att den som ska vara trafikansvarig skriver proven. Du kan läsa om kraven för trafiktillstånd på vår hemsida: www.akeri.se/sv/trafiktillstand och i Åkerihandboken. 
Du ansöker om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen. 

Fråga
Hur är provet för yrkeskunnande upplagt?
Svar

Provet består av två delprov.  
Första provet har 40 kryssfrågor och det andra provet har 20 kryssfrågor. Det krävs minst 20 poäng på varje prov, men du måste ha minst 48 poäng tillsammans på båda proven för att bli godkänd. 
 

Fråga
Hur går jag tillväga för att boka prov innan jag ska ansöka om trafiktillstånd?
Svar

När man anmäler sig på en Eget på väg-utbildning rekommenderar vi att man också bokar prov direkt hos Trafikverket. Så här bokar du provet: Gå in på https://www.trafikverket.se/korkort/boka-prov/ och välj en bit ned Gå direkt till tjänsten Boka prov. 
Du kan också komma dit direkt via denna länk: https://fp.trafikverket.se/Boka/#/ 
Välj Boka prov och vid Yrkestrafiktillstånd väljer du Lastbil, yrkeskunnande för godstransport.
Det är två prov som ska skrivas och godkänt resultat på båda proven krävs. 

Fråga
Hur är Eget på väg-kursen upplagd?
Svar

Kursen finns i tre olika upplägg:

- Online-utbildning (webbaserad):
Du får tillgång till vår webbaserade online-utbildning i tre månader. Inloggningsuppgifter samt material skickas till dig när fakturan är betald. Du går igenom information och instuderingsfrågor i egen takt. Lärare finns att tillgå om frågor dyker upp.

- Lärarledd online-utbildning 10 förmiddagar + egna studier på eftermiddagarna
Vi erbjuder en lärarledd online-utbildning. Kursen omfattar 10 förmiddagar måndag-fredag i två veckor där du får stöd av kursledare. Via en videolänk medverkar du i föreläsningar och diskussioner tillsammans med dina kurskamrater. Du får även tillgång till vår webbaserade online-utbildning.

- Lärarledd utbildning som omfattar 8 dagar, måndag - torsdag i två veckor
Denna utbildningsform erbjuds under förutsättning att rådande situation kring smittspridning tillåter. 

Fråga
Hur går online-utbildningen för Eget på väg till? Får man kursmaterial?
Svar

Du får en inloggning till en webbsida där du går igenom alla kapitel i egen takt. Det finns instuderingsfrågor till varje kapitel så att du kan kolla av dina kunskaper. Dock är det viktigt att förstå helheten och inte enbart fokusera på dessa frågor. När du har betalat fakturan får du inloggning samt Åkerihandboken som kurslitteratur. Du får studera på egen hand, vilket kräver lite självdisciplin och att du avsätter tid. Det finns också möjlighet att ringa oss för att fråga om du behöver hjälp att förstå ett visst avsnitt. Innehållet i kursen hittar du här: www.akeri.se/utbildning-i-eget-pa-vag 
 

Fråga
Vi ska göra en generationsväxling på åkeriet och ska ändra trafikansvarig, vad är det som gäller? Vilken utbildning behöver jag gå?
Svar

Ni behöver göra en ändring hos Transportstyrelsen som gäller Utbyte av trafikansvarig. Den som är trafikansvarig ska uppfylla kraven på gott anseende och ha nödvändigt yrkeskunnande. Det sistnämnda kravet innebär att den som ska vara trafikansvarig måste avlägga två prov i yrkeskunnande för gods hos Trafikverket. Har personen en viss relevant högre utbildning eller teknisk utbildning kan undantag beviljas. Det är inte krav på att gå en utbildning men vår kurs Eget på väg förbereder dig för att klara dessa prov samt så ger dig värdefulla kunskaper i din nya roll i företaget. 
 

 

Utbildning - ADR

Fråga
Vilka ADR-utbildningar har ni?
Svar

Vi erbjuder ADR farligt gods grundutbildning för dig som inte har ett intyg idag (eller om ditt intyg har gått ut) och repetitionsutbildning för dig som behöver förnya befintligt intyg. Vi erbjuder också tilläggsutbildningar i nyutbildning och repetition såsom klass 1 (explosiva ämnen och föremål), klass 7 (radioaktiva ämnen) samt tank.

 

Utbildning - ADR 1.3

Fråga
Vad är skillnaden mellan en ADR 1.3-utbildning och era andra ADR-utbildningar?
Svar

ADR 1.3 är en kortare, enklare utbildning kring farligt gods. Den krävs ibland för dem som hanterar/är involverade i transporter av farligt gods (t ex trafikledare) och för chaufförer som inte behöver ett fullvärdigt ADR-intyg. Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning för att få ett fullvärdigt ADR-intyg.
 

 

Affärsmannaskap

Fråga
Vad innehåller er utbildning i affärsmannaskap?
Svar

Utbildningen riktar sig till transportsäljare och går igenom försäljningens grunder med hela säljprocessen från a-ö. Vidare tittar vi på hur kundernas köp- och beslutsprocess påverkar våra förutsättningar att agera och sälja. I Affärsmannskap steg 2 får du som har arbetat som säljare en tid utveckla ditt säljarbete för att kunna ta ansvar för några av företagets viktigaste kunder. Du får lära dig att skapa en organisation som arbetar långsiktigt och strukturerat för att bli en ”nyckelleverantör” till era nyckelkunder. 
 

 

Utbildning - Transportledning

Fråga
Vad innehåller er utbildning i transportledning?
Svar

Kursen är uppdelad i dessa tre block, där varje block är två heldagar:
•    Ledarskap
•    Transportekonomi/Logistik/Hållbara Transporter
•    Juridik/Försäljning

Som transportledare ansvarar du för att samordna transporter så att de sker så effektivt, lönsamt och hållbart sätt som möjligt. Vår kurs ger dig de viktiga kunskaperna i modern logistik, transportekonomi, försäljning, juridik samt ledarskap och kommunikation. Du får fördjupa dig inom logistiksystemets processer, aktiviteter, flöden och aktörer. Vi går även in på hur du kan stärka och utveckla bra kundrelationer och skriva hållbara avtal för trygga affärsrelationer. Inom blocket för ledarskap får du verktyg för att stärka dina personliga styrkor för att bli en bättre ledare.

 

Utbildning - Kör- och vilotidsutbildning online

Fråga
Vad innehåller er kör- och vilotidsutbildning?
Svar

Vår kör- och vilotidsutbildning går du igenom på egen hand online. Den tar upp vägarbetstidslagen och lagen om kör- och vilotider. En egen del handlar om handhavande av digital färdskrivare, hur man matar in olika aktiviteter, såsom vila, rast och annat arbete, i två vanliga färdskrivare på marknaden. Kursen tar ungefär en timme att gå igenom. Efter genomförd utbildning kan du själv skriva ut ett intyg. 
 

 

Utbildning - Transportekonomi

Fråga
Vad innehåller era utbildningar inom transportekonomi?
Svar

Du får en genomgång av grunderna i att beräkna kostnader vid lastbilstransporter. Transportekonomi basutbildning är en metodisk genomgång av hur ett åkeri kan beräkna kostnader för lastbilstransporter. Vi lär ut ett arbetssätt och förklarar principer för kalkyleringens grunder. Vi ger exempel på enkla metoder för att följa upp verksamhet med efterkalkyler. I utbildningen används verktyget SÅ webbkalkyl som är helt webbaserat och användarvänligt.
 

 

Utbildning - Företagsanpassade utbildningar

Fråga
Vilken möjlighet finns till företagsanpassade utbildningar?
Svar

Med en företagsanpassad utbildning kan du skräddarsy ett utbildningsprogram helt och hållet utifrån dina och företagets egna behov. Sveriges Åkeriföretag planerar, genomför och följer upp. Tillsammans anpassar vi utbildningen och upplägget efter specifika kompetensbehov och önskemål som finns för just din verksamhet. Sveriges Åkeriföretag har ett brett kontaktnät och är van vid att ta fram utbildningsprogram speciellt anpassade för företagsledare och medarbetare i åkerinäringen. 

Exempel på företagsanpassade kurser vi tagit fram
•    Kostnadsberäkning och prissättning
•    Marknadsföring och kundrelationer
•    Affärsjuridik
•    Trafiksäkerhet