frågor och svar

Har du en fråga?

Här har vi samlat ihop ett urval av vanligt förekommande frågor kopplat till åkeribranschen

Frågor och svar

Avtal

Vanligt förekommande frågor om avtal

Fråga
Jag har blivit utsatt för en s.k. bluffaktura – hur gör jag?
Svar

Bluffakturor är vanligt förekommande inom branschen. Viktigast är att fakturan bestrids omgående. Ett bestridande behöver inte vara komplicerat utan det handlar enbart om att göra det klart avsändaren att betalningsansvar inte godtas och på vilka grunder. Det räcker med 3-4 rader, bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura det gäller och att du bestrider samt grunder till varför. Observera att bestridandet med fördel skickas per e-post eftersom det är viktigt att man sparar en kopia av bestridandet.  

Vill Ni läsa mer om bestridande av faktura finns bra information på Polismyndighetens hemsida: 
https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Bedrageri/Fakturabedrageri/Bestrida-en-faktura/ 

Fråga
Jag har blivit lurad/vilseledd att ingå ett avtal – hur tar jag mig ur detta?
Svar

Vilseledande att ingå avtal kan föranleda att avtalet anses som ogiltig enligt avtalsrättsliga regler. Observera att det ska röra ett aktivt vilseledande exempelvis vilseledande rubricering som får mottagaren att tro att det är ett reklamutskick eller en uppmaning till komplettering till en statlig myndighet eller dylikt. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Fråga
Jag har skrivit på ett avtal men ångrar mig – finns det en ångerrätt?
Svar

Huvudregeln för näringsidkare är att någon ångerrätt inte finns och således att ett ingånget avtal ska hållas. Enbart det faktum att avtalet är dåligt innebär inte i sig att man kan strunta i sina förpliktelser. Det finns dock en del ogiltighetsregler i lagstiftningen som eventuellt kan aktualiseras. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Fråga
Jag har ett avtal som inte reglerar uppsägningstid – kan man säga upp ett sådant omedelbart?
Svar

Kort och gott är svaret nej, om det gäller uppsägning. Det finns ingen generell regel om uppsägningstid. Finns ingen avtalad uppsägningstid har i praxis framkommit att en ”skälig” uppsägningstid ska beaktas. Vad som är skäligt är svårt att sia om. Finns det svåra missförhållanden kan istället hävning bli aktuellt, då gäller andra tidsfrister. Kontakta SÅ Juridik.  

Fråga
Muntligt avtal – lika giltigt som ett skriftligt?
Svar

Avtal, skriftliga som muntliga är lika giltiga. Om det enbart finns ett muntligt avtal är det dock väldigt svårt att bevisa vad det muntliga avtalet innehåller om parterna under avtalstiden blir oense. SÅ Juridik anser ett skriftligt avtal, i vilket man i vart fall hänvisar till Alltrans 2007, är att föredra över ett muntligt avtal. För att vara på den säkra sidan, kontakta SÅ Juridik.  

 

 

Körkort

Vanligt förekommande frågor om körkort

Fråga
Jag/Min chaufför har blivit av med körkortet och spärrtiden är bestämd till 3 månader eller längre – kan jag göra någonting åt spärrtiden?
Svar

Ja. Spärrtiden vållar ofta åkeriet problem i och med att det är tvunget att hitta en lämplig ersättare på kort tid för den chaufför som tillfälligt får sitt körkort återkallat.  Innebärandes kostnader i både tid och pengar. Vill åkeriet söka korta ned den aktuella spärrtiden kan chauffören överklaga beslutet eller yttra sig över underrättelsen om spärrtidens längd. Lagstiftaren har medvetet uttalat att spärrtidens längd kraftigt kan begränsas för fall där personen är i trängande behov av körkort för sin yrkesutövning (ex. yrkeschaufför). Viktigt att framföra till myndigheten eller domstolen är därför att:  

 

 1. Personen är yrkeschaufför och kör X XXX antal mil om året i tjänst 

 1. Personen har stort behov av körkort privat och kör X XXX antal mil om året privat. 

 1. Personen har långt till- och från arbetsorten (antal mil tur/retur).  

 1. Personen ställs utan försörjning under tid som spärrtiden gäller (arbetsgivarintyg kan här bifogas från åkeriet för att styrka att så är fallet).  

Fråga
Jag/Min chaufför har gjort mig skyldig till bristfällig lastsäkring alt. underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt – Behöver jag oroa mig över en körkortsåterkallelse?
Svar

Huvudregeln vid denna typ av förseelser är att chauffören ska meddelas varning om inte lasten har åkt ut på vägen. Huruvida varning är aktuellt beror också på om chauffören tidigare gjort sig skyldig till andra trafikbrott inom de närmaste 2-3 åren. Rättspraxis är sträng när godset har ramlat ut på vägen, om något sådant inträffar så är huvudregeln den omvända dvs. grund för körkortsåterkallelse.  Viktigt att framföra till myndigheten inför myndighetens beslut om åtgärd är följande: 

 1. Godsets vikt (ta gärna bild på godset eller motsvarande gods på en våg) 

 1. Bild över hur godset var lastat (om det finns förmildrande omständigheter t.ex. lasten var säkrad i någon form).  

 1. En redogörelse för trafikförhållandena på platsen som kan anses förmildrande (lite trafik, god sikt, lågtrafikerad tid på dygnet).  

 1. Eventuella intyg över genomförda utbildningar vad gäller lastsäkring m.m.  

Fråga
Jag/Min chaufför har gjort mig skyldig till tre/eller fler hastighetsöverträdelser på ett år – Blir jag av med körkortet?
Svar

Huvudregeln är att tre eller flera hastighetsöverträdelser inom en ettårsperiod kan leda till återkallelse av körkortet. Har du tidigare blivit av med körkortet eller blivit bötfälld för övriga trafikbrott är risken ännu större att flera hastighetsöverträdelser i följd medför återkallelse.  

Personen föremål för körkortsingripandes bästa chans är i sådant fall att framföra att varning borde meddelas eftersom det utgör ett första körkortsingripande. Denna invändning fungerar av naturliga skäl inte om personen varit föremål för körkortsingripande tidigare.  

 

 

Trafik- och brottmål

Vanligt förekommande frågor om trafik- och brottmål

Fråga
Jag har blivit anklagad av polis för att ha kört för fort. Kan jag bli av med körkortet till följd av detta?
Svar

Ja. Det händer ibland att vi hör att Polis har sagt att om man bara skriver på ordningsboten händer ingenting med körkortet. Det är dock inte sant. Polisen har inte hand om återkallelse av körkort, det har nämligen Transportstyrelsen. Känner man att man är oskyldig till det som Polisen anklagar en för vid väg, begär i första hand rådrum och kontakta SÅ Juridik. Skriv inte under några omständigheter på en ordningsbot om du anser dig själv vara oskyldig.  

Fråga
Kan uppgifter hämtade från enbart färdskrivaren utgöra grund för hastighetsöverträdelse?
Svar

Nej. Åkeriets chaufför kan aldrig påföras ordningsbot enbart på grund av de hastighetsavläsningar som finns att tillgå genom färdskrivardata. Färdskrivardata är ett starkt indicium för att fordonet har framförts med för hög hastighet, däremot kan färdskrivarens precision ifrågasättas i pålitlighetshänseende. Om polismannen inte gör en vederbörlig kontroll över färdskrivarens pålitlighet så får inte ordningsbot för hastighetsöverträdelse grundas enbart på färdskrivardata. Återigen, begär rådrum och kontakta SÅ Juridik.  

Fråga
Kan jag anlita SÅ Juridik som försvarare i brottmål?
Svar

Ja. Det finns däremot ingen garanti att våra jurister kan bli förordnade som offentliga försvarare. Skillnaden är förenklat att åkeriet direkt får betala juristen på SÅ Juridik i stället för att staten står SÅ Juridiks kostnad. Observera att om åkeriet döms med offentlig försvarare som biträde så kan det även dömas att ersätta statens kostnader för offentlig försvarare.  

 

 

Kontrollavgift och böter

Vanligt förekommande frågor om kontrollavgifter och böter

Fråga
Vad är skillnaden mellan kontrollavgift och felparkeringsavgift?
Svar

Kontrollavgift är det som en privat markägare kan ta ut om ett fordon parkerats inom ett område i strid mot förbud eller villkor. Felparkeringsavgift det som fordonsägare blir skyldig att betala om fordonet felparkerats på kommunal mark. Det är viktigt att skilja på dessa eftersom reglerna är olika vid bestridande av avgiften.  

Fråga
Hur bestrider jag en felparkeringsavgift?
Svar

Till skillnad mot en kontrollavgift ska en felparkeringsavgift betalas även om den ska bestridas. Regelverket kring felparkeringsavgifter heter lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Upptäcker du en felparkeringsavgift men anser att skyltning och dyl. har varit undermåligt kom då ihåg att fotografera platsen. Detta är viktigt för att kunna bevisa för myndigheten eller domstol att det vid tid för felparkering var bristfälliga skyltar eller funnits andra brister som har lett till felparkering.  

Fråga
Hur bestrider jag en kontrollavgift?
Svar

En kontrollavgift ska till skillnad mot en felparkeringsavgift inte betalas om den ska bestridas. Följ instruktionerna på kontrollavgiftslappen eller i det brev som har skickats till er för att bestrida. Kom ihåg att bestrida så snart som möjligt och om skyltar och dylikt har saknats ta foton på hur fordonet stod, på den bristfälliga skyltningen osv. Kontakta företaget som utfärdat kontrollavgiften och bestrid den. Skicka även e-post och brev med bestridandet och kopia på kontrollavgiften. Nu är det upp till företaget att stämma i tingsrätten om de vill gå vidare och anser att du har parkerat fel. Observera att detta inte gäller felparkeringsavgift. 

Fråga
Jag har fått en kontrollavgift och betalat den. Jag anser att den var felaktigt utfärdad. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar?
Svar

Denna typ av kontrollavgift ska, till skillnad från en felparkeringsavgift, inte betalas om den ska bestridas. Betalning kan ses som medgivande av att fel begåtts. Det är i detta fall upp till fordonsägaren att driva målet i tingsrätten. Målet skulle då sannolikt handläggas som ett s.k. förenklat tvistemål i enlighet med RB 1 § 3 d. Part som förlorar målet kan bli skyldig att betala vissa rättegångskostnader, lägst 2 800 kr, vilket är tingsrättens ansökningsavgift. Möjlighet att få ersättning för nödvändiga ombudskostnader som överskrider 1 timme finns inte i förenklade tvistemål. 

Fråga
Jag har fått en kontrollavgift på min dragbil och släpvagn trots att de var sammankopplade. Ska det inte bara vara en kontrollavgift?
Svar

Det finns inget hinder att ta ut en kontrollavgift för två fordon så länge som de är fordon som är upptagna i vägtrafikregistret. Fordonen är två separata fordon, även om de var sammankopplade. Har ni fått två kontrollavgifter är inte detta direkt felaktigt. Om ni vill bestrida ändå, eller bestrida av annan anledning går detta förstås att göra. Se svar på frågan Hur bestrider jag en kontrollavgift/felparkeringsavgift?  

 

 

Tvistemål och köprätt

Vanligt förekommande frågor om tvistemål och köprätt

Fråga
Hur reklamerar jag ett köp?
Svar

Ta kontakt med säljaren av varan och förklara vad felet består i. En sådan kontakt sker antingen via e-post, post eller telefon. Om man ringer och reklamerar föreslår vi att man efter samtalet skickar ett e-post med en bekräftelse på vad säljaren och köparen diskuterade. Det är inte nödvändigt att i en första reklamation specificera vad man önskar för påföljd, detta ska dock göras senare.  

Fråga
Om det är fel på den vara jag har köpt – vad kan jag förvänta mig av säljaren?
Svar

Först måste noteras att det står fritt för parterna att avtala om vilka villkor som ska gälla för köpet, vilket innebär att köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter kan regleras i avtalet. Om inte något annat har avtalats gäller köplagen mellan näringsidkare. Det är dock väldigt vanligt att köplagen har avtalats bort. De påföljder som kan aktualiseras enligt köplagen är avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning, jämte skadestånd. Viktigt är att köparen undersöker varan vid leverans och snarast reklamerar eventuella fel till säljaren. Något allmänt svar om och vilken påföljd som är aktuell går inte att lämna. Har ni köpt en vara som visat sig vara behäftad av fel kontakta då snarast SÅ Juridik för råd och tips om vilka påföljder som kan vara aktuella i just ditt ärende.  

 

 

Transporträtt

Vanligt förekommande frågor om transporträtt

Fråga
Kan transportören aldrig gå helt fri från ansvar när det gäller förlorat, minskat eller skadat gods?
Svar

Huvudregeln är att transportören har ett s.k. strikt ansvar för godset under dess befordran. Lagstiftningens syfte bygger på ett sådant synsätt för att tillförsäkra varuägaren någon form av säkerhet för godset under transporten. Lagstiftaren har ansett det lämpligt att det strikta ansvaret ska bäras av transportören under själva transporten i och med att det förenats med begränsningar som 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg för godsets värde och fraktens kostnad för försening.  

Under extraordinära omständigheter kan dock transportören gå helt fri från ansvar. Främst gäller detta: 

 1. När godset skadas/förloras/minskas med anledning av anvisningar från avsändaren (dvs. den som beställt transporten) eller avsaknad av sådana anvisningar (ex. speciell typ av gods som kräver att särskilda åtgärder vidtas).  

 1. Om det är till följd av godsets bristfälliga beskaffenhet 

 1. Om det beror på förhållande som transportören ej kunnat undvika eller förebygga.  

Tredje punkten är en s.k. force majeure-klausul och avser naturkatastrofer eller liknande händelser, jämför med engelskans ”Acts of god”. Händelsen i sig ska alltså vara omöjlig att förutse, exempelvis askmolnsincidenten över Island. Stöld är exempelvis en sådan händelse som går att förutse och förebygga vilket inte omfattas av denna ansvarsfrihetsgrund.  

Fråga
Vad krävs för att sätta ansvarsbegränsningarna ur spel – När måste jag betala godsets faktiska värde och eventuella följdskador?
Svar

Ansvarsbegränsningarna enligt ovan kan sättas ur spel om transportören förfar grovt vårdslöst. Det innebär att transportören kan bli ersättningsskyldig gentemot avsändaren för godsets faktiska värde men även för andra förluster som avsändaren lider exempelvis kostnader för försenad leverans m.m.  

I Sverige finns begränsat med avgöranden på området och en bedömning får oftast ske genom att samtliga omständigheter i det enskilda fallet avgör huruvida transportören förfarit grovt vårdslöst eller inte. Som exempel kan nämnas att transportör vars förare förstörde godset genom att köra in i en viadukt med höjdbegränsning som var klart skyltad, inte utgjorde grov vårdslöshet. Ribban har därmed lagts väldigt högt av Högsta domstolen i Sverige.  

För att undgå fullt ansvar vid fråga om stöld talar internationella domstolsavgöranden för att transportören har en långtgående skyldighet att följa avsändarens anvisningar vad gäller tillåtna parkeringsplatser, säkerhetsutrustning på parkeringen (kameror, stängsel m.m.) vid stöldbegärligt gods. Har transportören missat detta kan det medföra fullt ansvar för transportören.  

Fråga
Måste fraktsedel upprättas vid inrikestransport?
Svar

Nej, det finns inte ett uttryckligt krav att en fraktsedel ska finnas vid en inrikestransport. Det finns dock många fördelar med att upprätta en, då den får bevisverkan i händelse av tvist. Om någon av parterna kräver att en fraktsedel ska upprättas, ska enligt lagen en fraktsedel också upprättas.   

 

 

Försäkringar

Vanligt förekommande frågor om försäkringar

Fråga
Är jag skyldig att teckna försäkring på mina fordon
Svar

Ja. Trafikförsäkringen är obligatorisk och reglerad i lag. Tecknas inte trafikförsäkring utgår avgift för att fordonet är oförsäkrat. Avgiften tas ut av trafikförsäkringsföreningen, avgiftens syfte är att kompensera för skador på person och fordon orsakade av just oförsäkrade fordon.  

Avgiften beräknas per dag enligt årets gällande avgiftstabell innebärandes att det blir dyrare och dyrare ju längre fordonet är oförsäkrat.  

Fråga
Jag har tecknat en transportöransvarsförsäkring den täcker väl godsets faktiska värde även för varuägaren?
Svar

Nej. En vanlig missuppfattning är att transportören tror sig ha fullförsäkrat godset upp till dess faktiska värde genom sin transportöransvarsförsäkring. Denna missuppfattning brukar även delas av varuägaren. Faktum är att de flesta transportansvarsförsäkringarna enbart ersätter utifrån gällande ansvarsbegränsningar dvs. antingen 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg. Risken är då att varuägaren inte får fullvärdig ersättning för skadat/förlorat/minskat gods. Skulle det dessutom vara så att transportören förfarit grovt vårdslöst vilket innebär att hela godsets värde ska ersättas så kan försäkringen innehålla begränsningar som medför att ingen ersättning alls utgår från försäkringen.

Fråga
Min uppdragsgivare vill att jag åtar mig ett större ansvar för godset än vad försäkring och lagen medger, vad gäller?
Svar

Viss avtalsfrihet på området gäller. Om transportören genom avtal åtar sig ett större ersättningsansvar än 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg så gäller vad som avtalats framför lag. Observera att transportansvarsförsäkringen inte täcker sådana avtalade skadeståndsersättningar mellan transportör och uppdragsgivare. Det kan dock finnas möjligheter att teckna en separat försäkring med ert försäkringsbolag för själva avtalet. Kontakta Ert försäkringsbolag för att undersöka huruvida det är möjligt.  

Fråga
Vad innebär en rättsskyddsförsäkring?
Svar

En rättsskyddsförsäkring brukar normalt vara ett delmoment i andra försäkringar, exempelvis företagsförsäkringen. Försäkringen täcker ombudskostnader i händelse av tvist. I regel kan försäkringen tas i anspråk i tvister som prövas eller kan prövas i tingsrätten. Förvaltningsärenden såsom kör- och vilotidsärenden, körkortsärenden eller överlastärenden täcks alltså inte.  

Fråga
Vilka belopp täcker en rättsskyddsförsäkring?
Svar

Vilka belopp som täcks genom en rättsskyddsförsäkring skiljer sig mellan de olika försäkringarna och de olika bolagen. Generellt kan sägas att en rättsskyddsförsäkring täcker rättegångskostnader upp till ca 200 000 kronor och självrisken är 20 % av rättegångskostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att veta mer  

 

 

Trafiktillstånd

Vanligt förekommande frågor om trafiktillstånd

Fråga
Vad är de grundläggande kraven för erhållande och bibehållande av trafiktillstånd?
Svar

 1. Den juridiska personen måste ha fast etablering i medlemsstaten (Sverige) och förfoga över minst 1 fordon. 
 2. Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon. För två fordon krävs alltså 9 000 + 5 000 EUR.  
 3. Den juridiska personen måste utse en trafikansvarig som är lämplig att leda transportverksamheten vilket styrks genom avläggande av examensprov. 
 4. Den juridiska personen och dess trafikansvarig måste uppfylla kravet på gott anseende (får ej ha påförts sanktionsavgift eller blivit dömd för grov brottslighet m.m.). 

Fråga
Det är lågsäsong för mig under våren och jag funderar på att ställa av mitt enda fordon till dess att säsongen rullar igång igen, vad händer med mitt tillstånd?
Svar

Ställ aldrig av det enda fordonet som är anmält på Bolagets trafiktillstånd innan ni anmäler på ett annat fordon. Ställs det enda fordonet av på trafiktillståndet så återkallas trafiktillståndet per automatik av Transportstyrelsen. Skälet är att Bolaget inte längre förfogar över ett fordon (se grundläggande krav ovan). Om Bolaget av kostnadsmässiga skäl vill ställa av ett fordon, anmäl då på exempelvis en firmabil om sådan finns i ägande hos Bolaget till dess att säsongen tar vid igen.  

Fråga
Jag har hamnat i situationen att jag ska ansöka om trafiktillstånd för ytterligare ett Bolag, hur lång är handläggningstiden?
Svar

Generellt sett kan sägas att Bolaget får räkna med minimum 4-6 veckors handläggningstid vid ansökan om trafiktillstånd. Viktigt är därför att själva ansökan om trafiktillstånd är det som prioriteras som nummer ett. Tar Bolaget uppdrag m.m. och sedan ansöker om trafiktillstånd kan Bolaget behöva frånsäga sig uppdrag eftersom tillståndet ännu inte är på plats. Kör ni utan tillstånd gör ni er skyldiga till olaga yrkesmässig trafik vilket är straffbart med upp till två års fängelse enligt svensk lag. 

Fråga
Handläggningen av min ansökan om trafiktillstånd tar väldigt lång tid, får Transportstyrelsen verkligen göra så?
Svar

Det är oerhört svårt att bedöma och handläggningstid varierar från fall till fall. Kan myndigheten motivera varför handläggningen drar ut på tiden så finns egentligen ingen uttalad yttre gräns. Om exempelvis trafikansvarig har noteringar i belastningsregistret måste myndigheten undersöka om personen uppfyller kravet på gott anseende vilket kan motivera 3-6 månaders handläggningstid. Återigen är det därför viktigt att ansöka om trafiktillstånd direkt och inte dröja med ansökan.  

Fråga
Jag har flera trafiktillstånd och funderar på att låna ut ett, går det?
Svar

Nej. Trafiktillstånd meddelas till den juridiska personen dvs. företaget eller firmatecknaren vid enskild firma (personnummer). Ni har aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd och detta kan inte ”lånas ut” eller ”hyras ut”. Ett företag kan ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd, ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma transportföretag. Men aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd.  

Fråga
Är det verkligen tillåtet att erbjuda transport av bohag m.m. som flyttfirma utan giltigt trafiktillstånd?
Svar

Nej. Ett problem som på senare år har uppmärksammats är att flyttfirmor far med falsk marknadsföring över att de även kan erbjuda transport av möblerna utan trafiktillstånd. Sådana fall har nu bedömts strida mot marknadsföringslagen och belagts med förbud som kostar de berörda företagen 100 000 SEK per överträdelse mot förbudet. Detta eftersom patent- och marknadsdomstolen funnit att det utgör falsk marknadsföring i och med att sådana tjänster inte kan erbjudas lagligt utan trafiktillstånd.  

Fråga
Krävs inte trafiktillstånd för exempelvis Bolag som på entreprenad även åtagit sig att schakta bort grus m.m. ?
Svar

Denna fråga är klurig och svaret är att det beror på. Om entreprenören äger gruset genom avtal med beställaren krävs inget tillstånd. Transport av eget gods för egen räkning är undantaget kravet på tillstånd. 

Står fortfarande beställaren av uppdraget som ägare av det som fraktas bort finns dock fog för att trafiktillstånd krävs. Entreprenören transporterar då gods för någon annans räkning.  

 

 

Dataskyddsförordningen - GDPR

Vanligt förekommande frågor om GDPR

Fråga
Vad betyder (”GDPR”)?
Svar

GDPR är en förkortning av dataskyddsförordningen på engelska. Den engelska förordningen benämns:

(G)eneral

(D)ata

(P)rotection

(R)egulation 

 

Vilket fritt kan översättas till Dataskyddsförordningen eller förkortas som GPDR.  

Fråga
Vad vill GDPR åstadkomma?
Svar

GDPR är en helt ny lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter. Förenklat innebär detta att lagstiftningen reglerar hur, på vilket sätt och på vilken grund företag och fysiska personer får behandla personuppgifter. Bryter man mot dessa hur eller på vilket sätt eller saknar grund för behandling så kan administrativa sanktionsavgifter påföras den personuppgiftsansvarige

Fråga
Vad är syftet med GDPR?
Svar

 Företag och myndigheter behandlar otroliga mängder personuppgifter. Vissa företag bygger hela sin affärsidé på att behandla personuppgifter. Exempelvis genom att kartlägga människors inköpsvanor för att bättre kunna förutse vilka annonser och erbjudanden som ska riktas mot en specifik individ. Samtidigt har det fria flödet av information ökat explosionsartat med sociala medier och exempelvis smartphones. GDPR syftar till att säkerställa att våra – privatpersoners – uppgifter hanteras på ett schysst sätt. GDPR värnar helt enkelt om den personliga integriteten. 

Fråga
När börjar de nya reglerna att gälla?
Svar

 GDPR tillämpas i Sverige från och med den 25 maj 2018. Förordningen gäller redan i hela EU men medlemsstaterna har givits visst utrymme för att hinna anpassa sin nationella lagstiftning till de nya reglerna.   

Fråga
Vad är en personuppgift?
Svar

 Lagen definierar personuppgifter som en uppgift som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med begreppet identifierbar menas att personen direkt eller indirekt kan identifieras via ett namn, personnummer eller genom en kombination av uppgifter. Med dagens teknik är det exempelvis enkelt att identifiera en person om vi vet dennes förnamn och kanske vem dennes arbetsgivare är. Eller vilken skola den gick på. Registreringsnummer på fordon och IP-adresser är exempel på sådant som kan utgöra personuppgifter, eftersom dessa enkelt kan knytas till en fysisk person. Namn, adressuppgifter och telefonnummer är mer självgivna personuppgifter. 

Fråga
Vad är en behandling?
Svar

 Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Kort sagt, när vi hanterar personuppgifter – oavsett på vilket sätt – så utgör det en behandling i lagens mening. Vissa exempel är solklara; överföring, lagring, mottagande. Medan andra inte är fullt lika vedertagna, t.ex. utgör en åtgärd som innebär att uppgifter förstörs eller raderas s.k. gallring också en behandling av personuppgifter. 

Fråga
Vad betyder personuppgiftsansvarig?
Svar

 Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Förenklat kan sägas att den som bestämmer vilken personuppgift som ska behandlas för vilket syfte, är också personuppgiftsansvarig för uppgiften. Personuppgiftsansvar medför skyldigheter mot den registrerade och den registrerade har i sin tur rättigheter att göra gällande mot den personuppgiftsansvarige. 

Fråga
Vad är ett personuppgiftsbiträde?
Svar

 Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet är typiskt sett en leverantör av exempelvis en molnlagringstjänst. Det kan beskrivas som att den personuppgiftsansvarige har en rätt att behandla en viss typ av personuppgift; som denne anlitar någon att sköta. Exempelvis lagring. Förutsätter ett avtal mellan leverantör och personuppgiftsansvarig. 

Fråga
Vad betyder registrerad/registrerade?
Svar

 Den fysiska personen som personuppgifterna avser. När någon behandlar Kalle, Lisa eller Pelles personuppgifter är dessa de registrerade. Lagstiftningen tar sikte på rättigheter för den registrerade och för personuppgiftsansvaret gäller skyldigheter gentemot den registrerade

Fråga
Vad är särskilda kategorier av- eller känsliga uppgifter?
Svar

Dessa är uppgifter där huvudregeln är att det är förbjudet att behandla uppgifterna. Lagen benämner dessa särskilda kategorier av uppgifter eller tidigare känsliga uppgifter.

Som huvudregel är det förbjudet att behandla personuppgifter om:

 • Ras eller etniskt ursprung,
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i Fackförening
 • Genetiska uppgifter
 • Biometriska uppgifter
 • Uppgifter om hälsa
 • Uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning. 
 • Uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser. 

Fråga
Vad är en uppgift om hälsa?
Svar

 En uppgift om hälsa är samtliga personuppgifter som avser den registrerades fysiska eller psykiska hälsa, vilka ger information om dennes hälsostatus. Exempel: Lisa är sjukskriven för en skadad fot. Detta utgör typiskt sett en hälsuppgift enligt GDPRs mening. Uppgifter om hälsa är som huvudregel förbjudna att behandla. Det finns dock undantag. 

Fråga
På vilka grunder får ett företag behandla personuppgifter?
Svar

Först och främst så krävs en laglig grund för all typ av behandling av personuppgifter. GDPR innehåller sex olika lagliga grunder för behandling av personuppgifter. Dessa har ingen inbördes rangordning, men däremot så kan en viss typ av laglig grund lämpa sig särskilt väl för en specifik typ av behandling.

De sex olika grunderna för behandling av personuppgifter är:

 • Uppgifterna behandlas genom samtycke från den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen för den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och detta intresse väger tyngre än den registrerades intressen (intresseavvägningen).

Fråga
Kan jag välja flera lagliga grunder för en och samma behandling?
Svar

 Nej. Det kan förvisso finnas flera lagliga grunder för en och samma typ av behandling. Men då är det knepiga att välja en (1), dvs. den som är lämpligast. Det går inte att ha alternativa lagliga grunder för det fall att den första inte skulle fungera. Har den lagliga grunden preciserats så får man stå sitt kast. Huvudregeln är alltså att det är en laglig grund för varje enskild behandling. Du kan dock ha samma lagliga grund för flera olika typer av behandlingar. 

Fråga
Jag trodde att samtycke var huvudregeln för behandling av personuppgifter?
Svar

 Detta har visat sig inte stämma. Möjligtvis gjordes den tolkningen eftersom samtycke är den första lagliga grunden (nummer ett) i listan av lagliga grunder. Samtycke är dock bara en av sex lagliga grunder. Varje laglig grund har sina egna fördelar respektive nackdelar. Samtycke måste exempelvis aktivt inhämtas medan det inte krävs för övriga grunder. Samtidigt kan samtycke vara en gångbar lösning när företaget har svårt att passa in behandlingen i en annan laglig grund.  

Fråga
Kan vem som helst lämna ett samtycke till vem som helst enligt GDPR?
Svar

 Nej. Alldeles så enkelt är det inte. Samtycke till behandling kan inte lämnas av en registrerad som är i beroendeställning till den personuppgiftsansvarige. Det klassiska exemplet är arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren är i beroendeställning mot sin Arbetsgivare. Konsekvensen blir att arbetsgivare inte kan inhämta samtycke från sina anställda. Arbetsgivare måste finna en annan laglig grund för behandling i sådant fall. 

Fråga
Vad gäller vi behandling av personnummer eller andra identifikationsnummer?
Svar

 Personnummer är överlämnat till medlemsstaten (Sverige) att själva bestämma över. Sverige har valt en väg innebärandes att den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som huvudregel bör vara samtycke. Personnummer får behandlas utan samtycke om det är klart motiverat för ändamålet, vikten av en säker identifiering eller andra särskilt beaktansvärda skäl. 

Fråga
Hur länge får vi spara uppgifterna?
Svar

Lagring är en typ av behandling varför samtliga bestämmelser inom GDPR gäller för lagring av personuppgifter. GDPR föreskriver att uppgifter får lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet och ändamålet med behandlingen. Kort sagt: det beror på. Ett konkret tips är att lagstadgade frister alltid går att luta sig mot. T.ex. reklamationsfrister, preskriptionsfrister, bokföringslagen och kör- och vilotidsregelverket. Bokföringsunderlag får som huvudregel sparas i 7 år. 

Fråga
När måste vi informera den registrerade om behandlingen?
Svar

Om ni har inhämtat uppgifterna direkt från den registrerade så måste ni informera den registrerade i samband med första inhämtandet (behandlingen) av personuppgifter. Hur ni informerar finns inga formkrav för. Men ni måste kunna bevisa att informationen har lämnats, varför skriftligt samtycke är att föredra. 

Om ni har inhämtat uppgifterna från någon annan än den registrerade själv, har ni mer spelutrymme. Senast en månad efter att ni har inhämtat uppgifterna eller första gången ni kontaktar den registrerade. 

Fråga
Hur måste vi informera den registrerade om behandlingen?
Svar

Formkraven på informationen som ska lämnas är detaljerade och gäller olika beroende på hur ni har hämtat in uppgifterna. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar att informationen lämnas skriftligen genom hemsida, e-mailutskick eller via allmänna villkor eller genom kanske genom er egen e-postsignatur.

Kontakta Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning för frågor kring formkrav och hur informationen ska utformas.

Fråga
Har åkeriföretag lagliga grund för behandling av kör- och vilotidsdata?
Svar

Ja. Åkeriföretagen har – till skillnad mot andra branscher – en viss särställning vad gäller behandlingen av uppgifter om kör- och vilotider. Åkeriföretag är skyldiga enligt lag att behandla denna typ av uppgifter inbegripet eventuella förseelser mot kör- och vilotiderna. Det framgår av de EU-rättsliga förordningarna på området. Regeln om förbud att behandla uppgifter om lagöverträdelser är subsidiär och annan speciallagstiftning går före. I det här fallet kör- och vilotidslagstiftningen. 

Fråga
Får Åkeriföretag använda sig av positioneringsteknik?
Svar

Ja. Åkeriföretag har flera rättsliga grunder för att få nyttja positioneringsteknik. Den ena kan vara för att fullgöra rättslig förpliktelse med hänsyn till kör- och vilotidsregelverket, den andra kan vara ett berättigat intresse hos åkeriföretaget som väger tyngre än den enskildes. 

Tänk dock på följande: Även om åkeriföretag typiskt sätt har enklare att precisera laglig grund för användning av positioneringsteknik så måste fortfarande Åkeriföretaget uppfylla övriga bestämmelser i PUL/GDPR. Inbegripet information till den anställde, tillse så att uppgifterna skyddas i tillräcklig utsträckning (dataskydd) och avgränsa nyttjandet av positioneringsteknik till ett välgrundat syfte och ändamål. 

Fråga
Får Åkeriföretag utföra behörighetskontroller dvs. behandla uppgifter om körkort, yrkesförarkompetensbevis m.m.
Svar

Ja. Det här är dock problematiskt eftersom körkort och andra behörighetshandlingar kan innehålla s.k. känsliga uppgifter (ansiktsbild, fingeravtryck, etniskt ursprung). Det finns även t.ex. personnummer som i svensk rätt som huvudregel kräver samtycke. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar därför – så långt det är möjligt – att rena kopior över behörighetshandlingar där t.ex. personnummer och ansiktsbild endast behandlas om det är absolut nödvändigt och inga andra alternativ till behörighetskontroll finns att tillgå. Det finns i många fall alternativa metoder att kontrollera behörigheter som inte inbegriper att spara kopior över själva handlingen i sig. 

Fråga
Får åkeriföretag montera en s.k. dashcam i förarhytten?
Svar

Svaret på denna fråga går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Tillvägagångssätt, manövrering av kameran, vad kameran kan fånga på bild och inte. Under vissa omständigheter kan det vara tillåtet att montera en s.k. dashcam i förarhytten och dessutom förenligt med reglerna i GDPR/PUL. Kontakta Sveriges Åkeriföretag för närmare rådgivning i frågan. 

Fråga
Får åkeriföretag nyttja s.k. alkoskåp med hänsyn till förbudet mot att behandla känsliga uppgifter?
Svar

 Ja, det är som i regel godtagbart enligt PUL/GDPR att montera ett alkoskåp som chaufförerna måste använda sig av för att få tillgång till exempelvis nycklarna. Varför frågan anknyter till GDPR är för att ett positivt utandningstest kan utgöra en uppgift om hälsa (alkoholmissbruk exempelvis). Övrig administrativ personal eller dylikt som inte kommer framföra fordon i tjänsten, kan dock inte utan vidare åläggas krav på utandningsprov. 

Fråga
Vad gäller om vi utför uppdrag inom ramen för s.k. säkerhetsskyddad/säkerhetsklassad verksamhet?
Svar

Reglerna i PUL/GDPR sätts mångt och mycket ur spel när det kommer till områden som rör rikets säkerhet. Relativt vanligt förekommande är att åkeriföretag utför uppdrag åt uppdragsgivare som omfattar säkerhetsskyddad verksamhet. Dessa lyder i sådant fall under annan lagstiftning, Säkerhetsskyddslagen, som innehåller bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller framför så väl PUL som GDPR. 

Det innebär är att er uppdragsgivare kan komma att kräva uppgifter om era anställda som typiskt sätt är känsliga eller otillåtna enligt GDPR. Tänk dock på att det kan vara tillåtet enligt Säkerhetsskyddslagen. Kontakta Sveriges Åkeriföretag vid tveksamheter. 

Fråga
Får vi registrera uppgifter om våra chaufförers eller andra anställdas anhöriga?
Svar

Ja. Som huvudregel får arbetsgivaren registrera t.ex. kontaktuppgifter till nära anhöriga för den anställde. Det krävs som huvudregel inget samtycke, och kan svårligen inhämtas, utan arbetsgivarens intresse av att kunna kontakta den anställdes nära anhöriga vid exempelvis akuta situationer väger tyngre än den anställdes intressen.  

Observera att detta enbart gäller rena kontaktuppgifter. Sunt förnuft får tillämpas, det kan vara otillåtet att inhämta andra uppgifter än rena kontaktuppgifter

Fråga
Vilka uppgifter får vi spara uppgifter på tidigare anställda?
Svar

Rena faktauppgifter får som regel sparas i syfte att kunna bekräfta att personen har arbetat där. Tänk t.ex. arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsbetyg. Det bör dock inte sparas uppgifter som inte rör rena faktauppgifter. Vad arbetsgivaren subjektivt tycker och tänker om den tidigare anställde är något som i regel inte bör sparas. 

Fråga
Får vi behandla uppgifter om våra anställdas hälsa?
Svar

Ja. Arbetsgivaren får dock behandla uppgifter om hälsa under förutsättning att det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för det fall att arbetsgivaren måste utöva sina rättigheter. Arbetsgivaren har en rättslig skyldighet att beräkna sjuklön, ta ställning till arbetstagarens skäl för frånvaro m.m. Dessutom finns ett rehabiliteringsansvar. Hälsouppgifterna får dock inte behandlas av andra skäl och arbetsgivaren ska vara noggrann med vem den lämnar ut uppgifterna till.  

Fråga
Får LBC/Speditör eller annan transportförmedlare behandla personuppgifter som avser delägaren (åkeriets) anställda?
Svar

Som huvudregel har enbart arbetsgivaren laglig grund att behandla personuppgifter om sina anställda enligt GDPR. Särskilt vad gäller t.ex. känsliga uppgifter eller personnummer. Arbetsgivaren i det här fallet är åkeriet och inte LBC/Speditör eller annan transportförmedlare.

Eftersom arbetsgivaransvar saknas hos transportförmedlaren, har inte heller denne någon rätt att behandla åkeriets anställdas personnummer. Sådan behandling kan främst förekomma om t.ex. LBC/Speditör utför behörighetskontroller eller analyserar färdskrivardata för åkeriets räkning.

Det är dock möjligt att transportförmedlaren behandlar uppgifter på uppdrag av arbetsgivaren dvs. utgör ett personuppgiftsbiträde. Då krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Svaret är alltså som huvudregel nej men vissa undantag kan förekomma. Dock särskilt känsligt vid personnummer eller kör- och vilotidsdata.