Vägvalet

Åkerinäringen är samhällsviktig och avgörande för industri och handel, för sjukvård och varuförsörjning, för samhällsbyggande, för att säkra både rent vatten och värme och som en viktig resurs för svenskt försvar.

Åkeriföretagen verkar på en internationell marknad vilket innebär att svensk åkerinäring måste kunna konkurrera med åkeriföretag i andra länder.  

Ytterligare resurser behövs för utbyggnad och vidmakthållande av infrastruktur, för omställning till fossilfrihet, för kontroller på väg och för snabbare implementering av effektivare godstransporter på väg. 

Åkerinäringens färdplan till fossilfri konkurrenskraft ligger som grund för delar av våra politiska åtgärdsförslag. I färdplanen beskrivs nödvändiga politiska beslut, möjliga tekniksprång och affärsmöjligheter som gör att åkerinäringen når fossilfrihet och samtidigt stärker sin konkurrenskraft.

I Vägvalet, vårt näringspolitiska program beskriver vi ett antal åtgärder där förändring krävs. Vi föreslår följande:

Miljö

 • Öka tempot på uppgradering av broar och vägar som klarar bärighetsklass BK4 som motsvarar 74 tons lastbilar
 • BK1 bör uppgraderas till BK4 senast 2025 och resterande broar med begränsningar som inte hunnit åtgärdas skyltas BK1
 • Öka snarast omfattningen på implementering av vägnät för 34,5 meters lastbilar utöver de ca 400 mil väg som Trafikverket planerar att upplåta hösten 2023
 • Utsläpp av koldioxid från drivmedel bör beaktas i ett livscykelperspektiv, LCA, eller Well-ToWheel-perspektiv, WtW, för att ge en mer rättvisande vägledning i klimatfrågorna
 • Säkra tillgång på biodrivmedel också på längre sikt. Flytande och gasformiga fossilfria drivmedel har en viktig roll att spela för att ställa om de vägtransporter som är svåra att elektrifiera 
 • Minska samhällets sårbarhet och värna samhällets robusthet i klimatarbetet genom att säkra en ökad och stabil tillgång på energi och drivmedel.
 • Öka inhemsk produktion av biobränslen och vidta andra åtgärder för att minska kostnaderna som inblandningen av biobränslen i reduktionsplikten medför
 • Koordinera behovet av elektrifiering och laddinfrastruktur för åkerinäringen. Det behövs ett helhetsperspektiv kring utbyggnad, tillgång och betalning av laddinfrastruktur 
 • Reduktionspliktens roll i svensk klimatpolitik måste tydliggöras på lång sikt. Att åtgärder vidtas för att nå konkurrenskraftiga bränslepriser är positivt men att så kraftigt sänka reduktionsplikten, som har varit en viktig förutsättning för åkerinäringens omställning, skapar stor osäkerhet på marknaden och riskerar att bromsa omställningstakten. Detta förutsatt att inte andra kraftfulla åtgärder vidtas.

Mobilitetspaketet

 • Inför mobilitetspaketet i svensk lagstiftning samt säkra resurser för kontroll av efterlevnaden av de nya bestämmelserna för att undvika att de enbart blir en teoretisk produkt
 • Fortsätt verka både nationellt och på EU-nivå så att den svenska åkerinäringen får förutsättningar att bedriva sin verksamhet i konkurrens baserad på kvalitet och miljö, och inte baserad på social dumpning av utländska aktörer med dåliga arbetsvillkor

Effektiv vinterväghållning

 • Bryt ut vinterväghållningen och upphandla dessa akuta åtgärder separat i driftområdena
 • Skapa förutsättningar för direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna
 • Grundersättning och jourersättning måste höjas och öronmärkas för att skapa rimliga förutsättningar för åkeriföretagen som utför vinterväghållning 

Skatter och avgifter

 • Eventuellt införande av vägtull bör bara omfatta motorfordon och inte släpvagnar samt koordineras och balansera en rimlig total skattenivå genom skatteväxling för yrkesmässig trafik.
 • Energi- och koldioxidskatten på diesel bör sänkas permanent till EU:s mininivå och om möjligt ännu lägre eller tas bort för att motverka de högre kostnaderna som reduktionsplikten ger i ett nytt säkerhetspolitiskt läge
 • Yrkesmässig trafik bör med restitution återfå mellanskillnaden i högre skatt jämfört med EU mininivå för drivmedelsskatt
 • De skattenivåer som föreslås i nya förlaget till Energiskattedirektiv bör vara harmoniserade inom EU på en fix nivå för drivmedel till yrkesmässiga transporter vilket medverkar till mer likvärdiga konkurrensvillkor
 • Sänkt energi- och koldioxidskatt motsvarande den fossilfria andelen diesel i reduktionsplikten, vilket kan kräva undantag från EU:s miniminivåer på energiskatt
 • Fasa ut den årligt återkommande 2 procentiga BNP indexeringen av skatten på diesel

Fair Transport / Upphandling

 • Åkeriföretags arbete med miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö måste värderas högre i transportupphandlingar i både offentlig och privat sektor
 • Synliggör transporten tydligare i produkter/tjänster i upphandling och följ upp efterlevnad och ständig förbättring
 • Förenkla upphandlingarna inom LOU ytterligare, i synnerhet för små och medelstora företag. Ett exempel kan vara att dela upp större upphandlingar och på så vis göra det möjligt att lägga anbud på olika delar. 

Kompetensförsörjning

 • öka antalet utbildningsplatser i gymnasieskolornas yrkesprogram – Fordon och Transport för fler yrkesförare
 • öka antalet utbildningsplatser i den kommunala vuxenutbildningen för fler yrkesförare
 • Alla utbildningstimmar inom YKB fortbildning och ADR-utbildningarna ska kunna genomföras digitalt
 • Undanta pensionerade yrkesförare från kravet på YKB-fortbildning 

Kontroller på väg

 • För en effektiv kontrollverksamhet av den yrkesmässiga trafiken på väg behövs en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en ny organisation med helt nya personalkategorier
 • Kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken bör kunna utföras av andra specialutbildade kontrollanter än polismän
 • Kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken måste effektiviseras med nya arbetsformer och bli träffsäkrare med konsekvenser för de som fuskar systematiskt

Infrastruktur

 • Mer resurser behövs för att stärka befintlig väginfrastruktur och minska den underhållsskuld vi har på vårt vägnät och som fortsätter växa
 • Eventuellt nya stambanor för järnväg ska finansieras separat utanför ordinarie infrastrukturplan, men endast byggas om investeringarna är tillräckligt samhällsekonomiskt lönsamma

Juridik

 • Utred vem som äger och ska få tillgång till fordonsdata. Detta är viktigt ur ett konkurrens- och företagsekonomiskt perspektiv
 • Utred hur offentliga aktörer kan samverka med åkerinäringen kring digitalisering och datadelning för att effektivisera logistikflöden 
 • Inför en skyddslag för (små och medelstora) företag motsvarande ångervecka vid telefon- och internetförsäljning 
 • Utred ett eventuellt undantag av krav på Trafiktillstånd för körning av eget gods

Kör- och vilotider

 • Lägga över i lag i stället för förordning i syfte att få till förarbeten och på så vis kanske öka tydligheten i tillämpningen för våra medlemmar och näringen

Rastplatser

 • Öka antalet rastplatser, parkeringsplatser och stoppfickor längs våra vägar, och dimensionera för tillträde för längre och tyngre ekipage