Remissvar Sveriges Åkeriföretag

Remissvar

Sveriges Åkeriföretag initierar frågor och ämnen till våra beslutsfattare på lokal, regional och framför allt, nationell nivå. Vårt kompetensfält spänner över många ämnen men rör i huvudsak trafiksäkerhet, infrastruktur, företagande och klimatsmarta lösningar. Vår ambition är att bidra till genomtänkta, företagarvänliga och hållbara lösningar i våra remissvar med våra experter. Därför arbetar vi strukturerat och noggrant med detta. Vanligen kompletterar vi remissvaren med ett uttalande om de viktigaste delarna i vårt svar.

Senast inkomna remisser


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av promemoria Lättnader för företag vid tillämpningen av reglerna om kör- och vilotider och färdskrivaren. Dnr LI2024/01419. Inkom 2024-06-28


MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP 
Remiss om förslag till revidering av föreskrifterna ADR/RID till 2025 års utgåvor om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2025) samt på järnväg (RID-S 2025). Dnr:2024-00806-07. Inkom 2024-06-19


POST OCH TELESTYRELSEN
Remiss av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.Dnr 24–1556.Inkom 2024-06-10


TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor och bil ombyggd till motorredskap klass II - Dnr TSF 2023-22.Inkom 2024-06-11


NATURVÅRDSVERKET 
Remiss av förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program. Dnr NV-08013-23.Inkom 2024-06-05


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av betänkandet SOU 2023:84 En hållbar bioekonomistrategi - för ett välmående fossilfritt samhälle samt delbetänkandet SOU 2023:15 Förnybart i tanken. Dnr LI2024/01199. Inkom 2024-05-31


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av PM med förslag på ändring av förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Dnr LI2023/02028, inkom 2024-04-29


TULLVERKET
Remiss angående förskriftsförändring kapitel 5 och 6 Tullordningen. Dnr STY 2024-28. Besvarad 2024-06-11


TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till nya föreskrifter om beräkning av utsläppsminskningskurva för indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser. Dnr TSF 2023-97. Besvarad 2024-06-05


TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dnr TSF 2023-37. Besvarad 2024-06-05


FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025. Dnr Fi2024/01010. Besvarad 2024-06-20


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter (TSG 2023-4473). Dnr LI2024/00615. Besvarad 2024-05-30


FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon. Dnr Fi2024/00720. Besvarad 2024-05-03


KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remiss av EUs Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning. Dnr KN2024/00503. Besvarad 2024-04-30


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remittering av underlag för ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter med anledning av delegerad förordning om realtidstrafikinformation (EU) 2022/670. Dnr LI2023/01421. Besvarad 2024-05-06


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens. Dnr LI2023/03827. Besvarad 2024-04-18


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss gällande Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037, rapport 2024:003, Dnr LI2023/03919. Besvarad 2024-04-11


KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp, Dnr KN2024/00062, Besvarad 2024-03-11


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av promemoria En effektivare och mer rättssäker klampning. Dnr LI2024/00020. Besvarad 2024-04-08


FINANSDEPARTEMENTET
Remiss Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99), Dnr Fi2023/03236. Besvarad 2024-03-27


KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport, Dnr KN2023/04536. Besvarad 2024-04-08


JORDBRUKSVERKET
Remiss av förslag på nya djurskyddsregler inom EU för djurtransporter. Dnr 6.2.16-21307/2023. Besvarad 2024-03-11


KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remittering av av Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet, Dnr KN2023/04348. Besvarad 2024-03-08


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport. Dnr LI2023/03543. Besvarad 2024-01-26


FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Remiss - PM undantag från krav på färdskrivare. Dnr Fö2023/01823. Besvarad 2023-12-20


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Promemoria ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2. Dnr LI2023/03572. Besvarad 2023-11-23


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss av Transportstyrelsens Framställan gällande avgiftsbemyndiganden för vissa typer av elektroniskt utlämnande av uppgifter ur vägtrafikregistret och för viss uppdragsverksamhet, dnr LI2023/03111. Besvarad 2024-01-31


KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remiss av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon. Dnr KN2023/04268. Besvarad 2023-11-29


TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Dnr TSF 2020-99. Besvarad 2023-12-19


TULLVERKET
Remiss  rörande ändring, tillägg, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 tullordningen. Dnr STY 2022-13. Besvarad 2023-11-03


TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last och i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last. Dnr TSF 2018-176, Besvarad 2023-11-27


LANDSBYGD OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET 
Remiss Promemoria Automatiserad körning. Dnr LI2023/02996. Besvarad 2024-01-18


TULLVERKET
Remiss förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. Dnr STY 2022-420. Besvarad 2023-10-11.


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel. Dnr Fi2023/02433. Besvarad 2023-09-27.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar och styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter. Dnr.TSF 2023-38. Besvarad 2023-10-05


REMISS FRÅN LANDSBYGDS OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser,COM(2023)441.Dnr LI2023/02966. Besvarad 2023-10-06


REMISS FRÅN LANDSBYGDS OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt. Dnr LI2023/01176. Besvarad 2023-09-26


REMISS FRÅN KOMMERSKOLLEGIUM
Remiss begäran om att utarbeta standarder för automatisk nummerplåtsavläsning. Dnr 2023/01045. Besvarad 2023-08-18


REMISS FRÅN KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Dnr KN2023/03617. Besvarad 2023-08-25


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET 
Remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet, Dnr Fi2023/02125. Besvarad 2023-10-26


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET 
Remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen. Dnr Fi2023/02053. Besvarad 2023-09-21


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024. TSF 2023-63. Besvarad 2023-08-31


REMISS FRÅN SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER
Remiss ftSS 618000 Säkra affärer – Krav på leverantör och leverantörskedja. Dnr SIS/TK 618. Besvarad 2023-09-07


REMISS FRÅN LANDSBYGDS- OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG, rådets direktiv 1999/37/EG och direktiv (EU) 2019/520 vad gäller koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon. Dnr LI2023/02517. Besvarad 2023-08-18


REMISS FRÅN LANDSBYGDS- OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Genomförande av ändringar i Eurovinjettdirektivet. Dnr LI2023/02489. Besvarad 2023-09-05


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET    
Remiss av promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024. Dnr Fi2023/01509. Besvarad 2023-06-26


REMISS FRÅN KLIMAT OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET        
Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon. Dnr KN2023/02790. Besvarad 2023-06-09


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN          
Remiss av förslag till ändringar i föreskrifter som reglerar godtagbara identitetshandlingar i samband med prov samt rapportering till Transportstyrelsen.   Dnr TSF 2022-156, inkom 2023-03-24


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN          
Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:19) om betalning av sanktions- och överlastavgifter. DnrTSF2022-151, inkom 2023-03-17


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Remiss: Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nationellt luftvårdsprogram Dnr NV-06994-20, inkom 2023-03-15


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 
Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter. Dnr TSF 2022-138, inkom 2023-03-10


REMISS FRÅN LANDSBYGDS- OCH INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen. Dnr LI2023/01973, inkom 2023-03-07


REMISS FRÅN KLIMAT- OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET
Remiss Promemorian Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare. Dnr LI2023/ 01821, inkom 2023-02-17


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7) M2022/02378, inkom 2022-12-23


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall Dnr M2022/02243, inkom 2022-12-05REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Transportstyrelsens promemoria Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare. DNR I2022/01599, inkom 2022-12-07


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer. Dnr I2022/01967, inkom 2022-11-15


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion, Fi2022/02850, inkom 2022-10-27


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Externremiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29)TSF 2022-9 om yrkesförarkompetens, inkom 2022-10-06 


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar M2022/01775, inkom 2022-10-04


REMISS FRÅN LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
Remiss, Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, M2022_01830, inkom 2022-09-15


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14, 2021/29 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning, inkom 2022-09-15


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Promemorian Näringslivets klimatomställning (PM2022:10), M2022/01829, inkom 2022-09-15.


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48), Fi2022/02533, inkom 2022-09-10.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss av Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) samt på järnväg (RID-S), MSB 2022-01295 respektive MSB 2022-01296, inkom 2022-07-12.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Avstängning från prov på transportområdet, I2022/01476, inkom 2022-07-04.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål, M2022/01181, inkom 2022-06-28.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, TSF 2022-44, inkom 2022-06-21.
•   Remissmissiv
  Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13), Fi2022/01180, inkom 2022-05-16.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av Jordbruksverkets rapport Uppdrag att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem samt Näringsdepartementets promemoria Skyldigheter att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktionsavgifter som avser överträdelser av djurtransportförordningen, N2022/00845, inkom 2022-05-05.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till nya bestämmelser om färd med bred respektive lång odelbar last, TSF 2018-176, inkom 2022-05-03.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringens uppdrag att föreslå hur en förlängd och breddad ekobonus kan genomföras, I2022/00618, inkom 2022-05-02.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet, M2022/00531, inkom 2022-04-13.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN SVERIGES RIKSDAG, MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET
Remiss av utskottsinitiativ i Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet, om beredskap med anledning av risk för brist på AdBlue, Dnr 2021/22:1806, Inkom 2022-04-11.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader, I2022/00901, Inkom 2022-04-07.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om undantag från bestämmelser om passagerare i bil och om lämplighetsbesiktning, TSF 2020-173, inkom 2022-03-29.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, Fi2022/01024, inkom 2022-03-18.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023, I2022/00725, Inkom 2022-03-18.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar, M2022/00498, inkom 2022-03-03.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN UTRIKESDEPARTEMENTET
Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till ändringar del 2, UD2022/02424, inkom 2022-02-25.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN SKOLVERKET
Remiss avseende förslag med anledning av införande av ämnesbetyg, Dnr 2022:55 och Dnr 2022:263, inkom 2022-02-11.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:4) om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon, TSF 2021-111, inkom 2022-02-02.
•   Remissmissiv
•   Remissvar
•   Bilaga till remissvaret


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten, I2021/03379, Inkom 2021-12-27.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörigheten B, I2021/02956, inkom 2021-12-27.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet, I2021/03357, inkom 2021-12-21.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET
Remiss av Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott, Ju2021/04215, inkom 2021-12-15.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM(2021)709, M2021/02353, inkom 2021-12-13.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel, Fi2021/03918, inkom 2021-12-10.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN UTRIKESDEPARTEMENTET
Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2, UD2021/17423, inkom 2021-12-02.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, I2021/02884, Inkom 2021-11-30.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67, N2021/02166, inkom 2021-11-08.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av promemorian En för bättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter, M2021/02118, inkom 2021-11-05.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv, M2021/02115, inkom 2021-11-04.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar samt bilaga. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering av fordon, TSV 2020-128, inkom 2021-10-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Enklare regelverk för microföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60), N2021/02580, inkom 2021-10-13.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen, M2021/01629, inkom 2021-10-04.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss Promemoria Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja ökad användning av geostaket, I2021/02858, Inkom 2021-10-01.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet, Fi2021/03144, inkom 2021-09-27
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, TSF 2021-14, inkom 2021-09-23.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar, I2021/02450, inkom 2021-09-21.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TULLVERKET
Remiss rörande ändring av bilaga A tullordningen, STY 2020-665, inkom 2021-09-15.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss av Förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S), MSB 2021-06997 och MSB 2021-07004, inkom 2021-09-01.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Genomförandet av mobilitetspaketet, I2021/02074, inkom 2021-07-29.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av kommissionens förslag till reviderat energibeskattningsdirektiv, Fi2021/05661, inkom 2021-07-19.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”, M2021/01183, inkom 2021-06-30.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Avfallskoder för litiumjonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall, M2021/01082, inkom 2021-06-29.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss om förslag till ändring av direktiv EU ETS, M2021/01389, inkom 2021-07-15.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon, M2021/01392, inkom 2021-07-15. 
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, I2021/02043, inkom 2021-07-15.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian om förordning till stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, I2021/02039, inkom 2021-07-15.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Otillåtna cabotagetranporter och beställaransvar, I2021/01656, inkom 2021-06-16.
•   Remissmissiv
  Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24), M2021/00950, inkom 2021-06-16.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, TSF 2021-54, inkom 2021-06-14.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt, M2021/00372, inkom 2021-06-10.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss Fi2021/01486 avseende delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23), inkom 2021-05-18.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik, TSF 2020-144, inkom 2021-05-26.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31), I2021/01321, inkom 2021-05-26.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Remiss av Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om transport av avfall, NV-08781-19, inkom 2021-05-17.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. vid diabetes, TSF 2020:100, inkom 2021-05-07. 
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, I2021/01229, inkom 2021-04-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem, I2021/01052, inkom 2021-03-29.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, I2021/00867, inkom 2021-03-26.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Remiss av förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott, ÅM2019-1592, inkom 2021-03-09.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel, Fi2021/01053, inkom 2021-03-03.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet, M2021/00207, inkom 2021-01-29.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria Undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt tidsintervall för besiktning av fordon, I2020/02919, inkom 2021-02-12.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens översyn av 12 och 13 kap. i medicinska föreskrifterna TSFS 2010:125, TSV 2020-8962, inkom 2021-02-08. 
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN
Remiss om ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, STEMFS 2017:4, inkom 2021-01-25.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Kompetterende bestämmelser om kör- och vilotider, I2021/00001, inkom 2021-01-04.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering, TSF 2020-128, inkom 2020-11-25.
•    Remissmissiv
•    Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin- och diesel - kontrollstation, I2020/03425, inkom 2020-12-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, I2020/03237, inkom 2020-12-11.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar, I2020/02599, inkom 2020-12-01.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss Inriktningsförslag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037, I2020/02739, inkom 2020-10-30.
•   Remissmissiv
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om undantag från bestämmelser om antal passagerare i bil och undantag från krav på lämplighetsbesiktning, TSF 2020-134, inkom 2020-10-16.
•   Remissmissiv 
•   Ej besvarad


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet, I2020/02448, inkom 2020-10-22.
•   Remissmissiv 
•   Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Förslag till föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter, TSF 2020-23, inkom 2020-10-01.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel, Fi2020/03655/S2, inkom 2020-09-11.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om krav på information om tankning och om laddning av motorfordon, TSF 2018-145, inkom 2020-09-08.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss av MSB:s förslag till ändring i ADR, 2020-00532.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till ändringar i vägtrafikdataförordningen och förordningen om fordons registrering, I2020/02137/TM.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, M2020/01180/R.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper, M2020/01079/Ke.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remiss av Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar, M2020/01070/R.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, TSF 2020-101, inkom 2020-06-18.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort, I2020 /01477/TM, inkom 2020-05-26.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar 


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, I2020 /01230/TM, inkom 2020-04-24.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak, TSF 2019-149, inkom 2020-04-02.h förarkort, I2020 /01477/TM, inkom 2020-05-26.
   Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av PM - ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter, I2020/01411/TM, inkom 2020-05-19.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser "Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall", M2018 /01322/R, inkom 2020-03-20.
•    Remissmissiv 
•    Ej besvarad


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. NV-04609-19, inkom 2020-02-14.
•    Remissmissiv
    Remissvar


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens skrivelse om samråd för uppföljning av ändringar i föreskrifterna om alkolås och föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSF 2020-579 inkom 2020-01-30.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


TRANSPORTSTYRELSEN 
Remiss av förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens, TSF 2019-142. 
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


POST- OCH TELESTYRELSEN 
Remiss av förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster. Dnr 19-13379. 
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22). Dnr Ju2019/03808/L5.
•    Remissmissiv
•    Remissvar


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter. Dnr M2019/02091/R, inkom 2019-11-28.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar 


REMISS FRÅN MILJÖDEPARTEMENTET
Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU direktiv på avfallsområdet, Dnr M2019/01776/R, inkom 2019-10-04.
•    Remissmissiv 
    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell, Fi2019/01016/ST, inkom 2019-10-02.
•    Remissmissiv
•    Ej besvarad


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet.

•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel, Fi2019/03089/S2.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSF 2019-27.


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Remiss över förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods (ADR-S och RID-S 2019). 2019-00713.


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET
Remiss av Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter. Dnr I2019/01058/TM.


REMISS FRÅN ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
Remittering av betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) A2019/00895/ARM.


REMISS FRÅN ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
Remittering av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) A2019/01110/ARM.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2020, TFS 2019-72.


REMISS FRÅN INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET

Remiss av framställan från Transportstyrelsen om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister I2019/00725/TM


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERIGDEPARTEMENTET
Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande SOU 2019:13, Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet, M2019/00661/S


REMISS FRÅN SKATTEVERKET
Remiss av förslag till föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret. Diarienr 202 138561-19/111. Inkom 27 mars 2019.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, TSF 2019-1. Inkom den 6 mars 2019. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 201Y:XX) om sammankoppling av bilar och släpvagnar. TSF 2018-30. Inkom den 6 mars 2019. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete. TSF 2018-175. Inkom den 18 mars 2019. 


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET
Förslag i anslutning till departementspromemorian Elektroniska fraktsedlar (Ds 2016:42), Ju2019/00863/L3.  


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET

Tydligare regler vid konsumentavtal Ds, Ju2019/00598/L2. 


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss från Finansdepartementet av promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin.


REMISS FRÅN KOMMISSIONEN

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi M2019/00116/Kl. Inkom den 24 januari 2019. Svar senast den 15 februari 2019.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss från Näringsdepartementet om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen. Inkom den 11 januari 2019. Svar senast den 18 januari 2019.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, TSF 2018-69.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, TSF 2018-118. 


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar med mera, TSFS 2018-120. 


REMISS FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöberedning och samhällsekonomisk konsekvensanalys NV-06767-17.


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Revidering av Göteborgsbilagan om trängselskatt Fi2017_03315_S2.


REMISS FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Rotterdamreglerna Ju2018/04011/L3.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige N2018/05444/MRT.


REMISS FRÅN TULLVERKET
Remiss från Tullverket om ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen) med förslag om att införa en registrering av plats ifall varor ska anmälas från en annan plats än vid ett tullkontor.


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Naturvårdsverkets promemoria Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall.
•    Remissmissiv 
•    Inte besvarad


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Transportstyrelsens förslag till ändring i sina föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar m.m. samt TSFS (2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, med anledning av nya EU-krav på redovisning av CO2-utsläpp för tunga fordon.
•    Remissmissiv 
•    Remissvar


REMISS FRÅN TRAFIKVERKET
Remiss med anledning av regeringens uppdrag till Trafikverket att utreda användning av alternativa anläggningstekniker m.m. i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygd inom vägområde, särskilt med anledning av högre fordonsvikter (60 till 64 ton) och kommande utvidgning av 74-tons vägnät, och risken för bland annat sprickbildning och tjälrelaterade skador samt snabbare nedbrytning av vägkroppen.
•    Remissvar 
•    Regeringsbeslut


REMISS FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt på järnväg (RID-S)


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Framställan från Transportstyrelsen om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Ändring i föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46).Fler remisser

Förutom alla lokala och regionala remisser som besvaras ute på regionerna hittar du här de remisser av av nationell karaktär som vi svarat på under 2018. Kontakta oss om du är intresserad av något av våra remissvar.


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Transportstyrelsens föreskrifter (2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg, som även berör lastsäkring i eller på lastbärare (t.ex. trailers, lastbilsflak, containrar).


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Kommissionens förslag till koldioxidnormer för nya tunga fordon


REMISS FRÅN JORDBRUKSVERKET
Förslag till vägledning för tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Förslag till höjda och miljödifferentierade vägavgifter 


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss om SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss av förslag till ändring av förordningen om vägtrafikregister


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Remiss av promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remiss om förordning om Eko-bonussystem


REMISS FRÅN POST- OCH TELESTYRELSEN
Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare


REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare


REMISS FRÅN MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
Remiss till utkast till förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen


REMISS FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Remittering av utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag


REMISS FRÅN FINANSDEPARTEMENTET
Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
 

Visa mer