Dispens, bärgning och vägtransportledning

Nätverket för Dispens, bärgning och vägtransportledning har till uppgift att samverka mellan åkerinäringen, myndigheter och samhällets beslutsfattare. Detta för att utveckla goda förutsättningar för vägtransportledning och godstransporter som kräver dispens för att transporten ska få genomföras då den är för tung, för bred eller för lång för att vara generellt tillåten.

 

Nätverkets syfte och övergripande mål

 • Att verka för effektivisering kring dispenser 
 • Att nationellt och om möjligt också internationellt harmonisera, effektivisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter, bärgning och vägtransportledning 
 • Samverka med väghållare kring bärighet
 • Längre giltighetstider för till exempel upprepade likadana transporter på given vägsträcka 
 • Påverka regelverk och förutsättningar inom området samt vara en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare   

 

Verksamhet

 • ger förslag till yttranden i remisser från myndigheter
 • fortlöpande dialog med ansvariga beslutsfattare med bland annat Trafikverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Transportstyrelsen 
 • arrangerar konferenser kring dispens, bärgning och vägtransportledning
 • representeras i Nordiskt Vägforum Godstransporter där till exempel högkapacitetsfordon och nordisk harmonisering av regler för bland annat skyltning av dispenstransporter diskuteras 
 • ger input till Trafikverkets arbetsgrupp för bärighetshöjande åtgärder genom Sveriges Åkeriföretags representant
 • lobby och påverkan