polis-header

Stärkt konkurrenskraft

Sund konkurrens och lika villkor är en förutsättning för en livskraftig åkerinäring. Sveriges Åkeriföretag förespråkar en öppen marknad med gemensamma, kontrollerade regler för alla som vistas på vägarna. Både för att skydda den fria rörligheten, men även för att skapa sunda villkor där trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvarstagande står i fokus.  

För att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft finns ett flertalet sakfrågor som Sveriges Åkeriföretag kontinuerligt arbetar med. Dessa rör bland annat upphandling, kontroller, beställaransvar, kompetensförsörjning och internationell konkurrens.

Sveriges Åkeriföretag är även delaktiga i Stora Branschgruppen, ett nätverk av arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen arbetar för att finna fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. 

 

Sveriges Åkeriföretag anser att

  • upphandlingsprocesserna behöver vara mer transparenta och lyhörda. Sveriges Åkeriföretag förespråkar funktionsinriktade upphandlingar som syftar till ständiga förbättringar
  • samordning och samverkan över landgränserna behövs när det gäller kontrollfunktioner och statistik. Sveriges Åkeriföretag förespråkar en gemensam kontrollmyndighet inom EU för att harmonisera tillämpningar och praxis för bland annat kör- och vilotider och cabotage.  
  • beställaransvaret måste prövas för att få rättspraxis. Beställaransvarets verkan och nytta måste säkerställas.  
  • det behövs ett tydligt fokus på och en prioritering gällande kontrollanter vid väg och deras förutsättningar att kontrollera tung trafik på väg.
  • fler utbildningsplatser måste till på landets transportgymnasier. Statistik visar att cirka 7000 nya yrkesförare behövs det närmsta året. Idag utbildas endast hälften av dessa.