bild entreprenad

Digital rapportering av klimatdata

Byggbranschen står inför ett paradigmskifte där kraven kring rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs för att möta ökade krav på transparens och frekvens på rapportering av information. Med anledning av detta ställer sig branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Här hittar ni information kring införandet av en gemensam digital standard enligt BEAst Supply 4.0.

Fråga
Vad innebär en branschgemensam standard?
Svar

När information ska skickas mellan olika parter (leverantörer, entreprenörer, beställare, myndigheter) är det viktigt att alla parter förhåller sig till en gemensam informationsstandard. I Byggbranschen heter standarden BEAst och från och med 2023 har standarden utökats med klimatinformation för beräkning av CO2-avtryck.

I en meddelandestandard så som BEAst har man kommit överens om gemensamma fält. Standarden hanterar information hela vägen från planering till faktura. Denna information är koncentrerad till klimatdata. Du behöver dock själv samla in informationen. 

Mer information om BEAst-standarden. Översikt – BEAst

Fråga
När kommer kraven på digital rapportering?
Svar

Trafikverkets ambition är att alla förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar, från mars 2024, ska omfatta krav på att rapportera schaktmassoförflyttningar och drivmedelsförbrukning på transport- och maskintjänster enligt BEAst. Detta ska ses som första steg på en resa där man snabbt vill öka på och kravställa rapportering av klimatinformation för ytterligare tjänstekategorier. 

Digital miljörapportering - Bransch (trafikverket.se)

Flertalet svenska kommuner så som Stockholms stad och Helsingborgs stad har för avsikt att följa efter Trafikverket i deras kravställning. Även Boverket ställer krav på rapportering av klimatdata. 

Kraven kommer att ställas genom hela kedjan från beställare till byggherre och ner till dig som utförande åkeriföretag. Vissa entreprenörer ställer redan idag krav på detta. 

Fråga
Hur implementeras en branschgemensam standard?
Svar

Att implementera en branschgemensam standard tar tid och därför är det viktigt att driva detta stegvis framåt. Framgångsfaktorn för bra framdrift, kostnadseffektivitet och kvalitet är att göra detta arbete tillsammans och börja etappvis.

Ett exempel är Byggföretagens projektet Miljödata NU som strävar efter att uppnå ett gemensamt arbetssätt i branschen för att efterfråga och överföra miljöinformation. Projektet genomförs i etapper och fokuserar initialt på Boverkets klimatdeklarationer. Projektet har med hjälp av ett antal piloter testat att skicka information mellan sig över Peppolnätverket enligt standarden BEAst 4.0. Under 2023 rullas arbetssättet ut i utvalda materialkategorier där betong, gips, stål och bygghandel är prioriterade att starta med.

Genom dialog via olika branschföreningar och arbete i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper för olika materialkategorier säkerställs att följesedeln funkar för alla olika behov och att kravställningen blir så enhetligt som möjligt.

Miljödata NU leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av BEAst. I projektets styrgrupp ingår Byggföretagen, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandeln, NCC, Peab, Skanska. Välkommen att kontakta Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet, eller Rikard Larsson, VD BEAst.

Fråga
Vad bör du som levererande åkeriföretag göra?
Svar

Rapporteringen kommer att ske via digital följesedel enligt BEAst standard.

  1. Kontakta din systemleverantör för orderhantering för att se möjligheter till införande. Systemleverantören tar med fördel kontakt med BEAst för dialog.   
  2. För en dialog med din kund om eventuella krav på digital klimatrapportering via BEAst?
  3. Avtala om vad som ska rapporteras, hur ofta rapporteringen ska ske och hur. 

Hos BEAst finns även en kontaktlista med systemleverantörer, Systemleverantörer – BEAst.

Digital följesedel

Så här kan en digital följesedel se ut.

 

Följesedel som avser
anläggningstransport

Följesedel som avser
varutransport

Use Case UC10 UC11
Bas Obligatorisk modul Obligatorisk modul
Startplats Obligatorisk modul Obligatorisk modul
Stopplats Obligatorisk modul Obligatorisk modul
Vågsedelnummer Krävs inte Krävs inte
Referens till vågsedel Obligatorisk modul Krävs inte
Logistikinformation Krävs inte Valbar modul
Fordons-ID Obligatorisk modul Valbar modul
Batchnummer Krävs inte Krävs inte
Serienummer Krävs inte Krävs inte
Branschartikelnummer Valbar modul Valbar modul
Pris Valbar modul Valbar modul
Produktklimatdata Krävs inte Krävs inte
Drivmedel Valbar modul Valbar modul


Här hittar ni information om fler följesedlar.


Mer information och tips om den digitala följesedeln hittar ni hos BEAst, Säljare – BEAst.

Kompletterande verktyg

Artikelnummerregister
Med ökad digitalisering har behovet ökat med att arbeta med artikelnummer för olika typer av produkter och tjänster. Det branschgemensamma artikelnummerregistret för lastbilar och tjänster kan vid behov användas. 
Artikelnummerregister | Sveriges Åkeriföretag (akeri.se)


SÅ Klimatcalc
SÅ Klimatcalc är Sveriges Åkeriföretags verktyg för att beräkna emissioner från lastbilar/maskiner och har fokus på koldioxidutsläpp. I SÅ Klimatcalc kan ni föra in uppgifter på sträcka, tid och förbrukning och i och med det få ut uppgifter på era koldioxidutsläpp som ni sedan kan använda i er digitala följesedel.
SÅ Klimat calc | Sveriges Åkeriföretag (akeri.se)

 

Webbinarier 2024

Under våren 2024 genomför vi en webbinarieserie om miljörapportering. Detta genomförs tillsammans med Byggföretagen, Trafikverket, Maskinentreprenörerna och BEAst.


Aktuella webbinarier

10 april 2024 - Implementering av digitala följesedlar, del 2. Anläggning - Byggföretagen

Från och med mars 2024 kommer Trafikverket succesivt att införa krav på klimatrapportering via digital följesedel enligt formatet BEAst Supply 4. Det som ska rapporteras är förbrukning av drivmedel för maskintjänster samt förbrukning av drivmedel och hanterade mängder vid transport av massor samt bulkvaror. 

Under webbinariet ges exempel på implementering av digitala följesedlar med fokus på anläggning. Du kommer även få veta mer kring de piloter som föregått kraven och hur man nu jobbar i branschen med övergången till Peppol och BEAst Supply 4.0.

Läs mer och gör din anmälan. 

 

Genomförda webbinarier