bild lastbil

Klimat och miljö

Sveriges Åkeriföretag arbetar på flera sätt med att stötta medlemmar i arbetet med att minska utsläpp. Vi arbetar proaktivt för att de politiska målen och styrmedlen ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt och samtidigt bidra till att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft. 

Sveriges Åkeriföretag tror att det framtida åkeriföretaget måste arbeta aktivt med att minska sina utsläpp, och att de företag som inte redan nu utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kommer att hamna på efterkälken. Offentlig sektor går starkt ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre utsläpp samt helt klimatneutrala transporter. Inom en snar framtid kan det vara norm: även slutkonsumenten vill se klimatsmarta transporter. 

Tunga lastbilar står för ungefär sex procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sveriges klimatmål innebär en drastisk minskning av växthusgaser från svenskt territorium och år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från den 1 januari 2018. Det långsiktiga målet säger att Sverige ska ha netto-nollutsläpp 2045.  

Sveriges Åkeriföretag har tagit fram en färdplan till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Där beskrivs nödvändiga politiska beslut, möjliga tekniksprång och affärsmöjligheter som gör att åkerinäringen når fossilfrihet och samtidigt stärker sin konkurrenskraft. I färdplanen lyfts särskilt fem områden inom politiken som är särskilt viktiga: 

1. Det krävs en långsiktig energipolitik med en tydlig nationell plan för utbyggnad av elnät samt laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för fossilfri el och fossilfria drivmedel
2. Den tioåriga skattebefrielsen för biogas måste återinföras omgående, och ge långsiktig skattebefrielse även för andra fossilfria alternativ
3. Ansökningsprocesserna för stöd till laddinfrastruktur och fordon måste förenklas och möjliggöra stöd även för semipublik/destinationsladdning. Allt stöd bör samlas hos en myndighet och det bör finnas möjlighet för en samlad ansökan (både fordon och laddinfrastruktur)
4. Förutsättningarna för snabbare utrullning av längre och tyngre fordon måste stärkas
5. Finansdepartementet bör snarast tillsätta en utredning med uppdrag att i samverkan med vägtrafikens intressenter ta fram förslag till nytt miljödifferentierat system för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar

header färdplan

Åkerinäringen

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Mer information om Färdplanen

Sveriges Åkeriföretags anser att

Lastbilstrafiken står idag för mer än tre fjärdedelar av transporterat gods i Sverige. Majoriteten av transporterna är kortväga, 75 - 80 procent av godset sker på sträckor under 300 km. För att omlastning ska vara tid- och kostnadsmässig försvarbar behöver den totala transportsträckan vara över 30 mil. På längre avstånd finns alternativa trafikslag, som kombitrafik, järnväg eller sjöfart. Alla trafikslag måste effektiviseras, och kompletterar varandra mer än de konkurrerar. Effektivisering måste uppnås inom alla trafikslag då de inte är utbytbara. Åkerinäringen är järnvägens största kund men för en överflyttning av 5 procent gods från lastbil till tåg behöver järnvägen byggas ut med 50 procent.

Det finns en mängd åtgärder som behöver och kan göras för våra medlemmars möjlighet att minska sin klimatpåverkan. Sveriges Åkeriföretag anser att:

 • arbetet mot en fossilfri transportsektor måste ske i takt med utvecklingen främst i Europa men även globalt. Det är avgörande för svensk ekonomisk hållbarhet.
 • vikten av förnybara drivmedel kan inte nog understrykas. Tillgången på hållbara förnybara drivmedel är avgörande för åkerinäringens möjlighet att ställa om till fossilfrihet. 
 • åkerinäringen behöver långsiktiga och hållbara spelregler för att kunna driva utvecklingen mot fossilfrihet.  
 • samhället är starkt transportberoende, och rörligheten måste bibehållas för ekonomisk välfärd och tillväxt. 
 • det behövs harmoniserade bränsleskatter inom EU. Svensk diesel kostar idag 14 procent mer än genomsnittet i EU. Skillnaden mot det billigaste landet är 40 procent.  
 • det krävs god tillgänglighet på alternativt drivmedel under tunga lastbilars hela ekonomiska livslängd (normalt 8-10 år)
 • åtgärder behövs som säkrar en övergång till fossilfria drivmedel och vid en bristsituation bör drivmedel till tyngre godstransporter prioriteras.
 • 34,5 meter långa lastbilskombinationer bör tillåtas på ett så stort BK1 och BK4 vägnät som möjligt i Sverige. Samhällsnyttan med långa lastbilar är upp till 11 gånger högre än kostnaderna
 • elvägar för tyngre lastbilar kan komplettera en övergång till fossilfria drivmedel.
 • att batteriteknik behöver utvecklas för mer energiinnehåll och lägre vikt för ökad tillämpning för tyngre fordon.
   


Vad gör våra medlemmar

Våra medlemsföretag arbetar med att minska sina utsläpp bland annat genom att effektivisera rutter och lastfyllnad, praktisera sparsam körning och investera i nya mer effektiva fordon. Många åkeriföretag är även certifierade enligt miljöledningssystem och Fair Transport och arbetar systematiskt med olika åtgärder med bäring på klimat- och miljöutsläpp. 

Sök stöd för laddinfrastruktur och fordonsinvestering

Klimatklivet 
Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Till exempel investeringar för att byta tillförnybara bränslen och förnybar energi, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt.

För 2024 är ansökningsomgångarna 4-15 mars, 2-11 juni och 1-8 november. Läs mer.

Klimatpremien
Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa elbussar, lätta ellastbilar, vissa tunga lastbilar samt miljöarbetsmaskiner. Den sökande kan få maximalt 25 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2024. Läs mer. 

Elektrifieringspiloter
Energimyndigheten utlyste 2023 350 miljoner kronor till utbyggnad av infrastruktur för regionala elektrifieringspiloter i form av strategiskt placerade laddstationer för tunga godstransporter på väg. Enligt uppgifter kommer nya utlysningar under 2024. Läs mer.

Investeringsstöd för överflyttning av gods
Ett nytt investeringsstöd för intermodala transporter kommer introduceras i mars 2024 av Trafikverket. Stödperioden är begränsad till år 2024. Det innebär en kort ansöknings- och genomförandeperiod eftersom de investeringar som kan komma i fråga för stöd behöver vara driftsatta och slutredovisade redan i slutet av oktober 2024. Läs mer.