Integritetspolicy

Sveriges Åkeriföretag värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

 

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Tillhandahålla tjänster och produkter

Om du har köpt en av våra produkter eller tjänster använder vi dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i syfte att tillhandahålla dig produkten eller tjänsten. De personuppgifter som kan komma att behandlas varierar i det enskilda fallet och kan omfatta exempelvis kontaktuppgifter, identifikationsnummer, ekonomiska uppgifter, kör- och vilotider, myndighetshandlingar, behörighetshandlingar och andra uppgifter som är relevanta för uppdragets genomförande. I enstaka fall kan vi inom ramen för våra uppdrag behandla uppgifter om lagöverträdelser.

De rättsliga grunderna för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna administrera avtalet, och, beträffande dig som enskild firma, att fullgöra avtalet. 
Personuppgifter som behandlas i detta sammanhang har lämnats till oss av våra medlemsföretag, motparter eller andra parter som har koppling till uppdraget. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänsten eller leverera produkten. I samband med fakturering sparas vissa uppgifter i 7 år för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Medlemmen ansvarar för att informera registrerade (tex medarbetare/anställda) om personuppgiftsbehandlingen genom att de hänvisas till vår integritetspolicy.

 

 Administration av medlemskapet

Som kontaktperson hos ett av våra medlemsföretag behandlar vi dina kontaktuppgifter samt andra relevanta personuppgifter du lämnar till oss i samband med att ditt företag är eller vill bli medlem hos oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna administrera medlemskapet, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen. De rättsliga grunderna för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna administrera medlemskapet, rättsliga förpliktelser och, beträffande dig som enskild firma, att fullgöra medlemsavtalet. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos företaget och därefter som längst 1 år efter det att medlemskapet har upphört.

 

 Dokumentation av kommunikation

Som medarbetare hos ett av våra medlemsföretag får du tillgång till vår medlemsservice. När du kontaktar vår medlemsservice kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att hantera ditt ärende, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår medlemsservice. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen av att kunna hantera ditt ärende, tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla vår medlemsservice. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden även att fullgöra medlemsavtalet. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge det är relevant för ärendet eller så länge ditt företag är medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter medlemskapet har upphört.

 

Organisation och administration av utbildningar

Om du deltar i en av våra utbildningar kan vi kommat att behandla dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, dina intyg, uppgifter om kompetenser och andra uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta i sammanhanget. Vilka av dessa uppgifter som vi kommer att behandla beror på vilken utbildning du deltar i. Om du deltar i en webbaserad utbildning behandlar vi dessutom dina inloggningsuppgifter och webbloggar. Vi gör detta för att administrera, genomföra och följa upp utbildningar samt för faktureringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra utbildningsavtalet med ditt företag. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra utbildningsavtalet med dig. Personuppgifter som behandlas i detta sammanhang sparas så länge din utbildning är giltig och därefter 5 år eller enligt gällande lagstiftning. 

Vissa utbildningar kräver att ditt deltagande och att dina intyg rapporteras till en eller flera myndigheter. Om du deltar i en sådan utbildning kommer vi att rapportera in de relevanta uppgifterna till berörda myndigheter. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra rättsliga förpliktelser. 

 

Genomföra juridiska utredningar och agera som juridiskt ombud

Som medarbetare, konsult eller annan berörd person kan vi komma att behandla dina personuppgifter när vi svarar på dina frågor i vår rådgivning, genomför juridiska utredningar och agerar som juridiskt ombud på uppdrag av våra medlemsföretag. De personuppgifter som kan komma att behandlas varierar i det enskilda fallet och kan omfatta kontaktuppgifter, identifikationsnummer (t.ex. personnummer), uppgifter om din anställning, ekonomiska uppgifter, kör- och vilotider, myndighetshandlingar, behörighetshandlingar och andra uppgifter som är relevanta för uppdragets genomförande. I enstaka fall kan vi inom ramen för våra uppdrag behandla uppgifter om lagöverträdelser och känsliga personuppgifter som exempelvis hälsouppgifter. 
Vi gör detta i syfte att tillvarata medlemsföretagets intressen i det specifika ärendet, att kunna ge bra service vid återkommande kontakt och i övrigt fullgöra vårt uppdrag. De rättsliga grunderna för dessa behandlingar är våra berättigade intressen att fullgöra avtalet med medlemsföretaget, att behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Vid juridisk rådgivning som inte genererar ett uppdrag är vår rättsliga grund intresseavvägning.
Personuppgifter som behandlas i detta sammanhang har lämnats till oss av våra medlemsföretag, motparter, andra parter som har koppling till uppdraget. Vi samlar även in personuppgifter från privata eller offentliga register eller andra källor. Personuppgifter som behandlas i detta sammanhang sparas så länge ärendet pågår och därefter som längst i 10 år. Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till myndigheter och domstolar.

 

 Administrera olika nätverk

Om du vill vara eller är med i ett av våra nätverk (som exempelvis nätverk för veteraner och hedersledamöter, det åkerihistoriska sällskapet eller kollegahjälpare) kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter och, om du är kollegahjälpare, intyg om dina relevanta utbildningar. Detta gör vi för att kunna administrera nätverket. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att administrera nätverket. Personuppgifter som behandlas i samband med detta sparas så länge du är med i nätverket. Dina kontaktuppgifter kan komma att delas med andra personer som är med i ditt nätverk. Beträffande kollegahjälpare delas dina kontaktuppgifter även med SOS Alarm.

 

 Genomföra evenemang

Som deltagare i en av våra evenemang använder vi dina kontaktuppgifter och eventuella matpreferenser för att organisera och genomföra evenemanget. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att organisera och genomföra evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål raderas direkt efter avslutat evenemang. 

I samband med att vi genomför evenemang kan vi komma att ta bilder och spela in videos av deltagarna. Dessa bilder och videos kan sedan publiceras på vår webbplats, i media och i sociala medier. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att informera omvärlden om våra evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas tills vidare. 

 

 Tävlingar

När du deltar i en av våra tävlingar, som exempelvis en fototävling i sociala medier, kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta i sammanhanget. Vi kommer att använda dessa uppgifter för att genomföra tävlingen och för att marknadsföra oss. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas tills vidare eller fram till att du återkallar ditt samtycke. 

  

Utveckling av tjänster

Som kontaktperson hos befintliga eller potentiella medlemsföretag kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter för medlemsanalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt informations- och marknadsföringsändamål. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen att utveckla våra tjänster, att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge ditt företag är medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört. Om ditt företag inte är medlem hos oss sparas personuppgifterna som längst i 3 månader.

 

 Marknadsföring och nyhetsbrev

Som kontaktperson hos befintliga eller potentiella medlemsföretag kan vi använda dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av tjänster) för att kunna marknadsföra våra tjänster direkt till dig och informera dig om nyheter. Du kan få marknadsföring eller nyhetsaviseringar via exempelvis telefon, e-post och brev. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att marknadsföra oss och våra tjänster samt att förse dig med information om aktuella händelser. Den rättsliga grunden kan även vara ditt samtycke. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge ditt företag är medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att medlemskapet har upphört. Om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen raderas dina personuppgifter när du återkallar ditt samtycke. Om ditt företag inte är medlem hos oss sparas personuppgifterna som längst i 3 månader.

Som medlemsföretag kan vi komma att använda företagets logotyp, näringskännetecken och varumärke i marknadsföringssammanhang, såsom vid angivande av referenskunder på webbplats och i liknande sammanhang. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden för denna behandling vårt berättigade intresse att marknadsföra oss och våra tjänster. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge ditt företag är medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter medlemskapet har upphört.

 

 Administrera leverantörer och affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

 

 Uppdatering av dina uppgifter

Som kontaktperson hos ett av våra medlemsföretag, en leverantör eller annan intressent kan det förekomma att vi uppdaterar dina kontaktuppgifter mot olika privata och offentliga register som exempelvis SPAR i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och korrekta. 

 

 Tillhandahålla vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.  

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar. 

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om användning av cookies.

 

 Samarbete med myndigheter

Som branschorganisation har vi ett aktivt samarbete med olika myndigheter. Inom ramen för detta samarbete kan vi komma att dela personuppgifter om våra medlemmar i syfte att tillgodose viktiga samhällsintressen. Innan sådana delningar sker bedömer vi eventuella konsekvenser för våra medlemmar och begränsar antalet personuppgifter som delas. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att bidra till viktiga samhällsintressen. Personuppgifter som behandlas inom ramen för ett sådant samarbete sparas så länge samarbetet är aktuellt. 

 

HUR LÄNGE SPARAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas länge om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.


 

VEM DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER MED?

För att kunna upprätthålla vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Därutöver delar vi även dina personuppgifter på sätt som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter?

SÅ kan också på eget initiativ inom ett uppdrag anlita eller rådfråga annan kompetens, både inom och utom organisationen SÅ, såsom exempelvis konsulter och andra rådgivare, i ärendet och i samband med detta lämnar SÅ ut behövlig information till sådan konsult/rådgivare i ärendet.


 

VAR BEHANDLAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock komma att överföra dina personuppgifter till leverantör eller underleverantör i länder utanför EU/EES. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss. 

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Om vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång   

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum. 

Rätt att bli raderad  

Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.   

Rätt till invändning

Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke  

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.  

Rätt att lämna klagomål 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

 

HUR ANVÄNDER JAG MINA RÄTTIGHETER?  

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.  

 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Aktiebolaget Åkerikonsult, org. nr 556098-6696, med adress Box 7248 103 89 Stockholm och Sveriges Åkeriföretag AB, org. nr 802001-9983, med adress Box 7248, 103 89 Stockholm. 

 

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.

 

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. 

 

DATASKYDDSOMBUD

E-post: dataskydd@akeri.se

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-09-06