Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2024-06-28 Remissvar av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025 Remisser 360.76 KB
2024-06-17 Artikelnummerregister, version 4.6 Rapporter 614.36 KB
2024-06-17 Artikelnummerregister 4.6 i excell Rapporter 41.5 KB
2024-06-11 Remissvar av förslag till nya föreskrifter om beräkning av utsläppsminskningskurva för indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser. Remisser 588.88 KB
2024-06-11 Remissvar angående förskriftsförändring kapitel 5 och 6 Tullordningen. Dnr STY 2024-284 Remisser 192.34 KB
2024-06-10 Remissvar av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Remisser 138.13 KB
2024-06-04 Parkeringsarealer för godstransporter på väg 2024 Rapporter 2.08 MB
2024-06-03 Åkeribarometern våren 2024 Rapporter 1.36 MB
2024-05-30 Remissvar av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter (TSG 2023-4473) Remisser 3.22 MB
2024-05-20 Positionspapper - Skatter för vägtrafik Press and opinion 1.58 MB
2024-05-07 Remissvar om intelligenta transportsystem vid vägtransporter Remisser 1.37 MB
2024-05-07 Remissvar av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon. Remisser 733.46 KB
2024-05-02 Remissvar av EUs Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning. Remisser 682.53 KB
2024-04-22 Remissvar av Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens. Remisser 221.91 KB
2024-04-12 Remissvar gällande Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 Remisser 219.5 KB
2024-04-09 Remissvar Naturvårdsverkets skrivelse Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig avfallstransport. Remisser 158.33 KB
2024-04-08 Remissvar av promemoria En effektivare och mer rättssäker klampning. Remisser 305.16 KB
2024-03-27 Remissvar om skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods. Remisser 287.24 KB
2024-03-19 Remissvar att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp Remisser 219.98 KB
2024-03-12 Remissvar Förslag på nya djurskyddsregler inom EU för djurtransporter. Remisser 149.78 KB
2024-03-11 Remissvar om risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet. Remisser 1.24 MB
2024-02-28 Remissvar miljözon3 Remisser 211.09 KB
2024-01-31 Remissvar av Transportstyrelsens Framställan gällande avgiftsbemyndiganden för vissa typer av elektroniskt utlämnande av uppgifter ur vägtrafikregistret. Remisser 210 KB
2024-01-30 Remissvar om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport. Remisser 3.03 MB
2024-01-19 Rapport - Parkerings- och omkopplingsplatser Rapporter 564.93 KB
2024-01-18 Remissvar Promemoria Automatiserad körning. Remisser 723.79 KB
2024-01-18 Remissvar Promemoria Automatiserad körning Remisser 723.79 KB
2023-12-20 Remissvar PM undantag från krav på färdskrivare. Remisser 182.79 KB
2023-12-20 Utredning om ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik Rapporter 246.35 KB
2023-12-19 Remissvar av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Remisser 4.78 MB