Åkerinäringens Färdplan

Åkerinäringens Färdplan

Sveriges Åkeriföretag har tagit fram en färdplan till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Där beskrivs nödvändiga politiska beslut, möjliga tekniksprång och affärsmöjligheter som gör att åkerinäringen når fossilfrihet och samtidigt stärker sin konkurrenskraft.

Färdplanen utgör ett kunskapsunderlag till regeringen och en kunskapsinventering inom fossilfria godstransporter på väg. Rapporten är en del av Fossilfritt Sveriges projekt Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, där flera branscher själva tar fram färdplaner för hur fossilfrihetsmålet för år 2045 realiseras.

I färdplanen lyfts särskilt tre områden inom politiken som är särskilt viktiga: 

1. EU:s anpassning till klimatavtalet   
Sverige måste driva klimatmålen i Bryssel och därmed bidra till att EU och medlemsländernas politik i allmänhet och transportpolitik i synnerhet anpassas till Parisavtalet. Klimatfrågan är global och alla länder måste bidra. 

2. Biodrivmedel
Sverige måste producera större volymer av biodrivmedel baserat på lignin och lignocellulosa. Offentligt finansierade bioraffinaderier är ett viktigt beslut. Vidare vill Sveriges Åkeriföretag att biodiesel reserveras för den tunga vägtrafiken, som är oumbärlig även ur ett säkerhets- och försvarsperspektiv.      

3. Ekoskatt - utsläppsminskande avståndsbaserad skatt (kilometerskatt) 
Skillnaderna mellan vad åkeriföretag betalar för att utföra vägtransporter i Sverige måste minska. Sveriges Åkeriföretag vill se en skatteväxling där drivmedelsskatt som bara betalas av de som tankar här ersätts av en skatt som betalas av alla som använder vägarna. En sådan skatt kan differentieras efter utsläpp, och tas ut enbart på dragbilen för att inte missgynna längre och tyngre fordonsekipage. En skatt måste uppbäras av automatisk, icke-manipulerbar GPS-positionerande teknik som också kan användas till andra kontroller av vägtrafik. 

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Åkerinäringen

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Läs färdplanen