Kompetensförsörjning

Åkerinäringen är en framtidsbransch. Trafikverket bedömer att transportarbetet på väg beräknas öka med 46 % mellan åren 2017 och 2040. Detta gör att behovet av lastbilsförare är stort, de närmaste 10 åren behövs så många som 50 000 nya yrkesförare. 

Transportsektorn är en samhällskritisk näring och benämns ofta som samhällets blodomlopp eftersom de flesta organisationer, företag och industrier är beroende av både in- och utleveranser. Rätt och tillgänglig kompetens är viktig för alla verksamheter och branscher. De senaste åren ser vi glädjande nog en stor ökning av ansökningar till transportprogrammet där kvinnliga sökanden ökat mest. Utbildningen är just nu ett av de populäraste yrkesprogrammen på gymnasiet. 

Åkerinäringen står inför ett teknikskifte med ökad digitalisteringstakt och ny teknik. Förarnas roll som åkeriföretagens ansikte utåt blir också allt viktigare. Detta ställer större krav på både förarna och på utbildningarna.  

För att möta efterfrågan på det framtida behovet av yrkesförare krävs insatser på flera plan:

 • Öka branschens attraktivitet för att få fler som söker sig till branschen, både till gymnasieskolans Transport- och Fordonsutbildning samt vuxenutbildningarna, Yrkesvux och Arbetsmarknadsutbildningen. 
 • Utbildningsplatserna måste öka och svara upp mot efterfrågan. Branschen ser gymnasieutbildningarna som den viktigaste rekryteringsbasen.
 • Anslagen till Yrkesvux måste vara kontinuerliga och jämnt fördelade mellan åren så att utbildningsaktörerna kan ha en långsiktig planering att utbilda förare till branschen. Arbetsmarknadsutbildningarna måste genomförs kontinuerligt utan avbrott.
 • Rätt kvalitet och innehåll på utbildningarna, oavsett utbildningsform krävs för att alla elever ska vara anställningsbara efter utbildningen. 

Så jobbar Sveriges Åkeriföretag med kompetensfrågan:

 • Vi står bakom realityserien Svenska Truckers, vars syfte är att synliggöra åkerinäringen och föraryrket samt öka branschens attraktivitet.  
 • Vi sitter med i programråd och regionala utbildningsråd för att öka kvaliteten på utbildningen med målet att få så anställningsbara förare som möjligt.
 • Träffar kommunpolitiker för att få till fler utbildningsplatser.
 • Vi samarbetar med andra organisationer inom transportbranschen för att vi ska nå breda överenskommelser och inspel till politiken och beslutsfattare. 
 • Vi har goda regionala kontakter både inom utbildningsväsendet och våra beställare för att kunna möta lokala och regionala företags behov av kompetens.
 • Vi uppmuntrar utbildare och elever regionalt genom olika aktiveter som exempelvis stipendier.    

Tips till dig som behöver anställa:

 • Engagera er inom utbildningarnas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Detta för att knyta eleverna till er redan innan examen. 
 • Engagera er i skolornas programråd. Det gör att du tidigt knyter kontakt med kommande medarbetare samtidigt som du får chansen att påverka utbildningens upplägg och innehåll. Ställ krav och var beredd på att hjälpa till!
 • Din roll som arbetsgivare är otroligt viktig. En bra arbetsplats har låg personalomsättning och nöjda medarbetare. Att ges möjlighet att kombinera föraryrket med ett familjeliv blir allt viktigare samtidigt som företagen kan utvecklas och förutsättningar för att bli mer lönsamma ökar.