ADR corona Sveriges Åkeriföretag

Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

Publicerad 2020-03-30 / 10:26 av Charlotta.Nilsson i Corona

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske. MSB kommer att skriva på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt. Detta innebär att återkommande och mellanliggande kontroller av tankar samt certifikat om godkännande av fordon vars giltighetstid löper ut mellan 1 mars 2020 och den 1 augusti 2020, fortsatt ska vara giltiga till och med den 30 augusti 2020. Dessa kontroller ska utföras enligt ADR/RID före den 1 september 2020.

Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på kontrollen, så kommer giltighetstiden för det nya certifikatet fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i certifikatet.

Läs mer på MSB:s hemsida. 

Länk till ADR-avtalet.

Länk till RID-avtalet.

Fler nyheter om Corona

2020-05-29
7 månaders förlängning av YKB-intygen

En förare vars YKB går ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 kommer få en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis. Detta enligt en ny EU-förordning som börjar gälla den 4 juni 2020.

2020-05-25
Inget fortsatt undantag från kör- och vilotidsreglerna

EU-kommissionen har meddelat att det inte är aktuellt med en förlängning av befintligt undantag från kör- och vilotidsreglerna. Regelverket återgår därmed till det normala från 1 juni 2020.

2020-05-20
Yrkesförare måste prioriteras

Corona-pandemin fortsätter slå hårt mot transportsektorn och åkerinäringen har det tufft men på en stabil nivå. Enligt vår senaste mätning bland Sveriges Åkeriföretags medlemmar märks nedgången jämnt fördelad över branschsegment och regioner.

2020-05-14
Tillfälliga regler för studentflak

Transportstyrelsen har nu infört tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande under år 2020.

2020-05-08
Ny app för gränspassager

Kommissionen har tillsammans med EU:s ”Galileo-byrå” tagit fram en ny app som visar väntetider vid gränsövergångar.

2020-05-07
Det onormala är det nya normala

Den samlade bilden av läget i branschen är präglad av fortsatt stor osäkerhet. Situationen kan vara på väg att nå en viss normalisering en period där beläggningen ligger stabilt men på en delvis oroande låg nivå. Bland ljuspunkterna finns framför allt livsmedelstransporter kring våra större städer. 

2020-04-29
Vi behöver en förlängning av giltighetstiden på YKB

Som vi framfört vid upprepade tillfällen, till både Infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen, måste giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset, YKB förlängas. Nu har regeringen skickat ut en remiss av en promemoria som behandlar detta. En remiss som vi självklart besvarat.

2020-04-28
Åkeriorganisationer tillskriver parlamentet om mobilitetspaketet

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med 15 europeiska åkeriorganisationer skickat en direkt uppmaning till Europaparlamentet om att slutligen få Mobilitetspaketet antaget. Detta skedde genom en skrivelse via Nordic Logistics Association, NLA, under måndagen den 28 april. Vi kan inte vänta längre, är vårt gemensamma budskap.

2020-04-23
Stabiliserad sysselsättning för åkerinäringen trots kristider

Det svenska samhället har bromsat in och delvis stannat av men transporter är fortfarande en av de bärande, kanske den viktigaste, av alla funktioner som trots allt fortsätter att fungera. Sveriges åkeriföretagare är lika stora hjältar som håller samhället igång som de heroiska insatser som görs inom vården.

2020-04-14
Information kring Index med hänsyn till tillfälligt reducerad arbetsgivaravgift.

SCB tar fram typtransportindex med gruppen T08 som mäter förändringar i kostnader för olika kostnader. Indextalen beräknas månadsvis.

Det är en sammanvägning av kostnader för däck, diesel, reparationer, förare, värdeminskning, fordonsskatter, ränta, administration och övrigt. Detta publiceras sedan av Sveriges Åkeriföretag.