Stora variationer - Corona splittrar åkeriföretagen

Publicerad 2020-12-17 / 09:05 av Charlotta.Nilsson i Corona

Årets sista undersökning ut mot medlemsföretagen visar fortsatt oro för hur Coronapandemin ska påverka verksamheten. Det gäller oro för nedgång i efterfrågan på transporter, hur kravutbildningar ska lösas samt inte minst sociala trångmål såsom att inte kunna fika med kollegor, till bristfälliga möjligheter att kunna gå på toaletten vid lastning eller lossning. Sveriges Åkeriföretag driver ännu frågan om en fungerande lösning för YKB. Läs vår senaste nyhet om nuläget här.

Sammanfattning av resultatet

 • Första halvan av 2020 passerade med ganska få sjukskrivningar för åkerinäringen. Med Folkhälsomyndigetens påbud om att stanna hemma om man eller familjemedlem är sjuk påverkar såklart sjukskrivningstalen. Närmare 17 procent av personalstyrkan uppges nu vara sjukskriven.
   
 • Vi frågar om man svarat på enkäten tidigare och om i så fall läget förändrats till det bättre eller sämre. Över 90 procent svarat förut. Av dem uppger drygt 65 procent att läget är oförändrat medan knappt 30 procent uppger att läget försämrats.
   
 • Genom årets alla enkätsvar ser vi att det är storstadslänen som visar på störst variation. Man har både fler företag som har mer att göra men även paradoxalt fler företag som har mindre att göra än normalt. 
   
 • Sedan mätningarna startade i våras skönjes ett mönster där mer än hälften av åkeriföretagen uppger att de har oförändrad efterfrågan på transporter. Knappt 40 procent säger sig fått nedgång i transportvolymen. Medan cirka 10 procent har något mer att göra. Detta varierar något över tid och i vilken del av landet man verkar.
   
 • Landets åkeriföretag i de fyra nordligaste länen, Norr, uppger en situation som för tillfället en speglar landet som helhet. Möjligen skönjes en något större osäkerhet över om man behöver säga upp personal eller inte till följd av pandemin.

Närdistribution, transport av livsmedel, fjärrdistribution samt skogstransporter och bygg-anläggningstransporter

 • Företagen som kör närdistribution uppvisar ännu mera ytterligheter än i november månads mätning. Då hade cirka 11 procent mer att göra än normalt. Nu är motsvarande siffra 15 procent. Samtidigt är det nu drygt 46 procent som har mindre än normalt att göra samt. Även andelen sjukskriven/isolerad personal är högre jämfört med totalen.
   
 • De företag som transporterar livsmedel består av en liten population varför det är vanskligt att dra långtgående slutsatser. Dock uppvisar man denna gång en väsentlig uppgång i efterfrågan på transporter. Cirka 17 procent anger mer att göra än normalt jämfört med förra mätningen då knappt 10 procent hade mer att göra. Förestående julhelg är sannolikt svaret.
   
 • Företag som verkar inom fjärrdistribution uppvisar denna vecka en förbättrad situation. Nu har drygt 12 procent av svarande företag mer att göra än normalt mot drygt 7 procent i november månads mätning. Förestående julhelg sätter sannolikt fart även på fjärrhjulen.
   
 • Transporterna för skogsindustrin visar minst påverkan av alla segment. Stabilt seden förra mätningen i augusti uppger över 77 procent av företagen sig ha oförändrad volym.
   
 • Bygg- och anläggningstransporter. Ett stort segment inom åkerinäringen visar genom pandemiåret ungefär samma mönster som enkätens totala population.