Corona - Frågor och svar - anstånd med betalning

Publicerad 2020-03-19 / 11:02 av Charlotta.Nilsson i Corona

Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna. Detta innebär att om den skattskyldiga kan visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd kan Skatteverket medge anstånd med betalningen. Ansökan görs skriftligt och skickas till den skattskyldigas skatteenhet.

Text och källa: Skatteverket

Bakgrund
I december 2019 och i början av 2020 har coronaviruset orsakat en pandemi. Många länder har därför infört omfattande åtgärder för att hindra smittspridning - t.ex. har stora geografiska områden satts i karantän och många flygplatser och hamnar har stängt. Detta medför att näringsidkare kan få svårigheter att betala skatter och avgifter då de förfaller till betalning.

När ska Skatteverket bevilja anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter?
Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta, enligt 63 kap. 15 § Skatteförfarandelagen (2011:1244). Det är den som ansöker om anstånd som ska visa att synnerliga skäl finns.

Huvudsyftet är att den som drabbas av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en kortare tids rådrum för att kunna skaffa fram pengar för att kunna betala skatten eller avgiften. Det ska vara ett enstaka tillfälle där den skattskyldiga oförvållat hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter, men bedöms ha goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd kunna betala sina skatter och avgifter. Den skattskyldiga får därigenom en tidsfrist för att skaffa fram medel till betalningen. Detta kan de göra t.ex. genom att kräva kunder på betalning eller realisera tillgångar.

Utgör betalningsproblem med anledning av coronaviruset synnerliga skäl för anstånd?
Skatteverket har gjort bedömningen att betalningsproblem med anledning av coronaviruset kan vara synnerliga skäl. Den skattskyldiga måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed varit tillfälliga. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Hur lång tid kan jag få anstånd?
Varje ansökan kommer att bedömas för sig. Normalt sett kan anstånd medges 1-2 månader med möjlighet till förlängning.

I de fall följderna av coronaviruset är omfattande kan anstånd medges upp till 4 månader med möjlighet till förlängning. Det är den skattskyldiga själv som ska visa orsakerna till betalningssvårigheterna och göra en ansökan. Detta gäller både första ansökan och ansökan om förlängning av anståndet

Vilka skatter och avgifter får jag anstånd med?
Normalt sett medges inte anstånd med betalning av avdragen skatt på anställdas löner och mervärdesskatt (moms) då pengar för dessa skatter förutsätts finnas tillgängliga för inbetalning eftersom den skattskyldiga endast fungerar som ”statens uppbördsman” för dessa skatter. Dock kan anstånd medges även för dessa skatter om den skattskyldiga visar att hen har blivit tvungen att använda pengarna till betalning av något oförvållat för att mildra följderna av coronaviruset.

Kommer anståndet att medföra någon kostnad för mig?
Det finns ingen avgift för att få ett anstånd, däremot kommer Skatteverket att beräkna ränta på anståndsbeloppet. Kostnadsräntan beräknas från och med dagen efter då anståndet beviljades. Kostnadsräntan är 1,25 % på årsbasis i dagsläget och beräknas dag för dag.

Hur gör jag för att få anstånd?
Ansökan om anstånd görs skriftligt på blankett SKV 4305. Det går även bra att skriva ett fritextbrev. Dessa skickas till den skatteenhet den skattskyldiga tillhör.

Jag är inte näringsidkare utan vanlig privatperson, kan jag få anstånd?
Eftersom Skatteverket gjort bedömningen att följderna av coronaviruset är en sådan situation som anses som synnerliga skäl kan du ansöka om att få anstånd med betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter. Du ansöker på samma sätt som ovan. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Jag har skuldsanering, kan jag få anstånd med betalning enligt min betalningsplan?
Skatteverket kan bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem enligt 63 kap. 15 § SFL. Det som avses är skatter och avgifter som debiterats skattekontot. När skuldsanering beslutas finns det inget skuldsaldo kvar på gäldenärens skattekonto utan betalningar enligt betalningsplanen sker till Kronofogden. Det innebär att gäldenären ska göra sina löpande betalningar enligt betalningsplanen till Kronofogden, som sedan förmedlar betalningarna vidare till borgenärerna. Anstånd enligt 63 kap. 15 § SFL kan därför inte beviljas för betalningar enligt betalplan.

Jag har F-skuldsanering, kan jag få anstånd med betalning enligt min betalningsplan?
Se ovan.

Är detta samma förslag som regeringen har lagt fram nu?
Nej, det är inte samma förslag. Det här är Skatteverkets tolkning av reglerna enligt 63 kap. 15§ Skatteförfarandelagen. Regeringen har föreslagit att anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall även ska vara möjligt att få för näringsidkare för vissa redovisningsperioder. Inget beslut har ännu tagits om detta.

Vilka förfallodagar omfattas av detta?
Anstånd på grund av tillfälliga betalningssvårigheter enligt 63 kap. 15 § SFL medges med ett skattebelopp och är inte knutet till några specifika förfallodagar. Anstånd ska beviljas med det belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna, enligt 63 kap. 16 § SFL. Anstånd bör normalt inte beviljas med högre belopp än underskottet på den skattskyldigas skattekonto.

Var kan jag läsa mer om anstånd?
Skatteverkets vägledning om anstånd vid tillfälliga betalningsproblem.

Fler nyheter om Corona

2020-04-02
Poddavsnitt - Corona

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19.

2020-04-02
Nu behövs ett riktat transportstöd!

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser.

2020-03-31
Debatt: Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Regeringen måste agera förebyggande för att hålla färjetransporterna vid liv, skriver Svensk Sjöfarts och Sveriges Åkeriföretags respektive vd:ar i en debattartikel som publicerats i Jönköpings Posten den 25 mars.

2020-03-30
Corona - IRU - Nuläge godstransporter i medlemsländer

Corona - IRU sammanställer löpande information gällande hur olika länders restriktioner påverkar gods- och persontransporter.

2020-03-30
Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

2020-03-26
Corona - Intyg för ADR förlängs

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

2020-03-26
Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

2020-03-25
Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.