Skattebefrielsen för biobränslen måste fortsätta

Publicerad 2020-02-10 / 12:59 av Charlotta.Nilsson i

Sent i januari månad genomförde Sveriges Åkeriföretag, Svensk Kollektivtrafik och 2030-sekretariatet möte med en av de högsta tjänstemännen och expertisen i EU-kommissionens avdelning för konkurrens. Vid mötet diskuterades krav på fortsatt undantag från statsstödsreglerna som ger möjlighet till fortsatt skattebefrielse för svenska grödebaserade biodrivmedel. 

Om regeringen inte lyckas i förhandlingarna om förlängning så upphör möjligheten till skattebefrielse i Sverige för biodrivmedel från januari år 2021. En stor del av svensk åkerinäring och kollektivtrafik använder biodiesel till exempel HVO, för att eliminera utsläpp av koldioxid. Om skatteundantaget inte förlängs så riskerar rena biodrivmedel att bli så dyra att marknaden för dessa försvinner.

Vid mötet berättade chefen för konkurrensenheten (generaldirektoratet för konkurrens, DG COMP) att reglerna för statsstöd är under översyn vilket väntas pågå till slutet av 2021. Ibland tar det längre tid. 

Några viktiga inspel från Sveriges Åkeriföretag till den svenska regeringen: 

  • Eftersom översynsarbetet av statsstödsreglerna förväntas pågå åtminstone till slutet av 2021 så bör också undantagen för skattebefrielse av rena biobränslen förlängas minst motsvarande tid eller tills reglerna har implementerats vilket bedöms ta ännu längre tid.
  • Energiskattedirektivet skall också revideras vilket bedöms ta ännu längre tid jämfört statsstödsreglerna. Här regleras också mininivåer på drivmedelsskatter. 
  • DG Competition uttryckte sin förvåning över att Sverige inte drev frågan tillsammans med andra länder. Svenska regeringen behöver därför bygga allianser med andra länder.
  • Åkerinäringen behöver bättre framförhållning i frågor om drivmedel, skatt och koldioxid. Regeringen bör därför samverka bättre med transportnäringen.