Sveriges Åkeriföretags inspel till klimathandlingsplanen

Publicerad 2023-06-16 / 07:08 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag står bakom Sveriges och EU:s klimatmål och strävan efter att minska åkerinäringens växthusgasutsläpp. Om målen ska kunna nås krävs det dock att politiken är lyhörd för branschens förutsättningar och behov och utifrån det skapar långsiktiga spelregler för omställningen.   

Teknikneutralitet och verklig klimatpåverkan 
Sveriges Åkeriföretag är övertygade om att alla tillgängliga hållbara fossilfria alternativ kommer att behövas om vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen. Vi anser också att klimatpåverkan från transporter bör bedömas utifrån ett WtW eller LCA-perspektiv i stället för att mäta koldioxidutsläppen endast från avgasröret. Detta för att på bästa reflektera den verkliga klimatpåverkan från transporterna. 

Regeringen bör ta fram en tydlig nationell plan för utbyggnad av laddinfrastruktur och infrastruktur för fossilfria drivmedel inklusive ett tydligt nationellt samordningsansvar. En plan bör även tas fram för utbyggnad av elproduktion och produktion av fossilfria drivmedel.  

Olika förutsättningar kräver olika lösningar  
Transportsektorn är inte en homogen bransch med samma förutsättningar utan skiljer sig åt beroende på bland annat vad det är för typ av gods som transporteras och vart transporten utförs. Därför anser Sveriges Åkeriföretag att det är viktigt att regler och styrmedel för transportsektorn utformas på ett teknikneutralt sätt som tar hänsyn till transporternas verkliga klimatpåverkan och skapar bästa möjliga förutsättningar för omställning för hela åkerinäringen.  

Biodrivmedel  
Hållbara biodrivmedel är viktiga för att åkerinäringen ska kunna ställa om.  

Sveriges Åkeriföretag anser därför att Regeringen bör: 

 • Ta fram långsiktiga incitament för produktion av biodrivmedel. 
 • Verka för att biodrivmedel ska ses som ett hållbart alternativ för tunga transporter i EU. 
 • Säkerställa att skattebefrielsen för biogas återinförs 
 • Möjliggöra att även inblandade biodrivmedel skattebefrias 
 • Avskaffa malus för lätta lastbilar som enbart kör på HVO100, förutsatt att de är godkända för att köras på HVO100 och att det kan styrkas att de endast kört på HVO100. 

Elektrifiering 

 • Regeringen bör förenkla stöd för laddinfrastruktur för såväl publik som icke-publik laddning av tunga fordon och verka för att möjliggöra stöd även för semipublik/destinationsladdning. Allt stöd bör samlas hos en myndighet och möjlighet bör finnas för samlad ansökan för både fordon och laddinfrastruktur.  
 • Regeringen bör utveckla och förlänga Klimatpremien för tunga fordon. Stödet för köp av miljölastbilar bör förlängas till 2025 och 2026 och det bör undersökas om 20-procentsgränsen för stödet kan strykas. 
 • Möjliggöra off-peakkörning genom att ändra trafikförordningen så att kommuner kan tillåta nattransporter med tysta och rena drivlinor. Detta skulle ge elektrifierade fordon ge en fördel som gör att de kan användas mer effektivt och samtidigt skapa en drivkraft för ökad elektrifiering.  

Beredsskapsperspektiv 
Omställningen får inte äventyra tillgång på fungerande fordon i kris och krig. Även civila fordon behövs i en kris- eller krigssituation för utföra samhällsviktiga transporter för att säkerställa allt ifrån en fungerande mat- och dricksvattenförsörjning till transport av sjukvårdsmateriel, sophantering etc. Det är därför viktigt att det finns en beredskap för att transportsystemet ska fungera även om det blir kraftiga störningar på elsystemet och på drivmedelsförsörjningen. Här kan inhemskt producerade hållbara biodrivmedel och e-bränslen spela en viktig roll för att bidra till en ökad försörjningstrygghet. Därför är det viktigt att nya regelverk inte begränsar möjligheten att använda andra fossilfria alternativ än el och vätgas. 

Transporteffektiv samhällsplanering 
Sveriges Åkeriföretag anser att det är viktigt att skilja på begreppen transportnålt och transporteffektivt. Vi anser att nyttan av transporter och det förädlade värdet av material och varor måste tas i beaktan vid värderingen av transporteffektivitet och behovet av transporter. Transportsektorn måste i själva verket betraktas som en möjliggörare för utvecklingen av svensk industri. 

Effektiva fordon 
Högkapacitetsfordon möjliggör mer energieffektiva transporter eftersom mer gods fås med på varje transport. Detta ger lägre klimatpåverkan och bör därför gynnas i utformningen av regelverk för vägtransporter.  

 • Längre fordon, upp till 34,5 m 
  Cirka 590 mil väg planeras öppnas i Sverige för 34,5 meter långa lastbilar vilket kan medverka till viss effektivisering av godstransporter på väg men en lågt hängande frukt är att i samverkan med transportnäringen ytterligare prioritera effektiva transporter på väg genom att öppna ett allt större vägnät som tillåter 34,5 meters lastbilar.  
   
 • Tyngre fordon, upp till 74 ton 
  Prioriterade åtgärder behövs som kraftigt påskyndar BK4 uppgradering av vissa broar som medger framkomlighet för 74 tons lastbilar på ett betydligt större vägnät där knappt häften av BK1 vägarna enligt gällande plan kommer att vara uppgraderade till BK4 vägnät år 2029. 

Intermodala transporter 
Att använda rätt trafikslag vid rätt tillfälle och i samverkan mellan vägtrafik, järnväg och sjöfart bygger på optimeringen av trafikslagen tillsammans och i kombination med varandra. Detta leder till att transporteffektivitet skapar tillgänglighet och konkurrenskraft och leder mot uppfyllanden av våra klimatmål.  

De godsfrakter som redan idag utförs med båt/tågtransporter kan med fördel förlängas och köras närmre slutdestinationen för att sedan den sista biten köras med regional lastbilstransport. Hur beställningen görs är avgörande och det är därför viktigt att transportköparna beställer ”rätt” och låter hållbarhet väga mer än pris.  

Mer information

Läs våra inspel i sin helhet. Till rapporten.

Mer information om våra politiska inspel finns att läsa i vårt näringspolitiska program, Vägvalet, Vägvalet | Sveriges Åkeriföretag (akeri.se).