Ny rapport visar: 80 procent av Sveriges åkerier bromsar sina omställningsplaner av fordonsflottan

Publicerad 2023-06-15 / 08:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

El är inte en universallösning för grönare yrkestrafik. I en färsk rapport från Circle K, gjord i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och Svenska Taxiförbundet, framkommer att det fortsatt behövs en palett av drivmedel, särskilt inom lätt- och tung godstrafik. Samtidigt uttrycks en oro över en osäker politisk riktning framåt och 3 av 4 anser att deras verksamhet aldrig kommer kunna bli helt klimatneutral.

I samarbete med Sveriges Åkeriföretag och Svenska Taxiförbundet har Circle K tagit fram en rapport där man sammanfattat information från en rad källor och undersökningar. Målet har varit att ta pulsen på den svenska yrkestrafikens inställning till och status för den pågående omställningen mot mer klimateffektiva drivmedel.

Rapporten visar att viljan är stor att ställa om, men också att det finns en rad utmaningar och problem där branschen behöver hjälp och stöd. Detta oavsett om det rör sig om lätt och tung godstrafik eller persontransporter. En av de återkommande åsikterna är att det behöver satsas på mer än bara el.

-    Elektrifieringen är förstås en mycket viktig pusselbit framåt, men vi har länge pratat om att inte lägga alla ägg i samma korg. Den här rapporten stödjer att de flesta inom svensk yrkestrafik är av samma åsikt och för den lätta och tunga godstrafiken kommer det behövas fler alternativ under mycket lång tid. Inom persontransporter finns ett tydligare el-fokus, men även där syns en rad åtgärder som behöver komma till om omställningen ska bli av i tid, säger Johan Söderberg, Director Fuel & E-mobility på Circle K. 

I de olika öppna svar som finns i undersökningarna påpekar många att de saknar en tydlig, strikt och framtidsäker politisk linje. Det senaste årets politiska debatt om reduktionsplikten nämns ofta som ett typexempel. 8 av 10 åkerier inom lätt och tung godstrafik uppger att de helt eller delvis bromsat sina planer att ställa om fordonsflottan på grund av osäkerhet på vilket drivmedel som är rätt att satsa på. 

-    Det finns en drivkraft från våra medlemsföretag att ställa om och bidra till de uppsatta klimatmålen men samtidigt hör vi dagligen att många oroar sig för hur de ska klara av att sänka sina utsläpp i tid och att de inte vet vilket drivmedel som är säkert att satsa på. Ska vi lyckas krävs det ett brett utbud av gas, el och hållbara flytande bränslen tillsammans med långsiktiga politiska spelregler som både sänker utsläppen och värnar konkurrenskraften, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Över hälften (53 %) inom lätt och tung godstrafik uppger att de inte kommer att klara av nå utsläppsmålen 2030, och 3 av 4 tror inte att deras verksamhet någonsin kommer att kunna bli helt fossilfri. 

-    För taxinäringen är situationen lite enklare. El är en uppenbar väg framåt om än inte den enda. Samtidigt uppger våra åkerier att det saknas såväl infrastruktur som till viss del ekonomiska förutsättningar, som exempelvis sänkningen av reduktionsplikten, för att alla ska kunna ställa om. Det behövs alltså dels fler och snabbare laddare, dels alternativ som exempelvis gas, säger Lennart Kalderén, ordförande för Svenska Taxiförbundet.

Viljan att ställa om och bidra till minskade utsläpp är överlag fortsatt stor. Men den ekonomiska verkligheten gör att traditionella drivmedel kommer hänga kvar i många år än. Det syns inte minst genom att 21 procent av de tillfrågade inom lätt och tung godstrafik vill ha bättre ekonomiskt stöd vid inköp av nya fordon som går på el. Motsvarande inom taxinäringen är hela 52 procent. En annan stor fråga är också vem som ska bära eventuellt högre kostnader. 

-    Det finns en påtaglig uppfattning att transportbranschen förväntas ta hela kostnaden själv. Det ställs högre krav på miljövänliga transporter, men betalningsviljan tycks inte följa med i samma takt. Kunderna måste helt enkelt vara beredda på att ta en större del av kostnaden, men här finns också utmärkta möjligheter för politikerna att hitta styrmedel som driver utvecklingen i rätt riktning, avslutar Johan Söderberg på Circle K. 

Rapporten ”Framtidens drivmedel för yrkestrafiken – en öppen fråga som kräver en tydlig plan framåt” är framtagen av Circle K och baseras till stor del på undersökningar som gjorts av och tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Svenska Taxiförbundet. Undersökningarna, liksom ett antal djupintervjuer med åkerier, har gjorts i slutet av 2022 och under vintern/våren 2023.