dispenstransporter och vägtransportledning

Nätverket dispenstransporter och vägtransportledning

Publicerad 2020-09-29 / 07:38 av Charlotta.Nilsson i Dispens- och Vägtransportnätverk

Harmonisera, effektivisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter och vägtransportledning är ett av huvuduppdragen för nätverket vi nu presenterar.

Nätverket för dispenstransporter och vägtransportledning är ett av Sveriges Åkeriföretags nio nätverk. Nätverket har funnits i många år och har till uppgift att påverka regelverk och förbättra förutsättningarna för åkeriföretag inom områdena precis som dess namn beskriver - Dispenstransporter och vägtransportledning. Nätverket drivs av en ansvarig tjänsteman på Sveriges Åkeriföretag tillsammans med en expertgrupp bestående av fem representanter från medlemskåren, alla med stor erfarenhet av dispenser och transportledning. Syftet med nätverk är att verka för:

  • att effektivisera framtagning av dispenser 
  • att nationellt och om möjligt också internationellt harmonisera och effektivisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter och vägtransportledning 
  • att väghållare medverkar till effektivare dispenstransporter genom att upplåta ett större sammanhängande vägnät för generell dispens med högre bruttovikter och axellaster än som är normalt är tillåtet på aktuellt vägnät
  • att det blir längre giltighetstider för till exempel upprepade likadana transporter på given vägsträcka

Arbetet sker bland annat genom regelbundna nätverksmöten, via dialog med ansvariga beslutsfattare hos bland annat Trafikverket, SKR och Transportstyrelsen och genom att svara på remisser inom området. Nätverket arrangerar även konferensen Effektiva transporter vartannat år.

Hemställan till Trafikutskottet
Som ett exempel uppvaktades Trafikutskottet, våren 2020 med en hemställan för att uppnå att alla Sveriges kommuner erbjuds möjligheten att till Trafikverket delegera kommunernas vägtransportrelaterade arbetsuppgifter och beslut, inom åtminstone arbetsområdena:

  • Hantera generella och löpande dispenser för transport av mobilkranar, tunga arbetsmaskiner m.fl
  • Hantera generella och löpande dispenser för tunga, breda och långa godstransporter på väg
  • Vidta åtgärder för att upplåta vägnät och broar för tyngre motorredskap, fordon och fordonskombinationer samt besluta bärighetsklasser med högre kapacitet, inklusive BK4 inom 74 ton, som möjliggör effektivare transporter
  • Vidta åtgärder för att upplåta lämpligt vägnät för upp till 34,5 meter långa lastbilskombinationer
  • Vidta åtgärder för att möjliggöra ökad samverkan om vinterväghållning

Läs mer om nätverket på nätverkssidan dispenstransporter och vägtransportledning.

Har du några funderingar, kontakta Mårten Johansson som ansvarar och driver nätverket. Kontaktuppgifter hittar ni nedan.

-----------------------------

I Sveriges Åkeriföretags nätverk drivs sakfrågor som exempelvis kör- och vilotidsbestämmelser för djurtransporter, vinterväghållning, effektiv dispensgivning för specialtransporter, spårbarhet inom avfallstransporter, digital utveckling och logistik för skogstransporter. Vi kommer löpande presentera alla våra nätverk för att ge er en större inblick i det påverkansarbete som vi utför.

Läs mer om alla nätverk som Sveriges Åkeriföretag driver. Läs mer.