Viktdeklaration för containrar och växelflak

Viktdeklaration för containrar och växelflak - Ansvar

Publicerad 2020-09-29 / 13:30 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi har tidigare informerat om det nya regelverket kring viktdeklarationer för containrar och växelflak som började gälla från den 15 juni 2020. Vi förtydligar nu det vi kan säga om ansvarsdelen. 

Avsändaren är ansvarig mot fraktföraren för skada
Transportstyrelsens har den 28 maj 2020 beslutat TSFS 2020:45, föreskrifter om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak. Föreskriften ska tillämpas på transport av gods på väg enligt yrkestrafiklagen (2012:210) med tung lastbil eller tung lastbil med släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton. Avsändaren av en lastad container eller ett lastat växelflak ska överlämna en deklaration med uppgift om dess vikt till den transportör som anlitas för transporten. Med avsändare avses den vars namn anges på transporthandlingen som avsändare eller i vars namn eller på vars vägnar ett transportavtal har ingåtts. Transportören ska tillhandahålla all dokumentation som avsändaren överlämnat om containers eller växelflaks vikt.

För närvarande finns inget straffansvar för den som inte följer föreskriften. Men transportören har med föreskriften stöd för att kräva avsändaren på uppgifter om vikten på lastade containers och växelflak. Det finns inget formkrav på hur en deklaration om vikt skall utformas men korrekt information är väsentlig för att förebygga överlaster vid transport på väg. 

Om ett transportföretag förlitar sig på en avsändares viktdeklaration som senare visar sig vara felaktig och transportören vid kontroll exempelvis påförs överlastavgift kan ansvar för fraktförarens skada troligtvis utkrävas av avsändaren. Ansvaret är reglerat i lagen 1974:610 om inrikes vägtransport 16 §.

Lag (1974:610) om inrikes vägtransport, 16 §:
”Avsändaren skall ställa de handlingar till fraktförarens förfogande och lämna honom de upplysningar som behövs till uppfyllande av tullbestämmelser och andra offentliga föreskrifter, som skall iakttagas innan godset utlämnas till mottagaren.
Avsändaren är ansvarig mot fraktföraren för skada som uppkommit till följd av att sådan handling eller upplysning som avses i första stycket saknas eller är ofullständig eller oriktig, dock ej om fel eller försummelse ligger fraktföraren till last. Fraktföraren är ej skyldig att undersöka om handlingarna och upplysningarna är riktiga eller fullständiga.
Går handling som överlämnats till fraktföraren förlorad eller användes den oriktigt, svarar fraktföraren för därav uppkommande skada, om han ej förmår visa, att förlusten eller den oriktiga användningen icke beror av fel eller försummelse från hans sida. Ersättningen får dock ej överstiga vad som skulle ha utgått om godset gått förlorat.”