viktdeklaration för containrar och växelflak

Ny viktdeklaration för containrar och växelflak förvirrar

Publicerad 2020-07-01 / 10:46 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Den 15 juni trädde nya bestämmelser om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak (TSFS 2020:45) i kraft. Dessa gäller för transport av gods på väg enligt yrkestrafiklagen med tung lastbil eller tung lastbil med släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton. Införandet i Sverige är tvingande genom gemensamma EU-regler. Syftet är att fördela ansvar och förebygga risken för att fordon och fordonskombinationer har överlastats. 

Detta gäller
Avsändaren av en lastad container eller ett lastat växelflak ska överlämna en deklaration med uppgift om dess vikt till den transportör som anlitas för transporten. Med avsändare avses den vars namn anges på transporthandlingen som avsändare eller i vars namn eller på vars vägnar ett transportavtal har ingåtts. Transportören ska tillhandahålla all dokumentation som avsändaren överlämnat om containers eller växelflaks vikt.

Flertalet frågor dyker upp
Det kommer många frågor med anledning av de nya reglerna; Vad är det för deklaration som avses? Finns det några krav på hur den ska se ut? Måste det vara en separat deklaration eller räcker det med att vikten finns i en bokning eller på ett transportdokument? Till vem ska transportören tillhandahålla dokumenten som avsändaren har överlämnat?

Tyvärr finns inga bra svar då det både är brister i utformningen av regelverket samt att det inte finns några straffbestämmelser. Transportstyrelsen skrev så här i sin konsekvensutredning:

”Övervakningen av dessa bestämmelser bedöms inte bli effektiv så länge det inte finns något straffansvar kopplat till dessa. Frågan om eventuella sanktioner för överträdelser av bestämmelserna om viktdeklaration får avgöras i en annan ordning.”

Detta betyder att mycket kommer att bli föremål för tolkningar av bland annat polisen innan vi slutligt vet hur bestämmelserna ska tillämpas.

Vad vi vet
Det finns inga formkrav på hur deklarationen ska se ut förutom att den ska innehålla information om vem som är avsändare och vikten på den lastade containern eller växelflaket. Det står inte heller något om att det behöver vara en separat handling men deklarationen ska överlämnas från avsändaren och vidare i transportörsled. Försäkra er alltså om att en deklaration finns med. 

Tyvärr kan det bli stora svårigheter att få tillgång till skriftlig information om vikt. Dels för att avsändarens beställning ofta är muntlig via telefon, dels för att avsändaren inte är fysiskt på plats där en lastad container hämtas, samt för att avsändaren av en lastad enhet ofta saknar våg.

Vårt remissvar
I vårt remissvar tryckte vi på att bestämmelserna måste kompletteras med förslag till regler för det straffrättsliga ansvaret för avsändaren i de fall föraren och/eller transportören kört med överlast och förlitat sig på en uppgift från avsändaren som visar sig vara felaktig eller att avsändaren inte lämnat erforderlig viktinformation för att undvika överlast.

Vi anser även att föreskrifterna bara borde tillämpas om risk för överlast föreligger. Tyvärr hörsammade inte Transportstyrelsen våra synpunkter. 

Läs vårt remissvar.