Förlängning giltighet YKB

Vi behöver en förlängning av giltighetstiden på YKB

Publicerad 2020-04-29 / 08:44 av Charlotta.Nilsson i Corona

Som vi framfört vid upprepade tillfällen, till både Infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen, måste giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset, YKB förlängas. Nu har regeringen skickat ut en remiss av en promemoria som behandlar detta. En remiss som vi självklart besvarat.

Att hålla samhällsviktiga transporter igång är av största vikt under rådande pandemiläge. Läkemedel, sjukhusutrustning, livsmedel och industritransporter är några delar som måste fortsätta transporteras.

För att köra yrkesmässig trafik krävs ett yrkeskompetensbevis utöver de tunga körkortsbehörigheterna. Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart femte år genom en lärarledd klassrumsundervisad fortbildning. Fortbildningen omfattar 35 timmar som kan delas upp i delkurser som är minst 7 timmar vardera. När den sista delkursen är genomförd förnyas förarnas YKB och en ny 5-årsperiod börjar.

Just nu behöver närmare 10 000 yrkesförare genomföra sin sista delkurs för att kunna fortsätta utföra sina transporter. En utbildning som många tyvärr inte kan eller vågar fullfölja. Inte kan - på grund av de ökade restriktionerna kring minsta lilla förkylningssymptom och även på grund av inställda kurser. Inte vågar - på grund av den ökade smittorisk den lärarledda klassrumsundervisningen innebär.

Vi kan inte låta tusentals förare tappa sin rätt att köra då detta går att undvika. Likt behörigheterna för ADR måste vi få en förlängning av giltighetstiden för YKB under några månader. Ett beslut som ett stort antal EU-länder redan tagit.

En onödigt krånglig väg
Med promemorian är vi glada att se att det på ett konkret sätt arbetas mot ett undantag även i Sverige. Tyvärr anser vi att den föreslagna vägen dit är onödigt krånglig och till viss del onödig.

I den utskickade promemorian söker regeringen stöd för ett bemyndigande för att i sin tur få lov att meddela föreskrifter om förlängd giltighet och föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Men förslaget innebär inte i sig att det i lagen skapas en förlängd giltighet av yrkeskompetensbevis eller att undantag från kravet på yrkeskompetensbevis medges.

Vi anser att bestämmelserna i RF 2 kap. 24 § om farsot ger tillräckligt stöd för att regeringen redan idag skulle kunna utfärda en förordning enligt promemorians. Vilket vi också angett i vårt remissvar tillsammans med ett antal andra punkter.

Ni kan läsa både remissen av promemorian och vårt remissvar. Vi fortsätter arbeta mot en förlängd giltighetstid för YKB.

Läs vårt remissvar.

Läs promemorian.