Sveriges Åkeriföretag vill ändra tidsvillkoren för breda transporter

Publicerad 2021-11-24 / 08:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har skickat en uppmaning (hemställan) till Transportstyrelsen om en ändring i de allmänna villkoren, gällande tidsvillkor, för breda transporter. Föreslagna ändringar grundar sig på en nyligen publicerad forskningsrapport.

Syftet med föreslagna förändringar är att effektivisera och samtidigt värna trafiksäkra godstransporter på väg genom att nyttja större tidsfönster som är bättre anpassade till dagens transportbehov och förares sociala situation med regler för raster samt kör- och vilotider.  

Motivering till förslaget är att dagens regler inte främjar förarnas arbetsmiljö. De tar inte heller hänsyn till skillnader mellan tät- och glesbefolkade områden. När det gäller tätbefolkade områden så regleras tiderna efter storstädernas tidsintervall i dispensgivning av Trafikverket vilket idag innebär en dubbelreglering.  Den föreslagna förändringen ger en högre trafiksäkerhet genom att dispenstransporterna glesas ut och kan utföras under fler av dygnets timmar.  

Vår bedömning är att nuvarande helgförbud är något som lever kvar sedan gamla tider och som gör det mycket svårt för förare att ta sig till sin hemort om man är lastad på annan ort. Vi ställer oss frågan om det verkligen är kaos i trafiken i hela Sverige vid alla dessa tidpunkter som idag omfattas av den nuvarande regleringen? Svaret är nej och en förändring är motiverad. 

De föreslagna ändringarna grundar sig på en nyligen framtagen forskningsrapport av RISE gällande transportdispenser. Rapporten framför följande: 
”Utifrån vår nulägesanalys föreslår vi en rad enskilda åtgärder för att förbättra situationen för transportdispenser såsom att se över Transportstyrelsen allmänna råd och föreskrifter för att effektivisera tillståndsprocessen och genomförandet av dispenstransporter.”

Läs vår hemställan och förslag till förändringar här: LÄNK 
Läs RISE forskningsrapport här: LÄNK

RISE - RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.