Stora möjligheter att stoppa fusket i transportbranschen

Publicerad 2021-10-29 / 10:55 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har svarat på regeringens remiss om genomförandet av mobilitetspaketet. Tillsammans med en fungerande kontrollfunktion finns stora möjligheter att komma åt fusket i transportbranschen. 

Stopp för missbruket med kombinerade transporter, fortsatta tillståndskrav på lätta fordon, tuffare reglering vid användandet av utländska fordon och åtgärder för att svenska löner och villkor ska gälla på de svenska vägarna. Det är några delar som stärks i det remitterade lagförslaget för att skapa mer ordning och reda på vägarna och schysstare villkor för yrkesförare. 

Förslaget att förare ska ha svenska löner när de kör i Sverige, med vissa undantag, är nog den viktigaste delen för att få ordning ur en social- och konkurrensaspekt. 

Den nya lagstiftningen är efterlängtad men det är avgörande att regeringen samtidigt förbättrar och skapar en fungerande kontrollorganisation. Då kommer den nya lagen att göra skillnad och det går att stoppa fusket inom åkerinäringen med större precision. 

Utmaningen med införandet av mobilitetspaketet ligger i kontrollerna. För en effektiv och fungerande kontrollverksamhet av den yrkesmässiga trafiken på väg behövs en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en helt ny organisation.

Ett av de remitterade förslagen är att det så kallade cabotageundantaget för kombinerade transporter tas bort, vilket innebär att reglerna om cabotagetransporter även kommer att gälla vid alla kombinerade transporter som ett utländskt transportföretag utför inom Sveriges gränser. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor. 

De förändringar som föreslås i regelverk och tillämpning av just kombitransporter är viktiga då många osunda transporter hittat kryphål i kombidirektivet och tillåtits utföra stadigvarande transporter under längre perioder i landet. 

Vi är positiva till de föreslagna lagändringarna och ser i och med detta stora möjligheter att stoppa fusket i transportbranschen.

Ni hittar hela vårt remissvar här.