Skatter för vägtrafiken - Sveriges Åkeriföretags position

Publicerad 2024-02-21 / 09:54 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag anser att ett nytt system behöver utredas för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar sett ur ett omställningsperspektiv. En hemställan är nu skickad till regeringen. En utrednings krävs där målet är att ta fram förslag till författningsändringar för att implementera ett nytt system för beskattning av vägtrafik.

Utredningen bör ske i samverkan med vägtrafikens intressenter, och ha ett omställningsperspektiv i fokus, både fram till 2030 och på längre sikt efter 2030 när en stor del av vägtrafiken förväntas ha förändrats kring ökad elektrifiering och ökad användning av fossilfria drivmedel. Utredningen bör omfatta alla vägtrafikfordon för person- och godstrafik. 

Utredningen bör omfatta kompletterande analyser, förslag och konsekvenser jämfört med de förslag som remitterats genom betänkandet, Godstransporter på väg – vissa
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13). Genomförande av en kompletterande utredning är nödvändig inom flera områden, vilka inkluderar, men inte är begränsade till:

Vägtull med skatteväxling:

 • Ta fram en modell för avståndsbaserad vägtull som med skatteväxling ersätter vägtrafikens samtliga skatter, avgifter och tullar
 • Skatteväxling innebär omfattande kompletteringar till förslag om vägtull enligt SOU2022:13

Beskattningsmodell och samhällsnytta:

 • Fastställ beskattningsmodell som inte överskrider vägtrafikens faktiska kostnader
 • Utred samhällsnytta med vägtrafik
 • Utredningen bör omfatta alla vägtrafikfordon, både för person- och godstrafik

Konsekvensanalys och utformning av totala skatter och avgifter:

 • Analysera och utforma hur avståndbaserad vägtull kan ersätta totala skatter, avgifter och tull för vägtrafik, både i ett omställningsperspektiv fram till år 2030 och ett längre perspektiv efter 2030
 • Utred med en helhetssyn på skatter, avgifter, vägtull, fordonskatt, drivmedelsskatter och skatter på energi för laddning av fordon eller framställning och tillhandahållande av biogas eller vätgas
 • Fördela drift- och underhållskostnader mellan samhället och trafikanter baserat på tids- och trafiklastberoende kostnader. Ta fram förslag på differentiering av vägtull för trafik med fordon på alla statliga och kommunala vägar
 • Fastställ nivåer för vägtull baserat på fordonstyp, undvik ökning av totalt avgiftsuttag och differentiera på lämpligt sätt

Skatteväxling för åkerinäringens konkurrenskraft och övriga åtgärder:

 • Förenkla differentiering för effektivisering och enklare implementering och kontroll
 • Undanta motorfordon i icke yrkesmässig trafik äldre än 30 år från vägtull
 • Fastställ drivmedelsskatternas nivå för yrkesmässig godstrafik i enlighet med EU-minimikrav med möjlighet till restitution
 • Ersätt skattepliktigt vägnät med vägtull på hela det statliga och kommunala vägnätet för att minska smittrafik och säkra finansiering
 • Utforma skatteväxling mot vägtull för att stärka svensk åkerinäring gentemot utländska åkeriföretag