Skattebefrielsen för biogas

Publicerad 2024-06-25 / 09:34 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I slutet på april fick Sverige ta del de sista inkomna synpunkterna kring den fördjupade granskningen av skattebefrielsen för biogas varpå Sverige yttrat sig. Kommissionen bör nu ha all information som behövs för att fatta ett nytt beslut och ärendet ligger alltså där för fortsatt hantering.
 
Skattebefrielsen för biogas som motorbränsle är kritisk för många åkeriers omställning och borttagandet av densamma har orsakat stora svårigheter för många åkerier som valt att satsa på biogas. Detta gör att frågan kring biogasens skattebefrielse är av mycket stor vikt för åkerinäringen.

Granskningen handlar om rätt juridiskt komplicerade statsstödsfrågor. Men generellt kan sägas att vissa aktörer pekar på ett övergripande principiellt systemfel inom EU där bristen på harmonisering gör att olika stödsystem i olika medlemsländer kan kombineras och staplas på varandra.
 
Efter kontakter med Regeringskansliet meddelades det att Sveriges ingång i frågan är att vi förhåller oss till de regler som finns och att vi genom Energimyndighetens övervakning och rapportering har kontroll på att överkompensation inte uppkommer inom Sverige.

Vi kan bara hoppas på en så snabb handläggning som möjligt. Och givetvis ett positivt beslut.