företagsstöd i corona

Sammanställning - Hur du som företagare tar del av ekonomiska stödpaket

Publicerad 2020-04-06 / 13:52 av Charlotta.Nilsson i Corona

Vi har gjort en sammanställning av flera av de åtgärder Regeringen tagit som kan beröra er företagare. Det kan vara svårt att sortera bland de ständigt förändrade förutsättningarna och det är inte alltid lätt att veta var du som företagare kan vända dig för att nyttja de möjligheter som nu finns. Nedan listar vi ett urplock av de mest relevanta ekonomiska åtgärderna samt var ni som företagare ska vända er för att använda dessa. Om ni har behov av stöd i andra typer av frågor gällande detta så tveka inte att kontakta någon av oss på Sveriges Åkeriföretag.

Uppdaterad: 2020-05-05

 

Räkneexempel: Hur företagare kan ta del av stödåtgärder

Regeringen har tagit fram ett antal exemplen dör de illustrerar ekonomiska effekter för tre företag i olika storlek som väljer att använda vissa av stödåtgärderna som har införts med anledning av virusutbrottet. 
Följ denna länk för att se exemplen.

 

Karensdag

Förslaget innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Det är alltså den anställde som i efterhand får ersättning från Försäkringskassan. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor på www.forsakringskassan.se. Försäkringskassan har publicerat en frågor och svar för arbetsgivare här.


Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar. Regeringen och Försäkringskassan kommer att gå ut med mer information när alla förutsättningar är klara och riksdagen röstat igenom beslutet. www.forsakringskassan.se
 

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering)

NYTT
Regeringen har presenterat ett förslag till förändring för korttidsarbete. Förslaget innebär att maxersättningen höjs till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är 60 procent. Ändringen gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som söker framgent. Detta gäller alltså även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Förslaget innebär:

•    De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning på fyra månader kommer att kunna justera detta i samband med att lagändringen träder ikraft. 
•    Företag behöver alltså inte göra något i dagsläget.
•    Samma möjlighet finns för de som vill söka stödet innan den nya lagen träder i kraft – det vill säga man söker på befintliga stödnivåer men justerar dem utifrån de nya i samband med att lagändringen träder i kraft.

All information om korttidsarbete och hur man ansöker finns på Tillväxtverkets webbplats.
 

TIDIGARE INFORMATION
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Detta stöd har inte funnits tidigare och Tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Tillväxtverket informerar löpande om detta.

 • Enligt Tillväxtverket kommer stödet att finnas tillgängligt att söka från den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och det kommer att gälla under 2020. Ansökan ska göras enligt de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga på deras hemsida. Du som företagare kan förbereda dig redan nu. Detta genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Gör din ansökan här.
   
 • För ännu mer detaljerad information om vilka företag och anställningsformer som omfattas, som uppdateras kontinuerligt och för en framtida ansökan, besök Tillväxtverkets hemsida eller kontakta deras växel via 08-681 91 00. De har även en lång lista med frågor och svar som förhoppningsvis kan ge svar på eventuella funderingar.

  Korttidspermittering


Förenklade låneförutsättningar för företag

Regeringen har fattat beslut om förenklade låneförutsättningar för företag. Genom att tillföra resurs- och kapitaltillskott för Almi Företagspartner är syftet att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet och därmed underlätta finansieringen för företagen. Almi Företagspartner har en organisation med 40 kontor i hela landet med rådgivare som med kort varsel kan ställa om för att möta nya behov hos företagen. Erfarenheter från finanskrisen 2008 visar att Almi kan spela en viktig roll för små och medelstora företag i en svår tid. Almi Företagspartner når ni antingen via deras växelnummer 0771-55 85 00 eller genom att besöka deras hemsida.


Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

 • Villkor för att lån ska betalas ut. För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag.
   
 • Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör då en sedvanlig kreditprövning.
 • Staten ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det innebär i praktiken att staten ersätter banken med upp till 70 procent av den förlust om uppstår på det lån som garantin avser. Låntagaren får som vanligt betala ränta till banken. Denna bestäms av banken och baseras på deras kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterar en stor del av lånet. Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.
   

Nya regler för a-kassa när du gör uppehåll i företaget

Regeringen föreslår att du som företagare ska få ökad möjlighet till a-kassa om du behöver göra uppehåll i ditt företag. Under 2020 ska du kunna göra uppehåll i ditt företag (även kallat att lägga det vilande) utan att det påverkar din möjlighet att få a-kassa. Det innebär att eventuella uppehåll som du gör under 2020 undantas från nuvarande regelverk om att ditt företag enbart kan vara vilande en gång under fem år. Detta gäller både dig som haft uppehåll i ditt företag under de senaste fem åren och dig som kan komma att göra uppehåll längre fram. Vi rekommenderar att du kontaktar relevant A-kassa för mer detaljerad information.
 

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Ansökan om tillfälligt anstånd med skattebetalning gör ni på "Mina sidor" på skatteverkets hemsida eller denna länk.

 • Skatteverket får in väldigt många ansökningar om anstånd nu som måste hanteras på kort tid. Det är inte säkert att de hinner hantera alla anstånd före helgen 4-5 april och lämna besked om att anstånd är beviljat. De skjuter därför på betalningsdagen till 26 april. www.skatteverket.se
   

Ändra din debiterade preliminärskatt

Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av corona-pandemin. Begäran om omprövning gör du enklast via Skatteverkets tjänst Preliminär inkomstdeklaration. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Du behöver inte skriva något under Övriga upplysningar om att ansökan handlar om corona. Till Skatteverkets hemsida.
 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Beslut är taget för en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Det innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. För enskilda näringsidkare innebär det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020

 • Reglerna träder i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket vid ordinarie inlämningsdatum i år. www.skatteverket.se
   

Om förslaget skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond 

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Mer information hittar ni på www.skatteverket.se
 

Tillskott till kommunsektorn 

Kommuner och regioner har fått ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor för år 2020. Hur dessa kommer att användas är upp till kommunerna och regionerna själva, men förhoppningsvis kan sysselsättning och välfärd upprätthållas i och med detta.


Effekterna av Coronaviruset kan få stora affärsmässiga konsekvenser. Vi vill därför uppmana er att se över era transportavtal och SÅ Juridik finns till hands och stöttar i både transport- och arbetsrätt. På vår hemsida har SÅ Juridik sammanställt svar på de vanligaste frågorna ni medlemmar har ställt, kopplat till Corona. Där uppdateras svaren löpande. Vi vill även påminna er om att vi löpande uppdaterar vår medlemssida om Corona, lägger upp nyheter på akeri.se samt samlar vanligt förekommande frågor och svar som kommer in. Missa inte heller Svensk Åkeritidnings nyhetsflöde.

Våra jurister har även spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Coronaviruset.

 

Omställningsstöd

Från 22 juni kan företag söka omställningsstöd hos Skatteverket. 

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

 


Tillfälliga åtgärder för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.
 
Källa: www.regeringen.se