företagsstöd i corona

Sammanställning - Hur du som företagare tar del av ekonomiska stödpaket

Publicerad 2020-04-06 / 13:52 av Charlotta.Nilsson i Corona

UPPDATERAD 2020-11-12
Vi har gjort en sammanställning av flera av de åtgärder Regeringen tagit som kan beröra er företagare. Det kan vara svårt att sortera bland de ständigt förändrade förutsättningarna och det är inte alltid lätt att veta var du som företagare kan vända dig för att nyttja de möjligheter som nu finns. Nedan listar vi ett urplock av de mest relevanta ekonomiska åtgärderna samt var ni som företagare ska vända er för att använda dessa. Om ni har behov av stöd i andra typer av frågor gällande detta så tveka inte att kontakta någon av oss på Sveriges Åkeriföretag.


 

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har föreslagit ett omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare på 3,5 miljarder kronor under 2020. Anledningen är att många företag haft svårt att ta del av tidigare stödåtgärder. Det finns likheter med omställningsstödet, men detta riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som tappat i omsättning på grund av pandemin.  Dessa företag kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.
 
Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd.

Från Regeringens hemsida: 
För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för:
•    mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
•    maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och
•    juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

 
Omställningsstöd

Tidigare gällde att nettoomsättning som ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.
 
Regeringen har i omgångar förlängt den period det går att söka stöd för. Perioden förlängdes tidigare med maj, juni och juli 2020. Det är fortfarande så att det gäller en minskad omsättning på grund av Coronaviruset, jämfört mot föregående år. Skillnaden i den nya perioden, är att omsättningstappet ska vara minst 40 procent i maj och minst 50 procent i juni och juli. Nu ska omställningsstödet förlängas för att gälla även perioden augusti – oktober 2020. 
 
Ersättningens storlek är fortfarande upp till 75 procent av det procentuella omsättningstappet. Förslaget är ute på remiss och upplägget måste återigen godkännas av EU. Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020. Mer information kommer finnas på skatteverket.se

 

 
Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Staten kommer ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 30 september.  Detta enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag. www.forsakringskassan.se
 


Ersättning för karensavdrag samt ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna

Beloppet höjdes från 700 kr till 804 kr den 1 juni. Beloppet gäller alla som beviljas ersättningen. Försäkringskassan öppnade en e-tjänst den 7 april där ansökan görs. För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

 

Korttidsarbete

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Korttidsarbete enligt Tillväxtverket: 
 
Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden och en arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren och arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet och ansökan är öppen under hela 2020.
 
Tillväxtverket har även publicerat information om de avstämningar som ska göras för de som har ansökt om korttidsarbete. 
 
Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet. 
 
Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet. Företaget får, vid tidpunkten för ansökan, inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.
 
För ännu mer detaljerad information om vilka företag och anställningsformer som omfattas, som uppdateras kontinuerligt och för en eventuell ansökan, besök Tillväxtverkets hemsida på eller kontakta deras växel via 08-681 91 00. De har även en lång lista med frågor och svar som förhoppningsvis kan ge svar på eventuella funderingar.
 

 

omställningsstöd
 
*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.
 


Regeringen har fattat beslut om förenklade låneförutsättningar för företag 

Genom att tillföra resurs- och kapitaltillskott för Almi Företagspartner är syftet att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet och därmed underlätta finansieringen för företagen. Almi Företagspartner har en organisation med 40 kontor i hela landet med kompetenta rådgivare som med kort varsel kan ställa om för att möta nya behov hos företagen. Erfarenheter från finanskrisen 2008 visar att Almi kan spela en viktig roll för små och medelstora företag i en svår tid. Almi Företagspartner når ni antingen via deras växelnummer 0771-55 85 00 eller genom att besöka deras hemsida.
 

 
Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.
 
Villkor för att lån ska betalas ut. För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag.
 
Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör då en sedvanlig kreditprövning. 
Staten ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Läs mer om detta här. 

 

Regler för a-kassa när du gör uppehåll i företaget

Regeringen har föreslagit att reglerna under denna rubrik ska gälla även för 2021. 

Du som företagare får ökad möjlighet till a-kassa om du behöver göra uppehåll i ditt företag. Under 2020 ska du kunna göra uppehåll i ditt företag (även kallat att lägga det vilande) utan att det påverkar din möjlighet att få a-kassa. Det innebär att eventuella uppehåll som du gör under 2020 undantas från nuvarande regelverk om att ditt företag enbart kan vara vilande en gång under fem år. Detta gäller både dig som haft uppehåll i ditt företag under de senaste fem åren och dig som kan komma att göra uppehåll längre fram. Vi rekommenderar att du kontaktar relevant A-kassa för mer detaljerad information.Tillfälligt anstånd med skattebetalning

I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Ansökan om tillfälligt anstånd med skattebetalning gör ni på "Mina sidor" på skatteverkets hemsida eller denna länk.

 

Ändra den debiterade preliminärskatten om företaget drabbas ekonomiskt av corona

Skatteverket vill påminna dig som är företagare om möjligheten att ändra preliminärskatten om företaget drabbas ekonomiskt på grund av corona. Många företag har redan konstaterat att resultatet i år kommer att bli sämre än beräknat. Då är det viktigt att ändra preliminärskatten som betalas varje månad så att den är anpassad efter det resultat som du nu räknar med. Skulle du t.ex. räkna med att göra en förlust i år ska hela debiteringen nollas och den skatt som redan betalats in detta år ska betalas tillbaka till företaget.
 
För den som är enskild näringsidkare eller delägare i svenskt handelsbolag finns ytterligare en anledning till att ändra sin preliminärskatt. Den sänkning av arbetsgivaravgifterna som är beslutad gäller även egenavgifterna (egenföretagarens motsvarighet till arbetsgivaravgifter). Genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration görs den nya beräkningen med hänsyn taget till de sänkta egenavgifterna.
 
Du ändrar din preliminärskatt genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Du ska inte skriva något under Övriga upplysningar om att ansökan handlar om corona.
Till Skatteverkets hemsida.

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det infördes även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare. Än så länge finns inga uppdateringar om denna period förlängs. Läs mer på www.skatteverket.se 

 

Om förslaget skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond 

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Mer information hittar ni på www.skatteverket.se 

 

Tillfälliga åtgärder för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Det har införts tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Detta innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.
 
Källa: www.regeringen.se