På väg mot fossilfria godstransporter 

På väg mot fossilfria godstransporter 

Publicerad 2021-12-19 / 09:27 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportsektorn står inför en stor omställning. Enligt Sveriges klimatmål ska växthusgasutsläppen för inrikes transporter minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010, och senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
 
Omvärldens krav och förväntningar på åkerinäringen kommer därför sannolikt snabbt att öka och kundkraven allt tydligare styra mot minskade växthusgasutsläpp. Inom en snar framtid kommer hållbara transporter att vara norm. Att utforska möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel blir därför viktigt för att inte hamna på efterkälken. Transportsektorns egen hållbarhetsmärkning Fair Transport är då ett bra verktyg för visa att man som åkeri ligger i framkant och säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.
 
Under året som gått har Sveriges Åkeriföretag inom ramen för nätverket framtidspatrullen arrangerat sex webbinarium just på temat fossilfria godstransporter. Webbinarierna belyser många av de aspekter som man som åkeriföretag kommer att behöva jobba med för att klara denna omställning. Vi är glada att se att intresset för dessa webbinarier har varit så stort och det säger ju också något om att hållbarhetsfrågorna får en allt viktigare roll i våra medlemmars verksamheter. Har du inte redan sett webbinarierna så går de att se i efterhand, vilket vi verkligen rekommenderar er att göra. Mer information och länkar till seminarierna hittar ni nedan.
 
Det är tydligt att det inte bara är en enskild åtgärd som krävs för att nå klimatmålen utan många olika delar som måste hanteras parallellt. Åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft visar hur utvecklingen för åkerinäringen kan ske på ett hållbart sätt och vilka politiska beslut som är nödvändiga för att ta samhället dit.

Omställningen skapar på många sätt nya utmaningar men vi får inte heller glömma att det även öppnar upp för nya möjligheter. Vi ser därför fram emot att fortsätta att jobba med dessa frågor under nästa år och vi tror att 2022 kommer att bli ett händelserikt år för frågorna kring hållbarhet inom åkerinäringen. Är ni intresserade av att involvera er i arbetet med branschens framtidsfrågor inom nätverket framtidspatrullen så hör av er till Fredrik Svensson, Hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.
 
Det nya året innebär att kraven inom Reduktionsplikten höjs från 26 procent till 30,5 procent. Att mer fossilfritt drivmedel därmed måste blandas in i dieseln kan sannolikt medföra en prisökning. Glöm därför inte att se över era avtal och säkerställ att era transportavtal indexregleras så att de ökade kostnaderna för drivmedel förs över till transportköparen. 

Webbinarierna (1,5h) avhandlar:

  • Flytande och gasformiga drivmedels betydelse för fossilfria godstransporter med tunga lastbilar
  • Automatisering av tunga lastbilar för godstransporter på väg 
  • Elektrifiering av tunga lastbilar för godstransporter på väg 
  • Effektiv miljörapportering av transporter
  • Snabbare implementering av högkapacitetstransporter på statligt och kommunalt vägnät
  • Hållbara transportinköp

Webbinarierna har setts av så många som 560 personer vilket tydligt visar hur stort intresset i frågor och kunskap som berör omställningen av godstransportsektorn. 
 

Flytande och gasformiga drivmedels betydelse för fossilfria godstransporter med tunga lastbilar

Övergång till fossilfria flytande och gasformiga drivmedel är några av åtgärderna som behövs för omställningen av godstransporter på väg med tunga lastbilar så att Sverige kan uppnå klimatmålen att reducera utsläppen av koldioxid. Experter i hållbarhetsfrågor och ledande leverantörer av lastbilar delar med sig av sina planer och ger råd om drivmedel och fordonstekniska lösningar inför omställningen till fossilfria godstransporter.

Till webbsändningen.
 

Automatisering av tunga lastbilar för godstransporter på väg 

När finns självkörande automatiserade tunga lastbilar för godstransporter allmänt tillgängliga för åkerinäringen? Kan högkapacitetsfordon också automatiseras? Hur utformas fordonen och för vilken typ av transporter är de lämpliga? Vilka är konsekvenserna för trafiksäkerhet, miljö och ekonomi? Vilka barriärer försvårar automatisering och hur kan sådana hinder röjas? Omställning pågår för effektivare godstransporter på väg med tunga lastbilar som medverkar till att klimatmål kan uppnås. Experter och ledande leverantörer av lastbilar delar med sig av sina planer och ger en lägesrapport och råd om fordonstekniska lösningar för automatisering.

Till webbsändningen.


Elektrifiering av tunga lastbilar för godstransporter på väg 

Elektrifiering av tunga lastbilar för godstransporter på väg kan medverka till att Sverige kan uppnå klimatmålen att reducera utsläppen av koldioxid. Hur utformas fordonen och för vilken typ av transporter är de lämpliga? Vilka barriärer försvårar elektrifiering och hur kan sådana hinder röjas? Experter i hållbarhetsfrågor och ledande leverantörer av lastbilar delar med sig av sina planer och ger råd om fordonstekniska lösningar, laddinfrastruktur och elvägar samt hur man tänker sig omställningen till fossilfria godstransporter.

Till webbsändningen.


Snabbare implementering av högkapacitetstransporter på statligt och kommunalt vägnät

Godstransporter på väg med tunga lastbilar kan ytterligare effektiviseras genom att använda högkapacitetsfordon som är tyngre och eller längre än som normalt är tillåtet.  Statliga och kommunala Bk1 vägar i Sverige som klarar 64 ton behöver därför uppgraderas där det är möjligt till BK4 för 74 tons bruttovikt med stora fördelar för samhällsekonomi, klimat och trafiksäkerhet. Arbetet med uppgradering behöver påskyndas och koordineras mellan Trafikverket och kommuner för att uppnå ett sammanhängande vägnät med god tillgänglighet till terminaler, industriområden och näringsliv i hela Sverige. Ytterligare effektivisering och ökad svensk konkurrenskraft uppnås med längre fordon där ett utpekat vägnät för 34,5 meters lastbilar har föreslagits. Men varför dröjer beslutet om längre fordon? Vilka är barriärerna och hur kan de undanröjas? 
Webbinariet ger en lägesrapport från experter i Trafikverket, kommun och näringsliv om hur statlig och kommunal väginfrastruktur utvecklas för att möjliggöra transporter med tyngre och eller längre lastbilar. Arbetet påverkas av politiska beslut och transportpolitiskt ansvariga svarar på frågor om hur partierna vill bidra till en effektivisering av godstransporter på väg.

Till webbsändningen.
 

Effektiv miljörapportering av transporter

Att följa upp sin miljöpåverkan är viktig och avgörande på vägen mot att sänka sina utsläpp. Det gäller att mäta och ha en gemensam referens för jämförelse och hur stor andel som är förnyelsebart.  De högre kraven kan mötas med effektivare gemensamt arbetssätt och genom digitalisering. Då minskar också administrationen och lönsamheten ökar i nästan alla projekt. Ett digitalt arbetssätt förutsätter en större grad av standardisering.
Webbinariet ger en lägesrapport från experter inom Klimat/Miljö och man beskriver hur man kan rapportera effektivt digitalt och vilka effekter man kan uppnå. Inom bygg- och anläggningsbranschen behöver man följa och minska utsläppen där bland annat transporter står för en del av utsläppen. Trafikverket och Stockholms Stad är några av dom som arbetar aktivt med att samla in miljödata och kommer att berätta om pågående projekt.

Till webbsändningen.


Hållbara transportinköp

Att företag ställer hållbarhetskrav på de transporter som de köper är en viktig och avgörande del i att möjliggöra omställningen till fossilfria godstransporter. Det gäller att värdera såväl miljö-, klimat, och sociala aspekter när man upphandlar samarbetspartners för att utföra transporterna om vi ska nå målen om fossilfrihet.
Webbinariet ger en lägesrapport från experter på hållbara transporter och man beskriver hur man kan tänka för att minska utsläppen från sina transporter och vilka effekter som kan uppnås genom att ställa relevanta hållbarhetskrav och samarbeta nära med de som utför transporterna.

Till webbsändningen.