Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods

Publicerad 2019-06-10 / 08:00 av Charlotta.Nilsson i Polisen

De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter med oförminskad styrka. Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat inför detta, skriver företrädare för ett flertal organisationer.

De internationella stöldligorna ser fortfarande Sverige som ett smörgåsbord. Enligt statistik från våra olika organisationer begår ligorna årligen hundratusentals stölder. Ligorna står enligt polisens uppgifter för ungefär hälften av alla bostadsinbrott. De ägnar sig även åt åldringsbrott, butiksstölder, fickstölder, fordons- och bildelsstölder, båtmotorstölder, stölder från jordbruk, dieselstölder och inbrott på byggarbetsplatser. Värdet av det stöldgods som förs ut ur landet uppgår till flera miljarder kronor årligen.

Det finns ingenting som tyder på att de internationella stöldligornas verksamhet minskar i omfattning. Tvärtom. Visserligen minskar antalet bostadsinbrott men i stället ökar exempelvis båtmotorstölder, butiksstölder och stölder från byggarbetsplatser kraftigt.

Polisen har nyligen släppt en rapport med titeln ”Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet”. Rapporten ger en dyster bild av utvecklingen. Bland annat lyfter polisen fram att de internationella brottsnätverken blir allt mer förankrade i Sverige och skapar kopplingar till lokala kriminella grupperingar. En allt större del av brottsvinsterna stannar i Sverige och bidrar till att bygga upp parallella samhällsstrukturer. Låg upptäcktsrisk och låga straffvärden lockar hit fler utförare, det vill säga personer som begår stöldbrott. Efter hand som dessa utförare kommer i kontakt med lokala grupperingar används utförarna i ökad utsträckning även till annan brottslighet, till exempel bedrägerier, penningtvätt och brott mot välfärdssystemen.

De internationella stöldligornas härjningar orsakar samhällskostnader som vida överstiger värdet av det stulna godset. Bakom varje stöld finns ett brottsoffer och ligornas framfart bidrar till försämrad trygghet och en urholkning av tilliten i samhället. För att vända utvecklingen krävs uthålliga insatser som på ett tydligt sätt förändrar ligornas kalkyler genom att bidra till ökad upptäcktsrisk och kännbara straff. Endast på detta sätt kan vi få ligorna att välja bort Sverige. Om vi vill undvika att ligorna blir fast etablerade i Sverige så är det hög tid att kavla upp ärmarna och gå från ord till handling.
Polisen konstaterar att effektivt arbete för att motverka stöldligorna kräver ökad närvaro vid hamnar och gränspassager. Vi delar den bilden till fullo. Sverige har egentligen goda geografiska förutsättningar att komma till rätta med problemet. Allt stöldgods förs i princip ut genom en handfull hamnar eller över Öresundsbron. En kontinuerlig och strategisk övervakning av dessa utförselpunkter skulle öka upptäcktsrisken markant.

Den mest uppenbara åtgärden är att ge tullen befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Detta kan enkelt göras genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. Det är anmärkningsvärt att tullen inte har denna befogenhet redan i dag. Våra organisationer får återkommande vittnesmål från tulltjänstemän som uttrycker sin frustration över att se misstänkt stöldgods rulla ut över gränserna utan att ha befogenhet att stoppa fordonen. Vi kan inte förstå varför denna enkla åtgärd har dragits i politisk långbänk. I exempelvis Finland har Tullen denna befogenhet. Finland har även med framgång etablerat en nära löpande samverkan mellan polis, tull och gränsbevakning för att förhindra internationell brottslighet att röra sig över gränsen. Det finns all anledning att ta till sig de goda erfarenheterna från vårt östra grannland.

Vi kräver nu att politikerna snarast vidtar konkreta åtgärder för att stoppa de internationella stöldligorna. Vi har tröttnat på att se stöldgods lämna landet utan att något händer.

Denna debattartikel är publicerad i Svenska Dagbladet.

Mattias Bergman
vd Bil Sweden
Palle Borgström
förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Annika Brändström
vd Stöldskyddsföreningen
Catharina Elmsäter-Svärd
vd Sveriges Byggindustrier
Mats Eriksson
vd Sweboat
Mats Galvenius
vd Larmtjänst
Rickard Gegö
vd Sveriges Åkeriföretag
Gunnar Jansson
förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund
Karin Johansson
vd Svensk Handel
Tommy Letzén
vd Motorbranschens Riksförbund
Christina Lindenius
vd Svensk Försäkring
Hampe Mobärg
vd Maskinentreprenörerna
Anders Trollsås
vd Biluthyrarna