Nya tolkningar av hastighetsregler vid bilbärgning

Publicerad mån, 12/19/2022 - 08:15

Den bilbärgare som kör fortare än 30 km/tim vid ett bärgningsuppdrag med så kallad dollyvagn riskerar att få böter. Det står klart efter en dom i tingsrätten och beslut av infrastrukturdepartementet. Fredrik Engström, jurist på Sveriges Åkeriföretag skriver här själv om ärendet, vad som nu gäller och om de pågående försöken att få till undantag i reglerna.

Vid vilken hastighet får bilbärgning ske? Bestämmelserna för vad som gäller för olika fordonskategorier finns med i trafikförordningen. För ett fordon som är klassat som bärgningsbil har 40 km/tim länge varit den generella gränsen, men häromåret trädde en regeländring i kraft som innebär att haveristen tillsammans med bärgningsbilen har rätt att köra 80 km/tim om bruttovikten understiger bärgningsbilens totalvikt. Förutsättningarna i båda fallen (40 resp. 80 km/tim) är att haveristens hjul rullar mot vägen med minst en hjulaxel.

I Sverige har många bilbärgare sedan länge använt ett praktiskt redskap, där förutsättningarna för att använda det nu kraftigt har inskränkts. Utrustningen kallas ofta för ”dollyvagn” av förare. Det innebär två lösa axlar med små hjul i varje ände som surras fast runt haveristens axel, alltså den som ska rulla med egna hjul. Haveristens axel lyfts därmed upp en liten bit ovanför marken. Orsakerna till att den här metoden ofta används är flera: haveristens egna hjul kan vara skadade, ha punktering eller så får inte de egna hjulen rulla med avstängd motor. Det senare gäller för fyrhjulsdrivna bilar, många av våra nya elbilar och bilar som bärgaren inte kan komma in i för att exempelvis lägga ur ilagd växel. I takt med elektrifieringen berörs allt fler bärgningsuppdrag av utmaningen att bilen inte kan rulla själv med avstängd motor.

Att använda denna praktiska dolly-utrustning, som ofta är godkänd att köra i 80 till 100 km/tim med från tillverkaren, har sedan många år ansetts likställt med att haveristen rullar på egna hjul. Man kan se det som en form av reservhjul. Det här sättet att genomföra bärgningen på har polisen runt om i Sverige så vitt vi vet inte haft synpunkter på, tidigare.

Men, bilinspektörer och poliser i framför allt Stockholmsområdet har på senare tid, utan att det skett några regeländringar, börjat se annorlunda på dessa bärgningar. Tolkningen i vissa fall har varit att de bara får utföras i 30 km/tim, eftersom det inte är just haveristens egna hjul som rullar mot vägbanan. Polispersonal har pratat om att utrustningen ska ses som efterfordon, och därför vara begränsad till 30 km/tim. Efterfordon är det dock inte fråga om, har det visat sig (se nedan).

Konsekvensen av att bärgningsekipaget bara får framföras i 30 km/tim blir att bärgning på motorväg endast får ske till närmaste avfart, eftersom den som kör på motorväg måste ha rätt att köra minst 40 km/tim. Den som använder motorväg vid bärgningsuppdrag och kör i exempelvis 55 km/tim, då man enligt tidigare synsätt borde fått köra 80 km/tim, gör sig skyldig till två olika brott och blir av med körkortet. Om hastighetsgränsen som gäller för det aktuella fordonet är lägre än 50 km/tim räcker nämligen ett överskridande på 20 km/tim för att överträdelsen ska ses som så grov att polisen kan ta körkortet på plats. Dessutom får föraren böter för att ha kört på motorväg utan att ha rätt till det (eftersom maxhastigheten för fordonet på sträckan ju bara var 30 km/tim).

En bärgningsförare i huvudstadsområdet åtalades nyligen för att för två år sedan ha kört 50 km/tim i ett sådant här fall. Eftersom varken polisen eller åklagaren i stämningsansökan på ett korrekt sätt kunde ange vilken utrustning som använts, alltså vad den ska ses som ur ett fordonsperspektiv, var förutsättningarna för en rättssäker prövning i tingsrätten mycket begränsade. SÅ:s jurist, som var försvarare i målet, begärde då ett så kallat klassificeringsbeslut hos Transportstyrelsen och framförde att utrustningen skulle ses som någon form av reservhjul och inte som ett fordon i sig.

Transportstyrelsen fann dock att utrustningen skulle anses vara ett ”övrigt fordon”. Sådana får bara framföras i 30 km/tim. Sveriges Åkeriföretag överklagade beslutet till regeringen/infrastrukturdepartementet som valde att gå på Transportstyrelsens bedömning. Det innebar alltså att föraren hade kört på motorväg trots att det var förbjudet och dessutom 20 km/tim för fort. Men tingsrätten ansåg, efter att ha hört flera vittnen från bärgningsbranschen, att dessa tolkningar inte var kända vid tiden för den aktuella bärgningen. Åtalet ogillades därför. Men, från och med denna dom och regeringens fastställda klassificeringsbeslut så ska bärgningsförare anses känna till de nya tolkningarna. Alltså, räkna med ökad rapportering!

Det finns dock en del möjligheter att begära undantag hos Transportstyrelsen för vissa verksamheter, exempelvis fordonsbärgning. Sveriges Åkeriföretag jobbar, tillsammans med sin bärgningssektion, på en sådan framställan tillsammans med våra myndigheter. Målet är att klassningen ”övrigt fordon” ska få ett generellt undantag för sådan här utrustning så att man kan använda motorvägar och de vanliga bärgningshastigheterna 40 samt 80 km/tim.

Till dess att branschen nått framgång med ett undantag är det viktigt att alla berörda bilbärgare känner till att det är 30 km/tim och INTE färd på motorväg som gäller när man använder dollyvagn!
 

Fredrik Engström
Jurist på Sveriges Åkeriföretag
Texten är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 6 2022.

Bilbärgare som kör med "dollyvagn" bör fundera på hastigheten, efter att nya tolkningar av hastighetsreglerna gjorts. Foto: Istock.com