Corona åkeriföretag oro

Kraftig ökning av antalet sjukskrivningar och ökad oro inom åkerinäringen 

Publicerad 2020-12-03 / 09:59 av Charlotta.Nilsson i Corona

Den andra vågen av Corona sätter spår överallt, även inom åkerinäringen. Vår medlemsenkät som skickats ut regelbundet sedan mars visar nu på ökad oro, ökade sjukskrivningar och antal isolerade förare samt att fler företag har mindre att göra än normalt. Oron och ovissheten över att inte kunna fullfölja behörighetskraven för YKB sticker ut i frisvaren. 

Åkerinäringens olika segment täcker stora delar av samhället, allt från att köra in virke från skogen, vägunderhåll, transporter till och från byggen, leveranser av varor till restauranger, hotell och livsmedelsbutiker, renhållning och allt där emellan. 

-    Vi ser ytterligheter både inom näringen som helhet men även inom de olika segmenten. Vissa har för mycket att göra medan andra går på knäna men denna gång syns en generell nedgång tydligt. Av de som tidigare svarat på enkäten anger hela 30 procent att läget försämrats sen sist. Något som måste tas på allvar, säger Ulric Långberg, Samhällspolitiskt chef på Sveriges Åkeriföretag. 

De ökade restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och den ökade smittspridningen syns bland svaren. 17 procent av företagen har personal som är sjukskrivna eller isolerade vilket är mycket högre än tidigare (3,6 %). 

-    Att täcka upp sjukskrivningar med befintlig personal är inte helt lätt inom åkerinäringen. Åkeriföretagen är väldigt begränsad av kör- och vilotidsreglerna och vägarbetstidslagen och utökas körtiden måste detta kompenseras i direkt anslutning. Är då inte alla tillbaka från sina sjukskrivningar sitter företaget i en ännu värre sits än innan, berättar Ulric. 

Transporterna för skogsindustrin visar minst påverkan av alla segment. Läget har legat stabilt seden förra mätningen i augusti och 75 procent av företagen uppger en oförändrad volym.
I storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland anger fler en minskad efterfrågan jämfört med övriga landet. Stockholm sticker ut kring oron att behöva säga upp personal, 15 procent anger detta jämfört med 8 procent i början av hösten. 

-    Det första vi behöver se nu är en lösning för YKB-intygen. Oron över detta är inget som våra medlemmar behöver. Antingen måste vi få genomföra utbildningen på distans eller så måste en förlängning av intygens giltighet till. Dessutom behöver omställningsstödet förlängas ytterligare och den föreslagna förlängningen av korttidspermittering klubbas igenom, avslutar Ulric Långberg.

891 respondenter har fullföljt enkäten, vilket motsvarar cirka 20 procents svarsfrekvens. 

Från sammanställningen: 

  • 30 procent av företagen uppger att läget försämrats. Detta kan jämföras med mätningen i augusti då 14 procent av företagen angav detta. Samtidigt anger 64 procent att läget är oförändrat och 6 procent att det har förändrats till det bättre.
     
  • Segmentet närdistribution uppvisar ännu ytterligheter. Cirka 11 procent har mer att göra samtidigt som 43 procent har mindre jobb än normalt. I april var det nästan 62 procent av företagen i detta segment som hade mindre än normalt. Även andelen sjukskriven/isolerad personal är högre jämfört med totalen.
     
  • De företag som transporterar livsmedel består av en liten population varför det är vanskligt att dra långtgående slutsatser. Dock uppger hela 55 procent att de har mindre att göra än normalt. Möjligen slår restriktioner för restaurang- och hotellverksamheten igenom för åkeriföretagen.
     
  • Företag som verkar inom fjärrdistribution har också en något mer besvärlig situation där 40 procent har mindre att göra än normalt jämfört med 34 procent för helheten.

Kontakt