Kameraövervakning – vad är det som gäller?

Publicerad 2021-09-01 / 07:33 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Sedan 2018 behöver du inte söka tillstånd för att kamerabevaka till exempel ett lager eller en terminal. Men det finns ändå en hel del att tänka på för att undvika risk för böter. Sandra Popovic, jurist på Sveriges Åkeriföretag, hjälper till att reda ut vad som gäller.

Det kan finnas olika skäl bakom valet att sätta upp en kamera, som att bevaka en terminal eller ett lager där det finns stöldbegärligt gods. Men det är viktigt att känna till vilka regler som gäller eftersom olaglig kamerabevakning kan leda till höga sanktionsavgifter, säger Sandra Popovic som tillsammans med sina kollegor på SÅ Juridik stöter på en hel del funderingar i frågan.
Sandra berättar att lagen om kamerabevakning uppdaterades 2018. Den största förändringen var att kravet på tillstånd togs bort för många verksamheter, men det ska inte tolkas som att man kan sätta upp en kamera hur som helst, påpekar hon.
– Om du har en kamera uppsatt eller planerar att sätta upp en så är det viktigt att se till att du följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och till att börja med säkerställer den lagliga grunden för det. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som tidigare hette Dataskyddsinspektionen, ansvarar för att lagen följs och det blir allt vanligare att de gör tillsyn och utfärdar sanktionsavgifter. Om du inte har laglig grund för din kamera, eller i övrigt inte följer de relativt hårda kraven på hur kamerabevakningen får utföras, kan du få böter.

Den lagliga grund man behöver basera sin kameraövervakning på kallas för intresseavvägning. Det innebär att intresset av att få kamerabevaka ett område måste väga tyngre än en enskild persons rätt att inte bli kamerabevakad.
– Där kan det uppstå utmaningar i bedömningen av vilket intresse som väger tyngst. Det ska till exempel gå att bevisa att det som bevakas är stöldbegärligt eller att det varit upprepade problem med brottslighet på platsen, säger Sandra Popovic och fortsätter:
– Beroende på omfattningen och vilka som träffas av kamerabevakningen kan du behöva göra en konsekvensbedömning och väga skälen för att sätta upp en kamera emot de kamerabevakades rätt till integritet. Här kan man vända sig till oss på SÅ Juridik för att få vägledning både i hur man gör en sådan konsekvensbedömning och hur man dokumenterar den.

Är de som påverkas av kamerabevakningen anställda ska du också förhandla med facket om kamerabevakning på arbetsplatser. En annan viktig aspekt är att skydda det inspelade materialet så att inga obehöriga får del av det.
– Det kan till exempel handla om att radera det inspelade materialet efter en viss tid, om det inte begåtts något brott, samt att de som fått i uppdrag att hantera materialet belagts med tystnadsplikt.

Att tydligt informera med skyltar om att en plats är kameraövervakad är också ett lagkrav. Likaså att det inspelade materialet används för rätt ändamål.
– Om du till exempel sagt att du kamerabevakar för att förhindra brott så går det inte att använda materialet för att kontrollera att en anställd kommer i tid till jobbet, säger Sandra.

Viktigt med konsekvensbedömning
Företag som vill kamerabevaka måste följa reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och Kamerabevakningslagen. Kamerabevakningslagen uppdaterades 2018. Då togs kravet på tillstånd bort för många verksamheter och ansvaret för tillsyn överfördes från länsstyrelserna till dåvarande Datainspektionen som sedan januari 2021 heter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det finns vissa sällsynta fall där ett åkeri utför tjänster som faller inom begreppet allmänt intresse, där det kan krävas tillstånd från IMY.

Tänk på det här om du vill sätta upp en kamera:
•    Säkerställ den lagliga grunden
•    Gör en konsekvensbedömning
•    Förhandla med facket
•    Informera med skyltar

Branschens Manual - GDPR uppförandekod
Uppförandekoden är tänkt som ett verktyg och ett stöd i våra medlemsföretags arbete med GDPR och besvarar GDPR-relaterade frågor som relaterar till vad som är unikt för vår bransch. Exempelvis finns kapitel om färdskrivardata, behörighetskontroller, kameraövervakning och nykterhetskontroller. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag hittar ni manualen här. 

Källa: Svensk Åkeritidning


 

Aktuellt från SÅ Juridik

2024-06-03
Juristernas sommartips - tänk på detta!

Läs dessa värdefulla tips och råd från Sveriges Åkeriföretags jurister om saker att tänka extra på just inför och under sommarsemestern. Bedragarna tar nämligen inte semester.

2024-04-12
Vill ni veta mer om Styrelsearbete?

Har ni kommande förändringar på gång i er styrelse, kanske flera nya ledamöter eller önskar ni bara lite uppfräschning i era kunskaper kring styrelsearbetet? 

2024-03-26
Många frågor besvaras i GDPR-manualen

Du vet väl om att vi har en GDPR-manual med grundläggande information kopplat till GDPR. Den uppdateras löpande och finns att läsa när du som medlem är inloggad på vår hemsida. 

2024-02-26
Webinarium Alltrans 2007

Missade du Alltranswebinariet den 19 januari? Misströsta ej, här kommer efterinspelningen av presentationen tillsammans med en inspelning som svarar på de frågor som ställdes.

2024-01-12
Viktiga lagar och förordningar vid årsskiftet 2023/2024

Vid årsskiftet 2023/2024 ser vi en hel del nya lagar och förordningar som börjar gälla. Vi har listat några av de mest aktuella för åkerinäringen. Det handlar bland annat om skatter, upphandling, försvaret samt miljö och transport.

2023-12-19
Ska ditt åkeri börja transportera livsmedel?

Beroende på vilken typ av livsmedel det är som ska fraktas är det viktigt att undersöka om transporten kräver tillstånd eller om den ska anmälas till behörig myndighet. Med denna information vill Sveriges Åkeriföretag påminna om vad som gäller.

2023-11-21
Ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2

Regeringen föreslår nu ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2. 

2023-06-20
Återkallelse av körkort vid användning av annans förarkort

I sin tillämpning av regelverket bedömer Transportstyrelsen att användandet av annans förarkort utgör grund för att ett körkort ska återkallas.

2023-04-21
Juridisk expertrådgivning och FAQ

Som medlem har du tillgång till vår expertorganisation inom juridik. Dessutom har vi en stor FAQ där vi samlat vanligen förekommande frågor och svar. 

2023-03-13
Påminnelseavgift och förseningsersättning

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.