GPS-positionering juridik Sveriges Åkeriföretag

GPS-positionering

Publicerad 2021-10-06 / 15:10 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Då mycket i dagens samhälle innebär att vi ständigt är uppkopplade så innebär det också att vi ständigt är bevakade. Kameror, GPS:er, färdskrivare mm lämnar digitala spår efter oss. Sådana spår är i de flesta fall också att klassa som en personuppgift vilket innebär att GDPR blir tillämplig.

Det är därför viktigt att säkerställa att du som personuppgiftsansvarig har kontroll över de personuppgifter som samlas in och lagras i din verksamhet. 

Förutom frågor om kamerabevakning, som vi pratade om i vår förra artikel, så kommer det in många frågor till oss som gäller GPS-positionering. När, var och hur är det tillåtet att installera GPS-puckar och att spåra fordon via GPS? Vad behöver ni tänka på i er verksamhet före och under tiden ni spårar?

Det finns många fördelar med att använda GPS-positionering, exempelvis för att kunna spåra fordon och gods, fördelning av resurser, beräkna transportsträckor och leveranstider samt för fakturaunderlag, att förhindra olyckor och för elektroniska körjournaler.

Då spårning anses vara ett starkt ingrepp i integriteten måste man kunna visa att samma syfte inte kan uppnås på annat, mindre integritetskänsligt sätt. Om ett arbetsfordon får användas privat bör arbetstagaren kunna stänga av spårningen dels tillfälligt under dagen, exempelvis vid ett läkarbesök, dels vid arbetsdagen/arbetspassets slut.

Att följa GDPR innebär många gånger att ”ha koll” på vilka personuppgifter som behandlas i ens verksamhet och att säkerställa att behandlingen har laglig grund och är ändamålsbegränsat, att uppgifterna lagras och hanteras korrekt samt att man lämnat behövlig information till de som berörs. Om en extern leverantör anlitas måste ett personuppgiftsbiträdesavtal i många fall upprättas. 

Att ha gjort dokumenterade riskbedömningar/konsekvensbedömningar är i de flesta fall ett krav som även gör din egen uppföljning enklare. 

Även om det känns som att GDPR är ”över” så är det tvärtom ett ständigt pågående arbete i den dagliga verksamheten. Känner ni ett behov av stöttning i ert arbete med dokumentationen? Kontakta då våra jurister för hjälp och vägledning.
 

Branschens Manual - GDPR uppförandekod
Uppförandekoden är tänkt som ett verktyg och ett stöd i våra medlemsföretags arbete med GDPR och besvarar GDPR-relaterade frågor som relaterar till vad som är unikt för vår bransch. Exempelvis finns kapitel om färdskrivardata, behörighetskontroller, kameraövervakning och nykterhetskontroller. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag hittar ni manualen här.
 

Aktuellt från SÅ Juridik

2023-06-20
Återkallelse av körkort vid användning av annans förarkort

I sin tillämpning av regelverket bedömer Transportstyrelsen att användandet av annans förarkort utgör grund för att ett körkort ska återkallas.

2023-04-21
Juridisk expertrådgivning och FAQ

Som medlem har du tillgång till vår expertorganisation inom juridik. Dessutom har vi en stor FAQ där vi samlat vanligen förekommande frågor och svar. 

2023-03-13
Påminnelseavgift och förseningsersättning

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

2023-03-03
Interna rapporteringskanaler enligt den nya Visselblåsarlagen

Enligt en ny Visselblåsarlag ska företag med mellan 50 -249 arbetstagare ha en intern rapporteringskanal och ett förfarande om rapportering på plats senast den 17 december 2023. 

2023-02-22
SÅ podden juridik - Nytt avsnitt

Vi pratar om regelverket kring kör- och vilotider ur både ett juridiskt- och ett påverkansperspektiv.

2023-01-27
Kör- och vilotider - Ökad tillsyn från Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen har fått ökade resurser för att kunna genomföra fler och bättre kontroller. Myndigheten har både utökat antal handläggare och infört en metod med så kallade begränsade kontroller där syftet är att hitta de som systematisk fuskar och att seriösa åkerier ska ges möjlighet till mildare beslut eller en avslutad kontroll.

2022-12-15
Full koll på personuppgifter

Sveriges Åkeriföretag har en fullmatad GDPR-manual för er som är medlemmar, med god grundläggande vägledning kring hur ni ska hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

2022-11-30
Fortsatta problem med telefonförsäljare

Vi ser att det fortsatt kommer in en del ärenden till våra jurister kring oseriösa telefonförsäljare och det är fortsatt nya och olika företagsnamn på de operatörer som ringer till våra medlemmar.

2022-11-15
Bilbärgning, viktiga nyheter till följd av rättsliga prövningar

I Sverige har sedan många år våra bilbärgare ofta använt ett praktiskt redskap som nu förutsättningarna för att använda kraftigt har inskränkts. Fråga är om med vilken hastighet bilbärgning får ske?

2022-11-15
Lastbilskartellen, en uppdatering med glädjande nyheter

Många av våra medlemmar i Sveriges Åkeriföretag deltar gemensamt i grupptalan mot Lastbilskartellen.