Sveriges Åkeriföretag EU-beslut

Europeiskt beslut om utsläppsstandarder

Publicerad 2019-02-20 / 11:31 av Charlotta.Nilsson i

I de lagar och regler som ses över inom ramen för mobilitetspaketet i EU ingår ett nytt förslag på standarder för koldioxidutsläpp från lastbilar. Det handlar om att skapa nya definitioner som ska kunna ligga till grund för styrmedel, och utfasning av lastbilar med höga utsläpp av koldioxid.

Nyligen kom EU-parlamentet och det rumänska ordförandeskapet för ministerrådet överens om regler för utsläppsstandarder med avseende på utsläpp av växthusgas för lastbilar. Kvar återstår en formell omröstning i EU-parlamentet och förankring med medlemsländerna innan införande, rena formaliteter och överenskommelsen går därför med största sannolikhet igenom. 

De nya reglerna innebär att utsläppen från nya lastbilar ska mellan åren 2025 och 2029 minska med 15 procent jämfört med utsläppen år 2019. Från och med 2030 ska de släppa ut i genomsnitt 30 procent lägre utsläpp. Kraven är bindande, och gäller för fordonstillverkarna som kommer att betala ett vite om de inte uppnår målen.

Tanken är att kraven ska möjliggöra fordonsinnovation genom att skapa rätt incitament för produktion av lågutsläpp- och nollutsläppsfordon.

Sören Larsen som är VD på vår gemensamma nordiska intresseorganisation Nordic Logistics Association skriver att detta är ett välkommet första steg för att hantera fordons utsläppsminskningar, men att det finns mer arbete att uträtta för att rå på lastbilars utsläpp. Standarderna är en pusselbit, där även alternativa bränslen, effektiviseringar, infrastruktur och fordonens mått och vikt spelar stor roll.

Läs vårt remissvar i frågan här: länk.