En ny organisation krävs för effektiva kontroller av yrkesmässig trafik på väg 

En ny organisation krävs för effektiva kontroller av yrkesmässig trafik på väg 

Publicerad 2021-09-24 / 10:23 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss av utredningen om kontroller på väg. Vi vill se en ny organisation som en del av lösningen på kontrollproblemen när det gäller effektivitet i kontroller på väg. Genom att skapa en helt ny organisation blir det en gång för alla en tydlig inriktning för det arbete som ska utföras, nämligen kontroller av den yrkesmässiga trafiken. 

Sveriges Åkeriföretag har länge efterlyst en översyn av relevanta myndigheters kontrollverksamhet av den yrkesmässiga godstrafiken på väg. Utredningen, Kontroller på väg, är gedigen. Våra synpunkter berör övervägande delen om ”En samlad organisation och åtgärder för en effektiv kontroll av yrkestrafiken.”

Utredningen föreslår att vägkontrollerna på väg även fortsättningsvis ska utföras av Polismyndigheten. Det skulle alltså innebära att behålla den nuvarande strukturen på kontrollverksamheten, det vill säga att Polismyndigheten ska fortsätta att vara huvudaktör vid vägkontroller av den yrkesmässiga trafiken.

Utredningen lägger mycket fokus på "allmän och annan brottslighet". Vi anser att denna brottslighet bör vara en renodlad uppgift för Polismyndighetens allmänna brottsbekämpande verksamhet, annars finns risken att arbetet med annan brottslighet stjäl resurser och förhindrar ett effektivt arbete med kontrollerna av den yrkesmässiga trafiken. Även dagens system med olika personalkategorier med olika befogenheter inom Polismyndigheten är olyckligt. Det mest ideala är en enda typ av kontrolltjänstemän med den särskilda och nödvändiga kompetensen där i princip alla har möjlighet att utföra samtliga arbetsuppgifter, det vill säga kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken och då samtidigt få beivra överträdelser.

Utredningen föreslår en funktion inom Polismyndigheten som leder, samordnar och utför en trafikverksamhet. Det löser inte några som helst problem med att tillförsäkra resurser för kontroll av den yrkesmässiga trafiken då de specialutbildade poliserna som kontrollerar yrkestrafik fortfarande kan komma att användas vid exempelvis fotbollsmatcher och festivaler. 

Utredningen är tyvärr bristfällig när det gäller redovisning av hur resurserna hos Polismyndigheten idag används, och om de används effektivt. Vi har stärkts i vår 10 år gamla ståndpunkt; för en effektiv kontrollverksamhet av den yrkesmässiga trafiken på väg behövs en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en helt ny myndighet med helt nya personalkategorier. Nu är rätt tillfälle för det. Brittiska DVSA, BAG i Tyskland och Statens Vegvesen i Norge är bra exempel. De visar även att kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken kan utföras av andra kontrollanter än polismän.

Med en helt ny myndighet kan man redan från början skapa en ny kultur för kontroller som innebär att man kan arbeta proaktivt för att förebygga överträdelser i stället för som idag, vara inriktat på repressiv verksamhet. Polismyndigheten har haft många år på sig att utveckla ny teknik men det har tyvärr inte hänt mycket. En ny myndighet med nya idéer kan utveckla nya effektiva arbetsformer. Ett exempel att effektivisera övervakningen av kontrollerna är genom automatisk registreringsskylavläsning som med fördel kan ske genom befintliga trafiksäkerhetskameror längs vägarna.

Om utredningens övriga delar:

  • Sveriges Åkeriföretag anser att det krävs ytterligare utredningar och överväganden kring sanktionsväxling och att denna utredning inte är tillräcklig för att genomföra ett så komplext skifte av straff, samtidigt ställer vi oss inte helt avvisande till sanktionsväxling som princip
  • Sveriges Åkeriföretag delar utredningens tveksamhet att överflytta resurser från Polismyndigheten till Transportstyrelsen
  • Sveriges Åkeriföretag har inget att anmärka mot utredningens slutsatser kring sållningsprov för narkotika i trafiken, trafiksäkerhetskontrollanter eller kontrollplatserna

 
Ni hittar hela vårt remissvar här.