Effektivare kontroller av yrkestrafiken

Effektiva och verkningsfulla kontroller efterfrågas av åkeribranschen

Publicerad 2019-08-26 / 14:57 av Charlotta.Nilsson i Polisen

För att komma åt den osunda konkurrensen behövs verkningsfulla åtgärder. Det behövs ett tydligt fokus på och en ökad prioritering gällande kontrollanter vid väg samt förutsättningar att kontrollera tung trafik på väg. Att regeringen nu tittar på den tyska modellen, med en speciell enhet för kontroll av lastbilstrafiken, är något vi arbetat för under en längre tid.
 
Sveriges Åkeriföretag välkomnar regeringens tillsatta utredning, effektivare kontroller av yrkestrafiken. Vi har sedan 2010 förespråkat en samlad organisation för kontroller på väg för att komma till rätta med den osunda konkurrensen inom transportbranschen. Utredningen är sen länge efterfrågad.
 
Sund konkurrens och lika villkor är en förutsättning för en livskraftig åkerinäring. Sveriges Åkeriföretag förespråkar en öppen marknad med gemensamma, kontrollerade regler för alla som vistas på vägarna. Både för att skydda den fria rörligheten, men även för att skapa sunda villkor där trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvarstagande står i fokus.
 
Kontrollerna på väg behöver öka och effektiviseras. För att åstadkomma detta vill vi också se åtgärder som en ökad myndighetssamordning inom landet, fler yrkesgrupper som ges befogenhet att utföra kontroller och ett utökat samarbete inom EU. Delar som vi hoppas utredningen behandlar.
 
Vårt egna initiativ, Fair Transport, är branschens sätt att synliggöra och ta sitt ansvar för hållbara och sunda transporter. Transporter som utförs av åkeriföretag som följer lagar och regler och tar ansvar för sitt arbete med miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Fair Transport är vårt sätt att både ta ansvar själv och hjälpa seriösa transportköpare i valet av transportör.