Ytterligare ett steg för svenska löner och villkor på vägarna

Publicerad 2022-03-17 / 13:36 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I ett pressmeddelande meddelade idag regeringen att de har beslutat om en proposition som ska möjliggöra svenska löner och villkor inom yrkestrafiken. Genom skärpta utstationeringsregler och sanktioner mot företag som fuskar ska förslaget skapa schysta villkor och rättvis konkurrens inom transportsektorn.

Genom de ändringar som regeringen föreslår i propositionen genomförs den sista delen av ett större EU-rättsligt reformpaket, det så kallade Mobilitetspaketet.
Förslagen innebär bland annat skärpta krav på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket. Utstationering ska anmälas till myndigheten senast den dag då arbetet i Sverige påbörjas, detta underlättar i sin tur för svenska fackförbund att förhandla om kollektivavtal.

Förslaget innebär vidare att sanktionsavgifter också ska kunna tilldelas transportföretag som inte kan uppvisa en utstationeringsdeklaration vid vägen. Transportköpare måste dessutom försäkra sig om att utstationerade arbetstagare anmäls och ska annars kunna dömas till fängelse på upp till ett år under vissa förutsättningar. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 juni 2022.

Utöver propositionen har regeringen även fattat beslut om två uppdrag till Transportstyrelsen, för att säkerställa att arbetet med ordning och reda på vägarna fortsätter.
Transportstyrelsen får i uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. Vid behov ska Transportstyrelsen föreslå förändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet. Transportstyrelsen ska inhämta synpunkter från Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Tillväxtverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Arbetsmarknadens parter och berörda branschorganisationer ska involveras i arbetet.

Transportstyrelsen får även i uppdrag att analysera och föreslå vilka ytterligare krav som bör ställas på ett företag som bedriver eller har för avsikt bedriva yrkesmässig trafik i Sverige när det gäller krav på etablering. Även här ska arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och myndigheter få möjlighet att lämna synpunkter.